بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش

۲-۲-۱-۱. توفیق طلبی ۱۷

۲-۲-۱-۲. کنترل درونی . ۱۹

۲-۲-۱-۳. خطرپذیری ۲۰

۲-۲-۱-۴. خلاقیت . ۲۱

۲-۲-۱-۵. استقلال طلبی . ۲۳

۲-۳. رفتار کارآفرینانه ۲۳

۲-۴. راه اندازی کسب و کار   ۲۴

۲-۵. چرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه . ۲۶

۲-۶. ساختار مالکیت کسب و کار ۲۸

۲-۶-۱. روش خرید کسب وکار . ۲۸

۲-۶-۲. روش پذیرش نمایندگی ۲۹

۲-۶-۳. شروع کسب و کار از صفر . ۳۰

۲-۶-۳-۱. انفرادی ۳۰

۲-۶-۳-۲. شراکت ۳۰

۲-۶-۳-۳. شرکت . ۳۱

۲-۷. ثبت اختراع . ۳۱

۲-۸. شرایط عمومی ثبت اختراع . ۳۲

۲-۹. تسهیم دانش . ۳۳

۲-۹-۱. تمایل به تسهیم دانش . ۳۴

۲-۹-۲. تخصص فردی . ۳۴

۲-۹-۳. تجربه فردی ۳۴

۲-۱۰. مروری بر تحقیقات مرتبط . ۳۶

۲-۱۰-۱. تحقیقات خارجی ۳۶

۲-۱۰-۲. تحقیقات داخلی ۳۸

۲-۱۱. جمع بندی . ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱. مقدمه ۴۴

۳-۲. نقشه عملی تحقیق ۴۴

۳-۳. روش شناسی تحقیق ۴۶

۳-۴. جامعه آماری ۴۶

۳-۵. نمونه آماری ۴۷

۳-۶. روش گردآوری داده ها ۴۷

۳-۶-۱. پرسشنامه بسته . ۴۷

۳-۶-۱-۱. روایی ابزار ۴۹

۳-۶-۱-۲. پایایی ابزار ۵۰

۳-۷. تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی . ۵۱

۳-۸. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۵۲

۳-۹. جمع­بندی ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱. مقدمه ۵۴

۴-۲. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی ۵۴

۴-۲-۱. جنسیت . ۵۵

۴-۲-۲. سن ۵۵

۴-۲-۳. وضعیت تحصیلی ۵۶

۴-۲-۴. وضعیت تاهل ۵۸

۴-۲-۵. سمت سازمانی . ۵۹

۴-۲-۶. مرکز مورد بررسی . ۶۰

۴-۳.آمار استنباطی  ۶۱

۴-۳-۱. وضعیت متغییرهای تحقیق . ۶۱

۴-۳-۲. وضعیت متغیر شخصیت کارآفرینی . ۶۲

۴-۳-۳. وضعیت متغیر عوامل انسانی تسهیم دانش . ۶۳

۴-۳-۴. وضعیت متغیر رفتار کارآفرینانه . ۶۴

۴-۳-۵. نمودار راداری متغیرهای تحقیق ۶۵

۴-۴. آزمون فرضیات تحقیق . ۶۶

۴-۴-۱. تحلیل عاملی تاییدی ۶۶

۴-۴-۱-۱. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر برونزای شخصیت کارآفرینی . ۶۶

۴-۴-۱-۲. مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر برونزای شخصیت کارآفرینی . ۶۸

۴-۴-۱-۳. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای درونزای تحقیق    ۷۰

۴-۴-۱-۴. مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق    ۷۳

۴-۴-۱-۵. همبستگی بین متغیرها ۷۶

۴-۴-۲. مدل معادلات ساختاری ۷۷

۴-۴-۲-۱. آزمون فرضیات اصلی تحقیق ۷۸

۴-۴-۲-۲. آزمون فرضیات فرعی تحقیق ۷۹

۴-۴-۲-۳. بررسی تاثیر مولفه ها بر متغیرها ۸۱

۴-۴-۲-۳-۱. بررسی تاثیر مولفه های شخصیت کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه ۸۱

