بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش آموزان شهرستان ایلام

۴-۱۱-۲استانداردهای صحت و دقت.۲۷
۱۲-۲استانداردهای توانایی های حرفه ای معلمان.۲۷
۱۳-۲انواع ارزشیابی۲۸
۱-۱۳-۲دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و اهداف استفاده از آنها۲۸
۱-۱-۱۳-۲ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین.۲۸
۲-۱-۱۳-۲ارزشیابی تکوینی.۳۰
۳-۱-۱۳-۲ارزشیابی پایانی۳۳
۲-۱۳-۲دسته بندی ارزشیابی آموشی با توجه به ملاک مورد استفاده۳۵
۱-۲-۱۳-۲ارزشیابی وابسته به ملاک۳۵
۲-۲-۱۳-۲ارزشیابی وابسته به هنجار.۳۶
۳-۱۳-۲دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی۳۶
۱-۳-۱۳-۲ارزشیابی از دانش آموزان و دانشجویان.۳۷
۲-۳-۱۳-۲ارزشیابی از برنامه درسی و مواد آموزشی.۳۷
۳-۳-۱۳-۲ارزشیابی از آموزشگاه.۳۸
۴-۳-۱۳-۲ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه۳۸
۱۴-۲انواع آزمون ها۳۹
۱-۱۴-۲آزمونهای تشریحی یا انشایی.۳۹
۱-۱-۱۴-۲محاسن و معایب آزمونهای تشریحی۴۰
۲-۱-۱۴-۲قواعد تهیه سوالهای تشریحی۴۰
۲-۱۴-۲آزمونهای کوته پاسخ۴۱
۱-۲-۱۴-۲محاسن و معایب سوالهای کوته پاسخ.۴۱
۲-۲-۱۴-۲قواعد تهیه سوالهای کوته پاسخ. ۴۲
۳-۱۴-۲آزمونهای صحیح-غلط.۴۳
۱-۳-۱۴-۲محاسن و معایب آزمونهای صحیح-غلط۴۳
۲-۳-۱۴-۲قواعد تهیه سوالات صحیح-غلط۴۴
۴-۱۴-۲آزمونهای چند گزینه ای۴۵
۱-۴-۱۴-۲محاسن و معایب آزمونهای چند گزینه ای۴۵
۱۵-۲روش های مختلف ارزشیابی.۴۶
۱-۱۵-۲ارزشیابی از طریق مشاهده ۴۶
۲-۱۵-۲ارزشیابی از طریق انجام کار.۴۷
۳-۱۵-۲ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی.۴۷
۱۴-۱۵-۲ارزشیابی از طریق آزمون کتبی. ۴۷
۱۶-۲الگوهای ارزشیابی۴۸
۱-۱۶-۲رویکرد مبتنی بر هدف۴۸
۲-۱۶-۲رویکرد مبتنی بر مدیریت.۴۹
۳-۱۶-۲رویکرد مبتنی بر مصرف کننده.۴۹
۴-۱۶-۲رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان۵۰
۵-۱۶-۲رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان۵۰
۶-۱۶-۲رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان۵۱
بخش دوم:معلم
۱-۲مقدمه۵۱
۲-۲صلاحیت های معلمی. ۵۲
۱-۲-۲صلاحیتهای شناختی.۵۲
۲-۲-۲صلاحیت های عاطفی.۵۲
۳-۲-۲صلاحیتهای مهارتی. ۵۳
۳-۲ارتباط متقابل معلم و دانش آموز۵۵
۴-۲نقش معلم.۵۶
۵-۲وظایف و مسئولیت های معلم۵۷
۶-۲خصوصیات ذاتی معلم۵۸
بخش سوم:پیشینه تحقیق
الف)تحقیقات داخلی. ۶۱
ب)تحقیقات خارجی.۶۴
ج)جمع بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق.۶۶
د)چهارچوب مفهومی پژوهش۶۸
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۱-۳مقدمه۷۰
۲-۳روش پژوهش. ۷۱
۳-۳قلمرو پژوهش۷۱
۴-۳جامعه آماری.۷۱
۵-۳نمونه نحقیق۷۲
۶-۳ابزارهای تحقیق۷۲
۷-۳روایی ابزار اندازه گیری۷۳
۸-۳پایایی ابزار اندازه گیری۷۳
۹-۳شیوه ی انجام تحقیق. ۷۳
۱۰-۳ شیوه تحلیل داده ها.۷۵
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴مقدمه۷۷
۲-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل۷۹
۳-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی  در گروه آزمایش۸۰
۴-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه کنترل.۸۱
۵-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش۸۲
۶-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه کنترل.۸۳
۷-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش۸۴
۸-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه کنترل۸۵
۹-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش۸۶
۱۰-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل.۸۷
۱۱-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش۸۸
۱۲-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل ۸۹
۱۳-۴تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش۹۰
۱۴-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره ابتدایی۹۱
۱۵-۴ تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره ابتدایی.۹۲
۱۶-۴ تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره ابتدایی.۹۳
۱۷-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره متوسطه اول.۹۴
۱۸-۴ تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول۹۵
۱۹-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش برحسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول۹۶
۲۰-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل در برابر گروه آزمایش دوره متوسطه دوم.۹۷
۲۱-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه کنترل بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم.۹۸
۲۲-۴تحلیل به دست آمده از نمرات جمعیت نمونه گروه آزمایش برحسب جنسیت درمیان دانش آموزان دوره متوسطه دوم.۹۹
۲۳-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه اول پژوهش.۱۰۰
۲۴-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه دوم پژوهش.۱۰۱
۲۵-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه سوم پژوهش۱۰۲
۲۶-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه چهارم پژوهش۱۰۳
۲۷-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه پنجم پژوهش.۱۰۴
۲۸-۴ نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه ششم پژوهش.۱۰۵
۲۹-۴ نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره ابتدایی با نمرات دانش آموزان دختر دوره ابتدایی۱۰۶

