بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی شركت …

2-4-2-6-  تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………………………………………. 30
2-4-2-7- عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ سازمانی……………………………………… 31
2-4-2-8- فرهنگ سازمانی قوی، ضعیف و میانه…………………………………………………… 32
2-4-2-8-1-فرهنگ سازمانی قوی………………………………………………………… 32
2-4-2-8-2-فرهنگ سازمانی ضعیف…………………………………………………….. 33
2-4-2-8-3-فرهنگ سازمانی میانه……………………………………………………….. 33
2-5 الگوهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….. 33
2-5-1-الگوی آگیل تالكوت پارسونز………………………………………………………………….. 33
2-5-2-الگوی کرت لوین……………………………………………………………………………… 34
2-5-3-الگوی اوچی………………………………………………………………………………….. 35
2-5-4-الگوی پیترز و واترمن……………………………………………………………………….. 38
2-5-5-الگوی رابینز………………………………………………………………………………….. 42
2-5-6-الگوی کوئین………………………………………………………………………………….. 45
2-5-6-1-توصیف الگوی کوئین ………………………………………………………….. 45
2-5-6-2-فرهنگ سلسله مراتبی…………………………………………………………… 45
2-5-6-3-فرهنگ بازار …………………………………………………………………… 46
2-5-6-4-فرهنگ قومی……………………………………………………………………. 47
2-5-6-5-فرهنگ ویژه‌سالاری…………………………………………………………….. 48
2-5-7-الگوی لیت وین و استرینگر………………………………………………………………….. 51
2-6- انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….. 52
2-6-1-دیدگاه دنیل دنیسون……………………………………………………………………………. 52
2-6-2-دیدگاه فیزی…………………………………………………………………………………… 54
2-6-3-دیدگاه فرن هام وگانتر…………………………………………………………………………. 56
2-6-4-دیدگاه کوئین…………………………………………………………………………………… 58
2-6-5-دیدگاه چارلز هندی……………………………………………………………………………. 59
2-7- تأثیر فرهنگ سازمان بر تغییر تعالی گرا…………………………………………………………………. 62
مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………… 63
2-8-معرفی سازمان ( شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )…………………………………………….. 65
2-8-1-تاریخچه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران……………………………….. 66
2-8-2-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران……………………………………………………. 68
2-8-3-تاریخچه تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. 74
2-8-4-هدف از تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. 75
2-9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 76
2-9-1-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………….. 76
2-9-2-پبشینه خارجی………………………………………………………………………………… 81
 
فصل سوم: روش‌ تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-1 -روش تحقیق و ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………… 84
3-2- سطح و واحد تحلیل………………………………………………………………………………………… 85
3-3 -جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. 85
3-4 -حجم نمونه و شیوه نمونه­گیری…………………………………………………………………………….. 85
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………… 87
3-6-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………. 87
3-7-اعتبار و پایایی پرسش­نامه………………………………………………………………………………….. 92

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1-بخش اول توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………… 94
4-1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 94
4-1-2-توصیف متغیرهای زمینه‌ای………………………………………………………………….. 94
4-1-2-1-توزیع پاسخ­گویان بر حسب جنسیت…………………………………………….. 94
4-1-2-2-توزیع پاسخ­گویان بر حسب گروه سنی………………………………………….. 94
4-1-2-3-توزیع پاسخ­گویان بر حسب مقطع تحصیلی…………………………………….. 95
4-1-2-4-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………….. 96
4-1-2-5-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سمت سازمانی……………………………………… 96
4-1-2-6-توزیع پاسخ­گویان بر حسب پایه خدمت…………………………………………. 97
4-1-2-7-توزیع پاسخ­گویان بر حسب محل خدمت………………………………………… 98

