بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد …

تداعی های برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
تعریف و بعددار بودن تداعی های برند ……………………………………………………………………………………………………………… 53
تداعی های برند بر تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارند ……………………………………………………………………………… 58
سنجش تداعی های برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
کیفیت ادراک شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
وفاداری برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
بحث مولفه های ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………………………. 65
رویکرد مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
مدل ارزش ویژه برند مشتری محور Keller …………………………………………………………………………………………………….. 69
مفهوم سازی ارزش ویژه برند برای خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………….. 71
مسائل مربوط به اندازه گیری (سنجش) …………………………………………………………………………………………………………… 74
برتری برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
تعریف نگرش برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
اهداف نگرش های برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
اندازه گیری پیشین نگرش های برند  ……………………………………………………………………………………………………………….. 79
مسائل مربوط به اندازه گیری نگرش برند …………………………………………………………………………………………………………. 80
تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
تعاریف تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

پایان نامه

اهمیت تاثیر برند برای خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………….. 83
اندازه گیری پیشین تاثیر برند …………………………………………………………………………………………………………………………… 84
مسائل مربوط به اندازاه گیری برای تاثیر برند …………………………………………………………………………………………………… 86
ادبیات نتیجه ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………………………………………………………………………… 87
تعریف هم نوایی با برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
ابعاد هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
وفاداری رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
حس تعلق به انجمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
آمیختگی فعالانه با برند …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
مسائل مربوط به اندازه گیری برای هم نوایی با برند ………………………………………………………………………………………… 93
مسائل مربوط به اندازه گیری برای آگاهی برند ………………………………………………………………………………………………… 94
مسائل مربوط به اندازه گیری تداعی های برند …………………………………………………………………………………………………. 95
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
فصل سوم ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. 104
ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
نحوه طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
آزمون روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
آزمون پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………… 108
روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 110
ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

یک مطلب دیگر :

تعریف مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………….. 111
فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
پایایی متغیرهای پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 114
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
نگاره های جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………… 114
آمار توصیفی متغیرها و نمودارهای هیستوگرام ……………………………………………………………………………………………… 119
آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
ارزیابی برازش کلی مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
تخمین استاندارد مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
حالت معناداری اعداد(T-values) مدل ………………………………………………………………………………………………………… 126
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130
بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری……………………………………… 132
پیشنهادات مدیریتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 136
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 136
محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………….. 136
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خروجی Amos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول
شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش حاضر …………………………………………………………………………………………………………. 21
شکل2-1 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر(2003) ………………………………………………………………………………….. 23
شکل 3-1 : چهار چوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………… 26
جدول 1-1 : تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………. 37 و 36 و 35
جدول 1-2 : تعارف ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………. 45 و 44
شکل 1-2 : مدل ارزش ویژه برند آکر (1996) ………………………………………………………………………………………………. 47
شکل 2-2 : مدل ارزش ویژه برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 49
شکل 3-2 : مفهوم سازی راس و دیگران (2008) ………………………………………………………………………………………….. 51
شکل 4-2 : مفهوم سازی کلر (1993) …………………………………………………………………………………………………………… 51
شکل 5-2 : ابعاد تداعی های برند آکر (1991) ……………………………………………………………………………………………… 56
شکل 6-2 : ابعاد تداعی های برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 56
شکل 7-2 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر (2003) ………………………………………………………………………………… 70
شکل 8-2 : مدل Gordon(2010) ………………………………………………………………………………………………………………. 73
شکل 9-2 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 74
شکل 10-2 : اهداف نگرش های برند ………………………………………………………………………………………………………………. 79
شکل 11-2 : مقیلس هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………….. 94
شکل 12-2 : مقیاس آگاهی برند …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
شکل 1-3 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول 1-3 : شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….. 106
جدول 2-3 : آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………………………………………… 109
جدول 1-4 : ویژگی های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………….. 115
شکل 1-4 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………… 116
شکل 2-4 : توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………… 116
شکل 3-4 : توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 117

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*