۳۰-۴ نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول با نمرات دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول۱۰۷
۳۱-۴ نتایج به دست آمده از مقایسه نمرات دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم با نمرات دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم.۱۰۸
۳۲-۴جمع بندی۱۰۹
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه۱۱۱
۲-۵جمع بندی نتایج بررسی فرضیه های پژوهش.۱۱۲
۱-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره یک پژوهش۱۱۲
۲-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره دو پژوهش.۱۱۳
۳-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره سه پژوهش۱۱۴
۴-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره چهار پژوهش.۱۱۵
۵-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره پنج پژوهش.۱۱۷
۶-۲-۵ نتایج بررسی فرضیه ی شماره شش پژوهش.۱۱۸
۳-۵ نتیجه گیری نهایی از پژوهش حاضر با توجه به نتایج به دست آمده از شش فرضیه ی پژوهش.۱۲۰
۴-۵ پیشنهادهای کاربردی پژوهش.۱۲۲
۵-۵ پیشنهاد عناوین جهت پژوهش های آتی۱۲۳
۶-۵ محدودیت های پژوهش.۱۲۴
فهرست منابع
الف)منابع فارسی۱۲۵
ب)منابع انگلیسی۱۲۸

مطلب دیگر :

ضمائم.۱۳۰
مقدمه
از یک جنبه باید گفت فعالیت‌های آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه‌گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی انسانی است. بر این اساس نظام آموزشی را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین زیر نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منظور داشت. ازنظر تماس با افراد جامعه نظام آموزشی از بالاترین میزان تماس و ارتباط برخوردار است. به‌طوری‌که نظام آموزش‌وپرورش ازنظر نیروی انسانی بالاترین تعداد افراد شاغل را در میان دستگاه‌های دولتی در بردارد؛ بنابراین با توجه به گستردگی و پوشش وسیع فعالیت‌های نظام آموزشی، ارزشیابی از نیروی انسانی، ارزشیابی از برنامه‌ها، ارزشیابی کارکنان، ارزشیابی خدمات آن‌ها و ارزشیابی از عملکرد دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد. پس با توجه به این‌که نظام آموزشی وظیفه‌ی سنگینی را بر عهده دارد، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت‌های آن، از مطلوب‌ترین شیوه‌ها استفاده شود (بازرگان،۱۲:۱۳۹۱-۱۱).
اما از جنبه‌ی دیگر باید تأکید شود که موفقیت تحصیلی و فردی دانش‌آموزان درگرو فرایند تعاملات بین فردی با معلمان هست. هنگامی‌که سبک‌های تعاملی معلم با دانش‌آموز سازنده و مؤثر باشد، معلم هم فراهم‌کننده فرصت‌های یادگیری، هم عاملی اساسی در ارضاء دل‌بستگی‌ها و نیازها و هم پرورش‌دهنده‌ی مهارت‌های اساسی و مهم در دانش‌آموزان است. در این موارد، معلم به نیازها، ترجیحات و دل‌بستگی‌های دانش‌آموزان اهمیت می‌دهد و در رابطه‌ی گرم و صمیمانه و منطقی با شیوه‌ای غیر کنترلی و تهدیدکننده به آموزش می‌پردازد. در این زمینه تحقیقات متعددی در ارتباط با تأثیر ویژگی‌های رفتاری و نوع تعامل معلم بر رفتار، شناخت و عواطف دانش‌آموزان انجام‌گرفته است. در گروهی از تحقیقات بر سبک‌های تعاملی معلم و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های کلاسی دانش‌آموزان تأکید شده است. نتایج این گروه از تحقیقات حاکی از آن است که سبک تعاملی دانش‌آموز محوری تأثیر مثبت و بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد (البرزی و همکاران،۱۳۹۰: ۲).
به همین خاطر می‌توان اذعان کرد رفتار و چگونگی برخورد معلم در ارزشیابی و پیشرفت دانش‌آموزان نقش بسزایی دارد. در همین راستا برای رسیدن به این امر در این پژوهش تصمیم گرفته شد تأثیر نوع رفتار معلم در ارزشیابی از دانش‌آموزان فقط در حین برگزاری امتحان سنجیده شود.

