بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان

۱-۴-۲ اهداف فرعی: ۵

۱-۵  فرضیه های تحقیق ۶

۱-۵-۱  فرضیه  اصلی: ۶

۱-۵-۲  فرضیه های  فرعی: ۶

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق: ۶

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی: ۶

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی: ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۰

مقدمه. ۱۰

۲-۱ بخش یکم: مدیریت دانش ۱۱

۲-۱-۱ داده، اطلاعات و دانش: ۱۱

۲-۱-۲ مفهوم دانش: ۱۱

۲-۱-۳ انواع دانش ۱۳

۲-۱-۴  تاریخچه مدیریت دانش ۱۷

۲-۱-۵ تعاریف مدیریت دانش ۱۹

۲-۱-۶ فرایند مدیریت دانش ۲۱

۲-۱-۷ مدل های مدیریت دانش ۲۳

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۱ مدل مارپیچ دانش نوناکا و تاکیوچی: ۲۴

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۲ مدل مدیریت دانش چوو: ۲۶

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۳ مدل مدیریت دانش بویسوت: ۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۴ مدل  چهار حلقه ای مدیریت دانش جاشاپارا: ۳۰

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۵ مدل چند عاملی توسعه نظامهای مدیریت دانش ویزکاینو: ۳۰

۲-۱-۸ اصول مدیریت دانش ۳۱

۲-۱-۹ مدیریت دانش در منابع انسانی ۳۴

۲-۱-۱۰ مزایای مدیریت دانش ۳۵

۲-۲  بخش دوم: توانمندسازی کارکنان ۳۷

۲-۲-۱ تاریخچه و مفهوم توانمند سازی ۳۷

۲-۲-۱-۱ تعاریف توانمند سازی. ۳۸

۲-۲-۲ اهمیت توانمند سازی کارکنان در سازمان ۳۹

۲-۲-۲-۱  توانمندسازی کارکنان  در نظام اداری ایران. ۴۰

۲-۲-۳ مزایای توانمند سازی کارکنان ۴۴

۲-۲-۴ رویکردهای توانمندسازی ۴۵

۲-۲-۵  ابعاد روانشناختی توانمندسازی ۴۵

۲- ۲- ۶ مدل های توانمند سازی. ۵۰

۲- ۲- ۶- ۱ مدل سه بخشی توانمند سازی(کریتنر و کاینیکی،۲۰۰۴) ۵۰

۲- ۲- ۶- ۲ مدل رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی (اِل بِیی، ۲۰۱۱) ۵۰

۲-۲- ۶- ۳ مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران،۲۰۱۲) ۵۱

۲-۲-۷ دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان ۵۲

۲-۳ بخش سوم: پیشینه تحقیق ۵۳

۲-۳-۱ پیشینه خارجی: ۵۳

۲-۳-۲ پیشینه داخلی: ۵۴

۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری. ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۵۸