۴-۴-۲-۳-۲. بررسی تاثیر مولفه های عوامل انسانی تسهیم دانش بر رفتار کارآفرینانه . ۸۲

۴-۴-۲-۳-۳. بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی بر عوامل انسانی تسهیم دانش ۸۳

۴-۵. آزمونهای برازندگی مدل ۸۵

۴-۶. جمع بندی . ۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱. مقدمه ۹۱

۵-۲. خلاصه نتایج . ۹۲

۵-۳. بحث و نتیجه گیری . ۹۳

۵-۴. پیشنهادات اجرایی . ۹۵

۵-۵. پیشنهادات پژوهشی . ۹۶

۵-۶. محدودیت های پژوهش ۹۶

۵-۷. جمع بندی . ۹۷

. مقدمه

در جهانی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمان قرن به ثانیه تبدیل شده است. مهمترین اصل برای سازمان ها بقا و توسعه می باشد.

توسعه کارآفرینی از نیازهای اساسی برای توسعه کشورها در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در عصر حاضر بوده است. منظور از توسعه کارآفرینی فعال کردن افراد و تبدیل توانایی های بالفعل است که نتیجه ای جز توانمندی انگیزش، خلاقیت ، نشاط ، تلاش- تعالی و عدالت را به دنبال نخواهد داشت که بسترسازی علمی لازم برای تحقق این وضعیت ، حداقل انتظار از آموزش عالی است.(یداللهی،۱۳۸۴: ۵۲۴). پژوهشگران معتقدند کارآفرین، شخصی است که افزون بر داشتن علم در یک حوزه تخصصی قدرت ابتکار،خلاقیت و خطرپذیری را داشته باشد و بتواند با بهره گرفتن از امکانات، فرصتها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمد زا ایجاد کند. پشتکار، نیاز به پیشرفت و برخورداری از قدرت کنترل درونی، اعتماد به نفس و پیش قدم بودن نیز از دیگر ویژگی های کارآفرین است.(احمدپور،۱۳۸۳: ۵۷).به گفته بارتلا، وقتی افراد مجبور می شوند به جای بیان عقایدشان تقلید کنند و به جای انجام کارهای پرمعنی تنها به نظم و آراستگی تشویق شوند، خلاقیت نابود می شود.

دراکر(۱۹۸۵) اعتقاد دارد کارآفرینی بیش از اینکه یک ویژگی شخصیتی باشد یک الگوی رفتاری است. این الگوی رفتاری را می توان به مردم آموزش داد تا آنها یاد بگیرند که چگونه بطور کارآفرینانه رفتار کنند. به زعم وی از جمله پیش شرط های رفتارهای کارآفرینانه گرایش به کارآفرینی بود. گرایش کارآفرینانه دانشجویان تمایل آنها به راه اندازی کسب و کاری در آینده است. در این رابطه کلارک(۲۰۰۴) بیان می دارد آموزش دانشگاه ها باید بر اساس ایجاد تجربه های عملی و تربیت نیروهایی با ویژگی های کارآفرینی باشد و این برنامه های آموزشی در ایجاد ایده های نوین و برنامه ریزی برای عملی کردن این ایده ها کمک می کند. همچنین بیان می شود افرادی که ویژگی های کارآفرینانه آنها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی یک کسب و کار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت یک اختراع به نام خود می کنند.(کلارک،۲۰۰۴: ۱۷). ویژگی های شخصیتی افراد و محیطی که در آن قرار دارند در ویژگی های کارآفرینی آنان اثرگذار بوده است. وجود این نوع ویژگی ها در بروز رفتارهای کارآفرینانه اثرگذار است.