۲-۱ بیان مسئله
سنجش[۱] و ارزشیابی[۲] دانش‌آموزان به‌عنوان یک عنصر کلیدی و مهم برای اصلاح مدارس، بهبود آموزش و یادگیری به شمار می‌آید (استیگینز،۲۰۰۴). همچنین خلخالی (۱۳۸۱) اظهار می‌کند: ارزشیابی و امتحانات از دیرباز نقش مهمی در جامعه‌ی انسانی بازکرده است و به علت نقش مهم و حساس آن، موردنقد و بررسی و مطالعه فراوانی قرارگرفته است. در اهمیت ارزشیابی همین بس که با مراجعه به ادبیات و پیشینه موضوع با حجم انبوهی از متون و منابع در خصوص آزمون و ارزیابی مواجه می‌شویم که به‌نقد و بررسی و اصلاح روش‌های اندازه‌گیری تربیتی پرداخته است.
درزمینه ی نقش معلم در فرایند یادگیری دانش‌آموزان، محققان تربیتی در طی ده‌ها کار تحقیقی نشان دادند که معلمان می‌توانند انگیزش دانش‌آموزان را از طریق ساختار پاداش کلاسی، انضباط کلاسی و برنامه درسی تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات جدیدتری درزمینه ی نقش معلم در عملکردهای شناختی، انگیزشی و تحصیلی دانش‌آموزان در حال انجام است (میر و ترنر،۲۰۰۶؛ شو تز و دی کیور،۲۰۰۲؛ ساکیز،۲۰۰۷). در همین راستا شعبانی (۱۳۸۷) می‌گوید علت ترس و اضطراب از ارزشیابی، بیشتر ناشی از عملکردهای غلط معلمان و روش‌های نادرست ارزشیابی است.
سبحانی نژاد و زمانی منش (۱۳۹۱) در تحقیقی که انجام دادند اولویت‌بندی معلم اثربخش را به ترتیب شامل الف) ابعاد شخصیتی؛ ب)، ارزشیابی؛ ج) تدریس؛ د) مدیریت کلاس درس می‌دانند. لوی[۳] و مینگ[۴] (۲۰۰۹) مطالعه‌ای کیفی در مورد معلمان اثربخش در کشور چین انجام دادند و طبق تحقیقات و مطالعات انجام داده دراین‌باره به این نتیجه رسیدند که ابعاد معلمان اثربخش عبارت از چهار مؤلفه هست:۱) اخلاق معلم؛۲) مهارت‌های حرفه‌ای معلم؛۳) پیشرفت حرفه‌ای معلم؛۴) تأثیر معلم در نمره امتحانات دانش‌آموزان. ساوا[۵] (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان علل بروز تعارض در رفتار معلم و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی و ویژگی‌های روان‌تنی دانش‌آموزان الگویی را ارائه داده است و نشان داده است که متغیرهای پیش‌بین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای ملاک دارند. در پژوهشی که مهاجری و همکاران (۱۳۹۱) باهدف رابطه‌ی بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ی معنی‌داری بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان با عملکرد دانش‌آموزان وجود دارد. در تحقیقی که فانی و خلیفه (۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی ادراک از رفتار معلم با خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین ادراک از رفتار معلم و خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی به‌طورکلی و به تفکیک جنسیت و پایه، درمجموع رابطه‌ای معنادار وجود دارد.
بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد می‌توان گفت در توسعه‌ی آموزش‌وپرورش ملاک‌ها و برگ خریدهای بسیاری نقش دارند، یکی از مهم‌ترین این ملاک‌ها نظام ارزشیابی در آموزش‌وپرورش است. در درون نظام ارزشیابی نیز عوامل زیادی قرار دارند؛ یکی از این عوامل دانش‌آموز است که نقش مؤثری در نظام آموزشی دارد. پس اگر ما شرایط مناسب را برای عملکرد این دانش‌آموزان در درون نظام آموزشی و نظام ارزشیابی فراهم کنیم تا آن‌ها بتوانند استعدادها و توانایی‌ها و عملکرد خودشان را به بهترین نحو به نمایش بگذارند این باعث بهبود و پیشرفت نظام آموزشی و رسیدن به بهترین نتیجه می‌شود. عامل دیگر معلم است و ازاین‌جهت معلم نقش انکارناپذیری در ارتقا و پیشرفت دانش‌آموزان و بخصوص تأثیر زیادی در سیستم ارزشیابی از دانش‌آموزان دارد. پس در اینجا با توجه به این امر که شخص معلم است که همیشه در ارتباط و تعامل بادانش‌آموزان است و ازهرجهت بر عملکرد و نگرش آن‌ها تأثیر می‌گذارد پس باید به طریقه برخورد و نوع رفتار معلم بادانش‌آموزان همیشه توجه کافی داشته باشیم. لذا با توجه به این گفته‌ها باید نوع رفتار معلم به‌عنوان یک مؤلفه یا متغیر و تأثیر آن بر عملکرد دانش‌آموزان (ارزشیابی از دانش‌آموزان) بیش‌ازپیش در درون نظام آموزشی موردتوجه قرار بگیرد. همچنین با توجه به این امر که درس ریاضی یک از درس‌های پایه و مهم در همه‌ی مقاطع تحصیلی هست و معمولاً دانش‌آموزان بیشتر در این درس مشکل‌دارند لذا امتحان از درس ریاضی به‌عنوان ملاک انتخاب‌شده است. به همین خاطر در این پژوهش نقش و تأثیر نوع رفتار معلم در ارزشیابی از دانش‌آموزان در درس ریاضی موردبررسی قرارگرفته است. درهرصورت سؤال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است:
«آیا نوع رفتار[۶] معلم تأثیری[۷] در نتایج[۸] ارزشیابی[۹] از دانش‌آموزان در هنگام برگزاری امتحان[۱۰] دارد؟
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
الف. اهمیت نظری:

 1. افزایش دانش نظری در زمینه ارزشیابی آموزشی.
 2. افزایش اطلاعات نظری درباره معلمان اثربخش و صلاحیت‌های و مهارت‌های معلم.

ب. اهمیت عملی:

 1. کمک به مسئولان برای شناسایی مشکلات نظام ارزشیابی موجود و اقدام برای حل این مشکلات.
 2. کمک به مدیران در جهت آماده‌سازی فضای مناسب روانی در جلسه امتحان.
 3. فراهم کردن زمینه برای توجه هرچه بیشتر به نقش و تأثیرگذاری معلم در بهبود عملکرد دانش‌آموزان.
 4. نتیجه‌ی این تحقیق کمک می‌کند تا برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نقش عوامل زمینه‌ای را بیشتر در نظر بگیرند و در این راستا تصمیمات بهتری بگیرند.
 5. کمک به مسئولان در زمینه انتخاب معلمان اثربخش برای تدریس و ارزشیابی در نظام آموزشی.

4-1 هدف‌های تحقیق
الف. هدف کلی:
مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی از دانش‌آموزان هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
ب.اهداف فرعی:

 1. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
 2. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
 3. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
 4. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
 5. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).
 6. مشخص کردن تأثیر نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*