بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

2-23 اندازه گیری و تحلیل میزان كارایی برند…………………………………………………………………35
2-24 رشد و پایداری ارزش برند…………………………………………………………………………………35
2-25 فرصت ها وچالش ها در برندسازی…………………………………………………………………….36
2-26 مدیریت نام تجاری……………………………………………………………………………………………37
2-27 برندسازی خدمات……………………………………………………………………………………………38
2-28 هویت دلنشین بانك ملت………………………………………………………………………………….40
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….45
3-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..46
3-4 تحقیقات کاربردی …………………………………………………………………………………………….47
3-5 مشخصات تحقیقات کاربردى …………………………………………………………………………….48
3-6 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………….49
3-7 روش پیمایشی چیست؟ …………………………………………………………………………………….49
3-8 ویژگیهای روش تحقیق پیمایشی ……………………………………………………………………….49
3-9 مراحل مختلف تنظیم تحقیق پیمایشی ………………………………………………………………….50
3-10 انواع روش پیمایشی ……………………………………………………………………………………….51
3-11 تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………52

ب

پایان نامه

3-12 مفهوم نمونه ……………………………………………………………………………………………..53
3-13 انواع نمونه احتمالی …………………………………………………………………………………..53
3-14 روشهای برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….55
3-15 حد نصاب های نمونه ………………………………………………………………………………..55
3-16 ویژگی های یک نمونه ……………………………………………………………………………….56
3-17 فنون جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………..57
3-18 روایی(اعبتار محتوای) پرسشنامه ………………………………………………………………….58
3-19 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه …………………………………………………………………..59
3-20 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….76
4-2 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………76
4-3 آماده سازی داده ها برای تحلیل …………………………………………………………………….76
4-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………78
4-4-1 ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………………78
4-4-2 توصیف سوالات (شاخص ها) ………………………………………………………………….82
4-4-3 توصیف متغیرهای اصلی ………………………………………………………………………….87
4-4-4 وضعیت نرمال بودن متغیرهای اصلی …………………………………………………………88
4-5 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………..89
4-6 ازمون مدل …………………………………………………………………………………………………90
4-7 بررسی شاخص های برازش ………………………………………………………………………..92
4-8 آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………….93
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مرور کلی و نتایج آن ……………………………………………………………………………………98
5-2نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………..99
5-3نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………100
5-4محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….102
5-5پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………..103

فهرست شکل ها

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                                                            صفحه
شکل 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………40
شکل2-2 …………………………………………………………………………………………………………………….41
شکل2-3 …………………………………………………………………………………………………………………….41
شکل2-4 …………………………………………………………………………………………………………………….41
شکل 2-5……………………………………………………………………………………………………………………42
شکل 3-1:  مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….45
شکل 3-2 مدل اندازه گیری متغیرمزایای توضیحی شناختی در حالت ضرایب استاندارد…………64
شکل 3-3 مدل اندازه گیری متغیر مزایای توضیحی شناختی در حالت مقدار t …………………….65
شکل 3-4 مدل اندازه گیری متغیرمزایای عملکردی در حالت ضرایب استاندارد ………………….66
شکل 3-5 مدل اندازه گیری متغیر مزایای عملکردی در حالت مقدار t ………………………………66
شکل 3-6 مدل اندازه گیری متغیرتصویر برند در حالت ضرایب استاندارد…………………………..67
شکل 3-7 مدل اندازه گیری متغیر تصویر برند در حالت مقدار t………………………………………..67
شکل 3-8 مدل اندازه گیری متغیرارزش های آرم برند در حالت ضرایب استاندارد………………68
شکل 3-9 مدل اندازه گیری متغیر ارزش های آرم برند در حالت مقدار t…………………………..69.
شکل 3-10 مدل اندازه گیری متغیرتعهد مشتری در حالت ضرایب استاندارد……………………….70
شکل 3-11 مدل اندازه گیری متغیر تعهد مشتری در حالت مقدار t ……………………………………70
شکل 3-12 مدل اندازه گیری متغیرعملکرد در حالت ضرایب استاندارد………………………………71
شکل 3-13 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت مقدار t ………………………………………….71
شکل 3-14 مدل اندازه گیری متغیرنوع آرم برنددر حالت ضرایب استاندارد………………………..72
شکل 3-15 مدل اندازه گیری متغیر نوع آرم برند در حالت مقدار t……………………………………73
شکل 4-1 نمودار دایره­ای جنس افراد (درصد)………………………………………………………………..78
شکل 4-2 نمودار ستونی سن (درصد)……………………………………………………………………………79
شکل 4-3- نمودار ستونی میزان تحصیلات (درصد) ……………………………………………………….80
شکل 4-4- نمودار ستونی میزان درآمد پاسخگویان(درصد) ……………………………………………..81
شکل 4-5 نمودار ستونی میانگین متغیرهای اصلی……………………………………………………………88.
شکل 4-6 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده……………………………91
شکل 4-7 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت مقدار تی (سطح معنی داری)…………………..92
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول3-1 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی……………………..65
جدول3-2 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای عملکردی………………………………..66
جدول3-3 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تصویر برند………………………………………..68
جدول3-4 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر ارزش های آرم برند…………………………..69
جدول3-5 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………70
جدول3-6 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر عملکرد……………………………………………..72
جدول3-7 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر نوع آرم برند………………………………………73
جدول شماره 4-7میزان پایایی به روش همسازی درونی (آلفای کرونباخ)……………………………74
جدول شماره 4-1  جدول فراوانی جنس پاسخگویان……………………………………………………….78
جدول شماره 4-2-  جدول فراوانی سن پاسخگویان………………………………………………………..79
جدول شماره 4-3 جدول فراوانی میزان تحصیلات افراد…………………………………………………….80
جدول شماره 4-4 جدول فراوانی میزان درآمد افراد…………………………………………………………..81
جدول 4-5- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی…………………….82
جدول 4-6- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای عملکردی……………………………….83.
جئول 4-7 درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تصویر برند ………………………………………..84
جدول 4-8- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر ارزش های آرم برند……………………………85.
جدول 4-9- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………85
جدول 4-10- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر عملکرد…………………………………………..86
جدول 4-11- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر نوع آرم برند……………………………………87
جدول 4-12 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی………………………………………………….88

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*