بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش …

2-3-10 تفکر راهبردی و هوشمندی رقابتی.. 43
2-3-11 ارزیابی هوشمندی رقابتی.. 44
2-4 وفاداری.. 45
2-4-1 رویكردهای رفتاری،نگرشی، وابستگی و تركیبی.. 48
2-4-2 عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری.. 55
2-5 پیشینه تحقیق. 58
2-5-1 پیشینه داخلی.. 58
2-5-2 پیشینه خارجی.. 60
2-6 مدل مفهومی تحقیق. 61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه. 63
3-2 روش تحقیق. 63
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 63
3-4 روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 64
3-5 روش جمع‏آوری داده‏ها 64
3-6 ابزار پژوهش… 64

پایان نامه

3-6-1روایی ابزار پژوهش… 65
3-6-2 پایایی ابزار پژوهش… 65
3-7روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 65
3-7-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 66
3-7-2 تشریح مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1 مقدمه. 69
4-2تحلیل توصیفی.. 69
4-3 تحلیل استنباطی داده‌ها 73
4-3-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق. 73
4-3-1-1 مدل اندازه‎گیری هوش اخلاقی.. 75
4-3-1-2مدل اندازه‌گیری ابعاد هوشمندی رقابتی.. 75
4-3-1-3 مدل اندازه‌گیری ابعاد وفاداری.. 78
4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 80
4-3-3 آزمون فرضیات فرعی با استفاده از روابط ساختاریافته خطی.. 80
4-3-3-1 نتیجه بدست آمده از معادلات ساختاری.. 83
4-4 آزمون فرضیه های میانجی.. 83
4-5 اثرمستقیم،اثرغیرمستقیم و اثركل. 84
4-6 بررسی فرضیه‎های فرعی تحقیق. 85
4-7 نتیجه بدست آمده از معادلات ساختاری.. 87

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه. 90
5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق. 90
5-2-1 فرضیه ی اول. 90
5-2-2 فرضیه ی اصلی دوم. 91
5-2-3 فرضیه ی اصلی سوم. 92
5-2-4 فرضیه‎ی چهارم. 92
5-2-5 فرضیه‎ی فرعی اول. 93
5-2-6 فرضیه‌ی فرعی دوم. 93

یک مطلب دیگر :

5-2-7 فرضیه‌ی فرعی سوم. 94
5-2-8 فرضیه‌ی فرعی چهارم. 94
5-2-9 فرضیه‌ی فرعی پنجم. 95
5-2-10 فرضیه‌ی فرعی ششم. 95
5-2-11 فرضیه‌ی فرعی هفتم. 95
5-2-12 فرضیه‌ی فرعی هشتم. 96
5-3 پیشنهادها و توصیه های کاربردی.. 97
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 98
5-5 محدودیتهای تحقیق. 99
منابع. 100
منابع داخلی.. 100
منابع خارجی.. 101
پرسشنامه. 105
ضمایم. 109
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                صفحه
شکل 2-1: چهار حالت وفاداری (دیک و باسو، 1998) 52
شکل 2-2: رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان (هریسون، 2000) 52
شکل2-3: مدلی پویا از رضایت مشتری.. 53
شکل2-4: شش برداشت از مفهوم وفاداری (اولیور، 1999) 54
شکل 2-5: رابطة بین رضایتمندی و وفاداری مشتری از دیدگاه ساسر و همکارانش… 55
شکل 2-6:  مدل کلی رابطه رضایت کلی،رضایت از معامله ویژه ووفاداری نگرشی.. 57
شکل2-7: مدل رابطه جزئی رضایت از معامله ویزه،رضایت کلی،وفاداری نگرشی.. 57
شکل2-8:مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی،وفاداری نگرشی.. 57
شکل2-9: مدل مفهومی تحقیق. 61
شکل 4-1: مدل اندازه‎گیری ابعاد هوش اخلاقی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد. 75
شکل 4-2: مدل اندازه گیری ابعاد هوش اخلاقی بااستفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری.. 75
شکل 4-3: مدل اندازه گیری ابعاد هوشمندی رقابتی بااستفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد. 77
شکل 4-4: مدل اندازه گیری ابعاد هوشمندی رقابتی بااستفاده از تحلیل عاملی درحالت معنی‌داری.. 78
شکل 4-5: مدل اندازه گیری ابعاد وفاداری بااستفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد. 79
شکل 4-6 مدل انداز ه گیری ابعاد وفاداری بااستفاده از تحلیل عاملی درحالت معنی‌داری.. 80
شکل 4-7: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه هادرحالت استاندارد. 81
شکل 4-8: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه هادرحالت معنی دار. 82
شکل 4-9: مدل درحالت تخمین استاندارد. 86
شکل 4-10: مدل درحالت ضرایب معناداری.. 87
 فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1:وظایف و نقش‌های هوشمندی رقابتی (اودنبرگ، 2008)………………………….. 37
جدول 3-1: نتایج پایانی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 65
جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت……………………………………….. 69
جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن…………………………………………….. 70
جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات…………………………….. 71
جدول 4- 4: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سابقه خدمت…………………………………. 72
جدول 4-5: راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل………………………………….. 74
جدول 4-5: توزیع نرمال متغیرها………………………………………………………………………. 80
جدول 4-6: شاخصهای برازندگی مدل مفهومی تحقیق……………………………………………. 82
جدول 4-7: نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………….. 83
جدول 4-8: اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها………………………………………………………… 84
جدول 4-9: آزمون فرضیات میانجی………………………………………………………………….. 84
جدول 4-10: نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………… 88

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*