امروزه در کشورهای مختلف از جمله ایران مدیران مشتاق به ایجاد سیستم های مدیریت دانش در سازمانها با هدف بهره گیری از نتایج مفید آن می باشند. یکی از

مطلب دیگر :

تحقیق درمورد افساد فی الارض

 مهمترین و مشترکترین فرایندها در ساختارهای مختلف معرفی شده برای مدیریت دانش، تسهیم دانش می باشد. تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده ولی ارزش آفرین، بنیاد و پایه بسیاری از استراتژی های مدیریت دانش سازمانی می باشد.هر چه تسهیم دانش مفید در سازمان هدفمندتر انجام شود یادگیری فردی و سازمانی نوآوری را تسریع نموده و در توسعه محصولات و ارائه خدمات بهتر متجلی می نماید که موفقیت بیشتر در بازار هدف و در نهایت نیل به اهداف کلان سازمان را میسر می نماید. در این تحقیق بیشتر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه بررسی می شود که تسهیم دانش یک متغییر میانجی در آن است که هم یک رابطه مستقیم و یک رابطه غیرمستقیم برقرار می شود که تسهیم دانش تا چه حد منجر به بروز رفتار کارآفرینانه می شود و شخصیت تا چه حد منجر به تسهیم دانش افراد سازمان می­شود.

در این فصل به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیه هایی که محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است، پرداخته خواهد شد و در ادامه فصل به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق، مدل مفهومی و جنبه های نوآورانه تحقیق اشاره خواهد شد.

۱-۲. بیان مساله

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز پیشرفت سریع فناوری های برتر از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد  جهانی امروز دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است(چن و همکاران،۲۰۰۴). دانش منبعی مهم برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سازمان درنظر گرفته شده است و بطور ویژه به تسهیم دانش حاصل، برای بهبود عملکرد فرایندهای سازمان توجه می شود(هان و همکاران،۲۰۰۷(.

بحث اصلی در این تحقیق این است که تاچه اندازه تسهیم دانش و شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه تاثیر دارد و اینکه افزایش یا کاهش هر کدام از متغییرهای ذکر شده چگونه رفتار کارآفرینانه را متاثر می سازد. در این پژوهش تاثیر همزمان تسهیم دانش و تقویت شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه بررسی می شود که نسبت به پژوهش های قبل متفاوت است. تسهیم دانش عبارت است از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی و صریح، تجارب و مهارتهای کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شود(جانگ،۲۰۰۶). تسهیم دانش می تواند بصورت همزمان بر توانمندی های فردی و شایستگی های سازمانی اثر گذارده و به تقویت توانمندی سرمایه فکری سازمان بپردازد (ماگنیر و سنو،۲۰۰۸). براساس مطالعات محققان در این زمینه پس از بررسی بیش از ۱۰۰ مقاله معتبر بین المللی در حوزه تسهیم دانش مهمترین شاخص های مرتبط با سنجش عملکرد تسهیم دانش براساس سه دسته عوامل انسانی، سازمانی و فنی طبقه بندی شده است. از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد و ارائه خدمات به مشتریان و کاهش هزینه ها، زمان توسعه خدمات و محصولات جدید و زمان تاخیردر تحویل خدمات و کالاها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود. بر اساس مطالعات مقدماتی در مورد عنوان و پیشینه پژوهش ، ابعاد مختلف متغییرها شناخته شده اند. لذا سوال اصلی در این پژوهش این است که شخصیت کارآفرینی چه تاثیری در بروز رفتارهای کارآفرینانه با میانجی گری تسهیم دانش دارد؟