پایان نامه

4-1-2-8-وضعیت میزان موفقیت شرکت در شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات………………. 99
4-1-2-9-وضعیت نحوه مناسب ارائه قوانین و مقرارات………………………………… 100
4-1-2-10-وضعیت روش اطلاع از قوانین……………………………………………… 100
4-1-2-11-وضعیت تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان……………………. 100
4-1-3-توصیف متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………. 101
4-1-3-1-وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………… 101
4-1-3-2-وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………. 103
4-1-3-3-وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………. 105
4-1-3-4-وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………….. 106
4-1-3-5-وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………………………. 108
4-1-3-6-وضعیت بعد معیارهای موفقیت……………………………………………….. 110
4-1-3-7-وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی……………………………………………… 112
4-1-4-توصیف متغیر وابسته آگاهی سازمانی……………………………………………………… 113
4-2-بخش دوم: تحلیل و تبیین داده‌ها…………………………………………………………………………… 116
4-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………. 116
4-2-2-آزمون نرمال بودن توزیع عامل­ها………………………………………………………….. 116
4-2-3-آزمون­های تفاوت میانگین…………………………………………………………………… 117
4-2-3-1-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان……….. 117
4-2-3-2-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…… 118
4-2-3-3-آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی……………….. 119
4-3-4-آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….. 120
4-2-4-1-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان……. 120
4-2-4-2-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………. 120
4-2-4-3-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمتی پاسخگویان…. 121
4-2-4-4-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمتی پاسخگویان…… 121
4-2-4-5-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای آگاهی سازمانی وابعاد فرهنگ سازمانی 122
4-3-تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………………………. 123
4-3-1-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… 124
4-3-2-رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 125
4-3-3-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… 126
مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 127

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 129
5-2-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… 139
5-3-محدودیتهای پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 140

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 142
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 146

 

یک مطلب دیگر :

 

صفحه
عنوان

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) خلاصه نظریه مرتن………………………………………………………………………………. 18
جدول (‌2-2‌) مدل ارائه شده توسط کوئین……………………………………………………………………….. 50
جدول (‌2-3‌) خلاصه دیدگاه درباره فرهنگ سازمانی…………………………………………………………… 52
جدول (2-4) چهار نوع فرهنگ سازمانی و ویژگی‌های آن……………………………………………………… 58
جدول (3-1) سوالات مربوط به ویژگی‌های اجتماعی- جمعیت‌شناختی…………………………………………. 88
جدول (3-2) گویه ‌های متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………….. 89
جدول (3-3) گویه‌های متغیر فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………. 91
جدول (3-4)  ضریب آفای متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………. 92
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………… 94
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………… 95
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………… 95
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………… 96
جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی………………………………………………. 97
جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایه خدمت………………………………………………….. 97
جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل خدمت…………………………………………………. 98
جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت شرکت در شفاف‌سازی………………………. 99
جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه مناسب ارائه قوانین و مقررات………………………… 99
جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روش اطلاع از قوانین…………………………………… 100
جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان…………. 101
جدول (4-12) وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………………………… 102
جدول (4-13) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد ویژگی‌های حاکم…………………………………. 103
جدول (4-14) وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………………………. 104
جدول (4-15) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد رهبری سازمانی………………………………… 104
جدول (4-16) وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………………………. 105
جدول (4-17) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد مدیریت کارکنان…………………………………. 106
جدول (4-18) وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………………………….. 107
جدول (4-19) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد پیوند سازمان…………………………………….. 108
جدول (4-20) وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک…………………………………………………………….. 109
جدول (4-21) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………. 110
جدول (4-22) وضعیت بعد معیارهای موفقیت………………………………………………………………… 111
جدول (4-23) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های بعد معیارهای موفقیت……………………………….. 112
جدول (4-24) وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………. 113
جدول (4-25) وضعیت متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………… 113
جدول (4-26) وضعیت پراکندگی پاسخ‌ها در گویه‌های متغیر آگاهی سازمانی……………………………….. 115
جدول (4-27) نتایج نرمال بودن عامل‌ها……………………………………………………………………… 117
جدول (4-28) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان………………………… 117
جدول (4-29) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…………………… 118
جدول (4-30) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی………………………………… 119
جدول (4-31) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان…………………….. 120
جدول (4-32) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………………………. 121
جدول (4-33) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت پاسخگویان………………….. 121
جدول (4-34) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمت پاسخگویان……………………. 122
جدول (4-35) آزمون ضریب همبستگی بین آگاهی سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی………………………. 122
جدول (4-36) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی…… 123
جدول (4-37) ضرایب تأثیر مدل ابعاد فرهنگ سازمانی موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 123
جدول (4-38) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………… 124
جدول (4-39) ضرایب تأثیر مدل عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………………………….. 125
جدول (4-40) خلاصه مدل رگرسیونی تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. 126
جدول (4-41) ضرایب تأثیر مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………………….. 126
 
 
فهرست شکل‌ها
 
شکل (2-1) انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 53

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*