بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان

1-1-7-3-4- مآثرالابرار فی تفصیل مجملات جواهر الاخبار (اللواحق الندیه بالحدائق الوردیه) 8

1-1-7-4- تواریخ محلی؛ 9

1-1-7-4-1- تاریخ طبرستان. 9

1-1-7-4-2- تاریخ گیلان ودیلمستان. 9

1-1-7-4-3- تاریخ طبرستان ورویان ومازندران. 10

1-1-7-5- کتابهای جغرافیا 10

1-1-7-5-1- کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. 10

1-1-7-5-2- معجم البلدان. 11

1-1-7-5-3- آثار البلاد و اخبار العباد. 11

1-1-7-5-4- تقویم البلدان. 12

1-1-7-6- خراج‌نگاری‌ها 12

1-1-7-7- رجال‌نگاری.. 12

1-1-7-8- طبقات‌نگاری.. 13

1-1-7-9- انتساب‌نگاری.. 14

1-1-7-10- انساب‌نگاری.. 14

1-1-8- پیشینه تحقیق و پژوهشهای جدید؛ 14

1-1-8-1- کتاب سادات متقدمه گیلان، تألیف محمد مهدوی لاهیجانی.. 15

1-1-8-2- کتاب جنبش زیدیه در ایران، نوشته عبدالرفیع حقیقت… 15

1-1-8-3-کتاب علویان طبرستان، تألیف ابوالفتح حکیمیان. 16

1-1-8-4- تاریخ تشیع در ایران، نوشته رسول جعفریان. 16

1-1-8-5- تاریخ گیلان، نوشته افشین پرتو. 16

1-1-8-6- کتاب دیلمیان، تألیف سیدرضا فندرسکی.. 16

1-1-8-7- تاریخ گیلان پس از اسلام، نوشته قربان فاخته. 17

1-2- مفاهیم اساسی تحقیق.. 17

پایان نامه

1-2-1- مفهوم‌شناسی شیعه و تشیع. 17

1-2-1-1- واژه‌شناسی شیعه و تشیع. 17

1-2-1-2- فرقه‌های تشیع. 19

1-2-1-2-1- اثناعشریه. 19

1-2-1-2-2- زیدیه. 20

1-2-1-2-3- اسماعیلیه. 21

1-2-1-3- جغرافیای تاریخی تشیع. 22

1-2-2- قلمروشناسی گیل ودیلم. 24

1-2-2-1- جغرافیای تاریخی گیل ودیلم. 24

1-2-2-2- معرفی شهرها و نواحی و آبادیهای گیل ودیلم. 27

1-2-2-2-1- لاهیجان. 27

1-2-2-2-2- هوسم. 28

1-2-2-2-3- رودبار. 29

1-2-2-2-4- سلاوند. 29

1-2-2-2-5- کوتم. 30

1-2-2-2-6- فومن.. 30

1-2-3- واژه‌شناسی گیل ودیلم. 31

1-2-3-1- بررسی نژاد واصطلاح گیل ودیلم. 31

1-2-3-2- بررسی انتسابات گیلی ودیلمی.. 33

1-2-4- ویژگی‌های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی گیل ودیلم. 34

فصل دوم: اسلام و تشیع در گیل ودیلم ازآغاز تا افول حکومت علویان

2-1- پیشینه آشنایی وبرخورد دیلمیان با مسلمانان. 41

2-1-1- نخستین مسلمان دیلمی.. 41

2-1-2- برخورد دیلمی‌ها با مسلمانان در دوران خلفای نخستین.. 42

2-1-3- ستیز امویان با دیلمیان. 43

2-1-4- ستیز عباسیان با دیلمیان. 44

2-2- مهاجرت و ارتباط علویان با گیل ودیلم. 45

2-2-1- حضور یحیی بن‌عبدالله در دیلم. 46

2-2-1-1-زندگی سیاسی یحیی قبل از ورود به دیلم. 46

2-2-1-2-ورود یحیی به دیلم و دلایل آن. 48

2-2-1-3- تاثیر گذاری فرهنگی یحیی در دیلم. 50

2-2-2- پناهندگی علویان به دیلم پس از شهادت امام رضا (ع) 51

2-2-3- ارتباط قاسم بن‌ابراهیم رسی با دیلمیان. 52

2-2-4- پیروان محمد بن‌قاسم علوی در دیلم. 53

2-2-5- مهاجرت علویان به دیلم پس از شهادت یحیی بن‌عمر علوی.. 53

2-3- دعوت دیلمیان از علویان و یاری آنان در تأسیس حکومت… 54

2-3-1- دعوت و حمایت دیلمیان از حسن بن‌زید علوی.. 55

2-3-1-1- علت دعوت دیلمی‌ها از حسن بن‌زید (داعی کبیر) 55

یک مطلب دیگر :