شکل۱-۱. مدل مفهومی تحقیق

۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق

دانش کارآفرینی در عصر حاضر به یکی از پر طرفدارترین حوزه های مطالعاتی علمی و اقتصادی تبدیل شده است. عصر کنونی با تغییر و تحول پیوسته خود، نیازهای متغییری را ایجاد کرده که مهارتهای به روز می طلبد که فرد باید در دستیابی به آنان تلاش کند(طالبی و همکاران،۱۳۸۷). کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه ای منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها(احمدپور داریانی و همکاران،۱۳۷۸) و خلق ابتکارها و نوآوری ها و ایجاد کسب و کارهای جدید می باشد. شناسایی و پرورش ویژگی های شخصیتی  کارآفرینانه مانند توانایی حل مساله، پشتکار، انگیزه موفقیت، نوآوری و خلاقیت، تحمل ابهام، تحمل شکست، اعتماد به نفس، خطرپذیری، استقلال طلبی، خوش بینی به آینده، کانون کنترل داخلی(کوراتکو و هاجتس،۱۳۸۳،فیض و صفایی،۱۳۸۸)مورد توجه محققین زیادی بوده است. ویژگی های شخصیتی افراد تاثیر به سزایی در بروز رفتارهای کارآفرینانه دارد.

ضرورت پژوهش از اینجا ناشی می شود که کشور ما مردم ریسک گریزی دارد که به دلیل ترس از شکست اقدامات کارآفرینانه انجام نمی دهند. در این وضعیت از یک طرف باید افراد را در بروز رفتارهای کارآفرینانه سهیم سازیم و آنها را به این کار ترغیب کنیم و از سوی دیگر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه را تقویت کنیم. تسهیم دانش باعث به اشتراک گذاری اطلاعات بین افراد می شود که فرصتهایی را هم بوجود می آورد که افراد می توانند آن فرصتها را شناسایی کرده و از آنها استفاده کنند و رفتاری کارآفرینانه از خود بروز دهند.

۱-۴. اهداف تحقیق

۱-۴-۱. هدف اصلی

مشخص کردن تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با میانجی­گری تسهیم دانش

۱-۴-۲.اهداف فرعی

۱- تعیین تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه

۲- تعیین تاثیر عوامل انسانی تسهیم دانش در بروز رفتارهای کارآفرینانه

۳- تعیین تاثیر شخصیت کارآفرینی در عوامل انسانی تسهیم دانش

۴- تعیین تاثیر مولفه های شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه

۵- تعیین تاثیر مولفه های عوامل انسانی تسهیم دانش در بروز رفتارهای کارآفرینانه

۶- تعیین تاثیر مولفه های شخصیت کارآفرینی در عوامل انسانی تسهیم دانش

۱-۵. سوالات تحقیق

۱-۵-۱. سوال اصلی

شخصیت کارآفرینی چه تاثیری در بروز رفتارهای کارآفرینانه با میانجی گری تسهیم دانش دارد؟

۱-۵-۲. سوالات فرعی

۱- آیا شخصیت کارآفرینی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تاثیر دارد؟

۲- آیا عوامل انسانی تسهیم دانش بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تاثیر دارد؟

۳- آیا شخصیت کارآفرینی تاثیری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد؟

۴- آیا مولفه های شخصیت کارآفرینی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تاثیر دارد؟

۵- آیا مولفه های عوامل انسانی تسهیم دانش بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تاثیر  دارد؟

۶- آیا مولفه های شخصیت کارآفرینی تاثیری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد؟

۱-۶. فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱. فرضیه های اصلی

۱- شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۲- شخصیت کارآفرینی تاثیر غیرمستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه از طریق عوامل انسانی تسهیم دانش دارد.

۱-۶-۲. فرضیه های فرعی

۱- شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۲- عوامل انسانی تسهیم دانش تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۳- شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد.

۴- مولفه های شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتار کارآفرینانه دارد.

۵- مولفه های عوامل انسانی تسهیم دانش تاثیر مستقیم و معناداری در بروز رفتارکارآفرینانه دارد.

۶- مولفه های شخصیت کارآفرینی تاثیر مستقیم و معناداری بر عوامل انسانی تسهیم دانش دارد.

۱-۷. قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش مراکز رشد دانشگاه های شریف،امیرکبیر،علم و صنعت و تربیت مدرس می‌باشد.

قلمرو زمانی پژوهش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*