۳ـ۱ مقدمه. ۵۸

۳-۲ روش تحقیق ۵۸

۳ـ ۳ جامعه آماری: ۵۹

۳ـ۴ نمونه آماری: ۵۹

۳ـ ۵ نحوه جمع آوری داده ها: ۶۰

۳ـ ۵ـ ۱ ابزار سنجش تحقیق ۶۰

۳ـ ۵ـ ۲ روایی پرسشنامه. ۶۱

۳ ـ ۵ ـ ۳ پایایی پرسشنامه. ۶۲

۳ ـ ۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

۳ـ ۶ـ ۱ آمار توصیفی ۶۴

۳ـ ۶ـ ۲ آمار استنباطی ۶۴

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۱ آزمون همبستگی پیرسون. ۶۵

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۲ آزمون ANOVA 65

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۳ آزمون دوربین ـ واتسون. ۶۵

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۴ آزمون هم خطی. ۶۶

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۵ رگرسیون چندگانه ۶۶

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۶آزمون T دو جامعه مستقل. ۶۶

۳ـ ۷ جمع بندی. ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

۴-۱) مقدمه. ۶۹

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۰

۴-۲-۱) جنسیت ۷۰

۴-۲-۲) تحصیلات. ۷۱

۴-۲-۳) سنوات خدمت ۷۲

۴-۲-۴) متغیرهای تحقیق ۷۳

۴-۳) آمار استنباطی متغیر های تحقیق ۷۴

۴-۳-۱) آزمون پیرسون ۷۴

۴-۳-۲) آزمون ANOVA. 75

۴-۳-۳) آزمون دوربین – واتسون ۷۶

۴-۳-۴) آزمون همخطی ۷۶

۴-۳-۵) آزمون فرضیه های تحقیق ۷۹

۴-۳-۵-۱) فرضیه فرعی یکم. ۷۹

۴-۳-۵-۲) فرضیه فرعی دوم ۸۰

۴-۳-۵-۳) فرضیه فرعی سوم ۸۰

۴-۳-۵-۴) فرضیه فرعی چهارم ۸۱

۴-۳-۵-۵) فرضیه اصلی. ۸۲

۴-۳-۵-۵-۱) آزمون ANOVA 82

۴-۳-۵-۵-۲) آزمون دوربین – واتسون. ۸۳

۴-۳-۶) سایر یافته های تحقیق. ۸۴

۴-۳-۶-۱) آزمون T دو جامعه مستقل. ۸۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۵

۵-۱) مقدمه. ۹۵

۵-۱-۱) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی ۹۵

۵-۱-۲) نتایج حاصل از آزمون ANOVA. 96

۵-۱-۳) نتایج حاصل از آزمون دوربین – واتسون ۹۶

۵-۱-۴) نتایج حاصل از آزمون همخطی ۹۶

۵-۱-۵) بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۹۷

۵-۱-۵-۱) نتایج حاصل از فرضیه یکم. ۹۷

۵-۱-۵-۲) نتایج حاصل از فرضیه دوم ۹۷

۵-۱-۵-۳) نتایج حاصل از فرضیه سوم ۹۸

۵-۱-۵-۴) نتایج حاصل از فرضیه چهارم ۹۹

۵-۱-۵-۵) نتایج حاصل از فرضیه اصلی. ۹۹

۵-۱-۶) بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمونهای T دو جامعه مستقل ۱۰۰

۵-۲)  بحث و مقایسه با سایرنتایج تحقیقات. ۱۰۱

۵-۲)  پیشنهادها ۱۰۱

۵-۲-۱) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق ۱۰۱

۵-۲-۱-۱) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه یکم. ۱۰۱

۵-۲-۱-۲) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم ۱۰۲

۵-۲-۱-۳) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم ۱۰۲

۵-۲-۱-۴) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم ۱۰۲

۵-۲-۱-۵) پیشنهاد کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی تحقیق. ۱۰۳

۵-۲-۲) ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۳

۵-۳)  محدودیت های تحقیق ۱۰۳

منابع و مآخذ: ۱۰۴

منابع فارسی. ۱۰۴

منابع لاتین: ۱۰۸

ضمایم و پیوست ها ۱۱۳

 

فهرست جداول

عنوان . صفحه

جدول(۲-۱): تعاریف دانش۱۲

جدول (۲ـ۲): کاربرد سه نوع دانش در ساختار پنج گانه مینزبرگ.۱۵

جدول (۲- ۳): تعاریف مدیریت دانش۲۰

جدول (۲ـ ۴): طبقه بندی ابعاد فرایندهای مدیریت دانش۲۳

جدول  (۲- ۵): تعاریف توانمند سازی.۳۸

جدول (۳-۱): مولفه های مدیریت دانش توانمند سازی کارکنان و شاخص های اندازه گیری. ۶۱

جدول(۳-۲): پایایی پرسشنامه های تحقیق ۶۳

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ۷۰

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات. ۷۱

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت ۷۲

جدول (۴-۴): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۳

جدول (۴-۵): نتایج آزمون پیرسون ۷۴

جدول(۴-۶): نتایج آزمون ANOVA 75

جدول(۴-۷): نتایج آزمون دوربین – واتسون ۷۶

جدول(۴-۸): نتایج آزمون همخطی ۷۷

جدول(۴-۹): نتایج آزمون همخطی مقادیر Z 78

جدول(۴-۱۰): نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر خلق دانش بر توانمندسازی کارکنان ۷۹

