بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

الگوریتم کبوتر گوگل چیست و چه تاثیری روی رتبه سایت شما دارد؟

صفحه عنوان ردیف
1 فصل اول: مقدمه 1
2 مقدمه 1-1
4 فصل دوم: کلیات 2
5 سلول بنیادی و تاریخچه 2-1
6 تعریف کلی سلول بنیادی 2-2
6 تقسیم بندی سلول­های بنیادی 2-3
6 تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی 2-3-1
7 تقسیم بندی بر اساس منشاء 2-3-2
8 تمایز سلول­های بنیادی 2-4
8 منابع سلول­های بنیادی 2-5
10 شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی 2-6
10 سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7
10 مقدمه 2-7-1
11 آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-2
11 منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-3
12 جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-4
12 مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-5
13 خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-6
13 تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-7
14 محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-8
14 مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-9
14 تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی 2-7-10
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT 2-7-10-1
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی 2-7-10-2
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بر لنفوسیت          B 2-7-10-3
16 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­های عرضه كننده آنتی ژن 2-7-10-4
16 حفاظت عصبی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-8
17 فاکتورهای سرکوب سیستم ایمنی سلول­های مزانشیمی 2-9
19 نحوه کاربرد سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-10
19 استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-11
20 سیستم ایمنی 2-12
20 اجزای سیستم ایمنی 2-12-1
21 التهاب 2-12-2
21 نوتروفیل 2-12-3
22 گرانول­های نوتروفیل 2-12-4
22 فاگوسیتوز 2-12-5
24 انفجار تنفسی 2-12-6
25 آنزیم­های تجزیه کننده 2-12-7
25 فعال شدن نوتروفیل 2-12-8
25 پذیرنده­های سطحی نوتروفیل 2-12-9
26 سرنوشت نوتروفیل­ها 2-12-10
26 انواع مرگ سلولی 2-13
26 آپوپتوز 2-13-1
27 مسیرهای آپوپتوزی 2-13-2
29 ویتامین 2-14
29 انواع ویتامین 2-14-1
30 ویتامین D 2-14-2
32 فصل سوم: مواد و روش کار 3
33 طرز تهیه محیط کشت DMEM 3-1
34 طرز تهیه محیط کشت RPMI 3-2
35 تعیین زنده­مانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو 3-3
36 جدا سازی وکشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت 3-4
38 تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول­ها 3-5
39 جداسازی نوتروفیل 3-6
41 تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با ویتامین D3 3-7
41 مجاور­سازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 و مایع رویی آنها با نوتروفیل های جدا شده از خون محیطی رت 3-8
41 مجاورسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-1
41 مجاور سازی مایع­رویی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-2
42 فاگوسیتوز مخمر 3-9
42 آماده سازی سوسپانسیون مخمر 3-9-1
43 روش انجام فاگوسیتوز 3-9-2
45 سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT) 3-10
46 سنجش زنده­مانی سلول نوتروفیل در مواجه با سلول­های بنیادی مزانشیمی و مایع رویی آن 3-11
47 آنالیز آماری 3-12
48 فصل چهارم: نتایج 4
49 نتایج مجاورسازی سلول مزانشیمی تیمار شده و سلول نوتروفیل                        4-1
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)                                             4-1-1
49 ارزیابی فاگوسیتوز                                                                   4-1-2
50 ارزیابی آپوپتوز 4-1-3
51 نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده  و  سلول نوتروفیل 4-2
51 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT) 4-2-1
52 ارزیابی فاگوسیتوز 4-2-2
53 ارزیابی آپوپتوز 4-2-3
56 فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5
57 بحث 5-1
60 پیشنهادات 5-2
61 فصل ششم: منابع 6
62 منابع 6-1
73 چکیده انگلیسی  

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه عنوان ردیف
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                 4-1
50 ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-2
51 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                               4-3
52 ارزیابی میزان انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                         4-4
52 ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                               4-5
53 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                  4-6

فهرست تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه عنوان ردیف
54 ارزیابی میزان مرگ و بقا سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های بنیادی مزانشیمی   4-1
54 پاساژ سلول­های آسپیره شده از مغز استخوان. تغییر شکل این سلول­ها پس از پاساژ سوم کاملا مشهود می باشد                                                                                                      

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*