بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر …

1-8 اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز…………………………………………………………………………………….. 13

1-8-1 نقش پتاسیم در فتوسنتز……………………………………………………………………………………….. 13

1-9 روش­های مقابله گیاه با تنش………………………………………………………………………………………. 13

1-10 کلروفیل­ها………………………………………………………………………………………………………… 14

1-10-1 طیف جذبی کلروفیل­ها……………………………………………………………………………………….. 14

1-11 کاروتنوئیدها……………………………………………………………………………………………………… 15

1-12 ترکیبات فنلی ……………………………………………………………………………………………………. 16

1-13 پرولین……………………………………………………………………………………………………………. 17

1-14 مرور منابع………………………………………………………………………………………………………… 18

1-14-1 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین…………………………………………………………………………. 18

1-14-2 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین……………………………………………………………………….. 19

1-14-3 تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی…………………………………………………………. 19

1-14-4 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA…………………………………………………………………… 20

1-14-5 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنول تام…………………………………………………………………. 20

 

1-14-6 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ…………………………………………………………….. 21

1-14-7 نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی………………………………………………………………………. 21

1-15 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 23

فصل دوم

2- مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………… 24

2-1- تجهیزات و مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………. 25

2-1-1 مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-2 تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-3 ابزار و لوازم مصرفی……………………………………………………………………………………………… 26

2-2 مشخصات نمونه گیاهی……………………………………………………………………………………………. 26

پایان نامه

  • آماده سازی اتاق کشت……………………………………………………………………………………………… 26

2-4 آبیاری………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-5 آماده­سازی گلدان­ها………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-1 تهیه­ی محلول هوگلند………………………………………………………………………………………….. 27

  • اعمال تنش خشکی…………………………………………………………………………………………………. 30
  • تیماردهی…………………………………………………………………………………………………………… 30
  • نمونه­برداری………………………………………………………………………………………………………… 30

2-9 سنجش پرولین…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-10 سنجش پروتئین کل  به روش برادفورد………………………………………………………………………….. 31

2-10-1 تهیة معرف برادفورد…………………………………………………………………………………………… 31

2-10-2 ترسیم منحنی استاندارد………………………………………………………………………………………. 32

2-11 سنجش كلروفیل و كاروتنوئید ………………………………………………………………………………….. 32

2-12 اندازه­گیری مالون دی آلدهید……………………………………………………………………………………. 33

2-13 استخراج آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی………………………………………………………………………….. 33

2-13-1 سنجش آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی……………………………………………………………………….. 34

2-13-1-1 سنجش فنل تام……………………………………………………………………………………………. 34

2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید……………………………………………………………………….. 34

2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله (AES)………………………………………………………………… 35

2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک  و ترکیب باHCL ………………………………………………. 35

2-14-2 تهیه محلول ها………………………………………………………………………………………………… 36

2-14-3 روش کار………………………………………………………………………………………………………. 36

2-15 تجزیه آماری……………………………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم

3- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1 اندازه­گیری مقادیر پرولین………………………………………………………………………………………….. 39

3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول…………………………………………………………………… 39

3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم…………………………………………………………………… 40

3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم………………………………………………………………….. 40

3-2 اندازه­گیری مقادیر پروتئین………………………………………………………………………………………… 42

3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول………………………………………………………………….. 42

3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم………………………………………………………………….. 43

3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم…………………………………………………………………. 44

3-3 رنگیزه­های فتوسنتزی……………………………………………………………………………………………… 46

3-3-1 کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………. 46

3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول……………………………………………………………. 46

3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم……………………………………………………………. 47

یک مطلب دیگر :

3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم…………………………………………………………… 48

3-3-2 کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………. 49

3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول……………………………………………………………. 49

3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم……………………………………………………………. 50

3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم…………………………………………………………… 51

3-3-3 کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………….. 53

3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول………………………………………………………….. 53

3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم………………………………………………………….. 53

3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم…………………………………………………………. 54

3-3-4 کاروتنوئید………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول……………………………………………………………. 55

3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم……………………………………………………………. 56

3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم…………………………………………………………… 57

3-4 اندازه­گیری پراکسیداسیون لیپیدی………………………………………………………………………………… 58

3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول………………………………………………….. 58

3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم………………………………………………….. 59

3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم…………………………………………………. 60

3-5 اندازه گیری غلظت فنل……………………………………………………………………………………………. 62

3-5-1 نتایج حاصل از اندازه­گیری فنل تام در چین اول……………………………………………………………….. 62

3-5-2 نتایج حاصل از اندازه­گیری فنل تام در چین دوم………………………………………………………………. 63

3-5-3 نتایج حاصل از اندازه­گیری فنل تام در چین سوم………………………………………………………………. 64

3-6 اندازه­گیری مقادیر پتاسیم برگ……………………………………………………………………………………. 65

3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین اول……………………………….. 65

3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین دوم……………………………….. 66

3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین سوم………………………………. 67

فصل چهارم

4- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1 اثرات تنش خشکی بر اندازه­گیری پرولین………………………………………………………………………….. 70

4-2 اثرات تنش خشکی بر اندازه­گیری پروتئین………………………………………………………………………… 71

4-3 اثرات تنش خشکی بر اندازه­گیری رنگیزه­های فتوسنتزی………………………………………………………….. 71

4-4 تاثیر تنش بر پراکسیداسیون لیپیدی………………………………………………………………………………. 72

4-5 تاثیر تنش بر فنول تام……………………………………………………………………………………………… 74

4-6 تاثیر تنش بر مقدار پتاسیم برگ…………………………………………………………………………………… 74

4-7 نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………… 75

4-8 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست اشکال

2-1 نمایی از اتاقک کشت………………………………………………………………………………………………. 26

شکل 2-2 رشد گیاه در اتاق کشت……………………………………………………………………………………… 30

شکل 3-1 تغییرات مقادیر پرولین در چین اول…………………………………………………………………………. 39

شکل 3-2 تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم………………………………………………………………………… 40

شکل 3-3 تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم……………………………………………………………………….. 40

شکل 3-4 میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم………………………………………………….. 42

شکل 3-5 تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول……………………………………………………………………….. 43

شکل 3-6 تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم……………………………………………………………………….. 44

شکل 3-7 تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم………………………………………………………………………. 45

شکل 3-8 میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم…………………………………………………. 46

شکل 3-9 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول…………………………………………………………………….. 47

شکل 3-10 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم…………………………………………………………………… 47

شکل 3-11 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم………………………………………………………………….. 48

شکل 3-12میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم……………………………………………… 49

شکل 3-13 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول…………………………………………………………………… 50

شکل 3-14 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم………………………………………………………………….. 51

شکل 3-15 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم………………………………………………………………….. 52

شکل 3-16 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم…………………………………………….. 52

شکل 3-17 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول…………………………………………………………………. 53

شکل 3-18 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم…………………………………………………………………. 54

شکل 3-19 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم………………………………………………………………… 54

شکل 3-20 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم…………………………………………… 55

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*