جدول(۴-۱۱): نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان ۸۰

جدول(۴-۱۲): نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر سازماندهی دانش بر توانمندسازی کارکنان ۸۱

جدول(۴-۱۳): نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر کاربرد دانش بر توانمندسازی کارکنان ۸۱

جدول(۴-۱۴): نتایج آزمون ANOVA 82

جدول(۴-۱۵): نتایج آزمون دوربین – واتسون ۸۳

جدول(۴-۱۶): نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان ۸۳

جدول (۴-۱۷): آمارههای توصیفی ۸۴

جدول (۴-۱۸): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۸۵

مطلب دیگر :

جدول (۴-۱۹): بررسی آزمون تی مستقل ۸۵

جدول (۴-۲۰): آمارههای توصیفی ۸۶

جدول (۴-۲۱): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۸۶

جدول (۴-۲۲): بررسی آزمون تی مستقل ۸۷

جدول (۴-۲۳): آمارههای توصیفی ۸۷

جدول (۴-۲۴): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۸۸

جدول (۴-۲۵): بررسی آزمون تی مستقل ۸۸

جدول (۴-۲۶): آمارههای توصیفی ۸۹

جدول (۴-۲۷): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۸۹

جدول (۴-۲۸): بررسی آزمون تی مستقل ۹۰

جدول (۴-۲۹): آمارههای توصیفی ۹۰

جدول (۴-۳۰): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۹۱

جدول (۴-۳۱): بررسی آزمون تی مستقل ۹۱

جدول (۴-۳۲): آمارههای توصیفی ۹۲

جدول (۴-۳۳): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون ۹۲

جدول (۴-۳۴): بررسی آزمون تی مستقل ۹۳

جدول (۵-۱): نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ۹۵

جدول(۵-۲): نتایج آزمون ANOVA 96

جدول  (۵-۳): نتایج آزمون یکم ۹۷

جدول  (۵-۴): نتایج آزمون دوم. ۹۷

جدول  (۵-۵): نتایج آزمون سوم. ۹۸

جدول  (۵-۶): نتایج آزمون چهارم. ۹۹

جدول  (۵-۷): نتایج آزمون اصلی ۹۹

جدول(۵-۸) : خلاصه نتایج آزمونهایT دو جامعه مستقل برای جنسیت ۱۰۰

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل(۲ـ ۱): سلسله مراتب داده، اطلاعات و دانش ۱۱

شکل (۲ـ۲): خلاصه سیر زمانی تکامل مدیریت دانش(دالکر). ۱۹

شکل(۲- ۳): فرایند مدیریت دانش (فریا). ۲۲

شکل (۲ـ ۴): مدل مدیریت دانش (نوناکو و تاکیوچی).۲۵

شکل (۲ـ ۵): مروری بر مدل مدیریت دانش (چوو).۲۶

شکل (۲ـ ۶): مدل مدیریت دانش (بویسوت،۱۹۹۸). ۲۹

شکل(۲ـ ۷): مدل مدیریت دانش(بویسوت،۱۹۸۷). ۲۹

شکل (۲ـ ۸):  مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش (چاشاپارا). ۳۰

شکل (۲ـ ۹): مدل چند عاملی توسعه نظام های مدیریت دانش(ویزکاینو و همکاران).۳۱

شکل(۲ـ ۱۰): ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۴۴

شکل (۲ـ ۱۱): مدل سه بخشی توانمندسازی (رابرت کریتنر و آنجلو کاینیکی). ۵۰

شکل (۲ـ۱۲): رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی کارکنان(ال بیی). ۵۱

شکل (۲ـ۱۳): مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران). ۵۱

شکل(۲-۱۴): مدل مفهومی تحقیق ۵۶

شکل(۵-۱): مدل نهایی تحقیق ۱۰۰

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (۴-۱): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ۷۰

نمودار (۴-۲): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات. ۷۱

نمودار (۴-۳): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت ۷۲

نمودار (۴-۴): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق
فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*