2-3-1-2- پشتیبانی دیلمی‌ها از حسن بن‌زید در نبرد با طاهریان. 56

2-3-1-3- حمایت دیلمی‌ها از داعی کبیر در برابر سپاهیان خلیفه عباسی.. 57

2-3-1-4- حمایت دیلمیان از حسن بن‌زید در مقابل صفاریان. 58

2-3-1-5- اعتماد داعی کبیر بر دیلمیان و میزان تاثیر گذاری وی بر آنان. 58

2-3-2- پشتیبانی دیلمیان از حسین بن‌احمد کوکبی علوی.. 59

2-3-3- تعامل دیلمیان با محمد بن‌زید. 60

2-3-3-1- حمایت دیلمیان از محمد بن‌زید در برابر رافع بن‌هرثمه و سامانیان. 60

2-3-3-2- اقدامات محمد بن‌زید در گیل ودیلم. 61

2-3-2- فعالیت و قیام ناصر اطروش در گیل ودیلم. 61

2-3-2-1- شخصیت‌شناسی ناصر. 62

2-3-2-1-1- شخصیت و ویژگیهای فردی ناصر. 62

2-3-2-1-2- شخصیت علمی ناصر. 63

2-3-2-1-3- شخصیت مذهبی ناصر. 65

2-3-2-1-4- دیدگاه زیدیان و مردم گیل ودیلم نسبت به ناصر. 69

2-3-2-2- فعالیتهای دینی و فرهنگی ناصر با پشتیبانی حاکم دیلم. 71

2-3-2-3- ناصر در عرصه سیاست گیل ودیلم. 74

2-3-2-3-1- دعوت دیلمی‌ها از ناصر و حملات نخستین آنان به طبرستان. 74

2-3-2-3-2- اختلاف حاکم دیلم با ناصر وحمایت دیلمی‌ها از اطروش… 75

2-3-2-3-3- صلح ناصر با اهل سنت گیلان غربی.. 75

2-3-2-3-4- فتح طبرستان با کمک گیل ودیلم. 76

2-3-2-3-5- حمایت دیلمیان از ناصر پس از کودتای حسن بن‌قاسم. 77

2-3-2-4- اقدامات اجتماعی ناصر در گیل ودیلم. 78

2- 3- 2- 4- 1- تلاش برای گسترش عدالت در جامعه. 78

2-3-2-4-2- توجه جدی به فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه. 79

2-3-2-4-3- تلاش برای نهادینه کردن شعار اهل بیت در جامعه. 79

2-3-2-4-4- وضع قوانین بر بازار. 79

2-3-2-4-5- نظارت بر کار پزشکان و دوا فروشان. 80

2-3-2-4-5- احداث سازمان امور کشته شدگان در جنگ… 80

2-3-2-5- اصلاحات اقتصادی ناصر. 80

2-3-3- امارت داعی صغیر و فرزندان ناصر بر گیل و دیلم. 81

2-3-3-1- پناه آوردن داعی صغیر به گیلان پس از شکست از جعفر بن‌ناصر. 81

2-3-3-2- پناه آوردن فرزندان ناصر به گیلان وحمایت گیل ودیلم از آن دو. 82

2-3-3-3- ورود دوباره داعی صغیر به گیلان. 82

2-3-3-4- پناه گرفتن دوباره جعفر بن‌ناصر در گیلان. 83

2-3-3-5- اختلافات ناصری‌ها و فرجام حکومت آنان. 83

فصل سوم؛ تشیع در گیل و دیلم (از برافتادن حکومت علویان در طبرستان تا برآمدن دولت آل کیا)

3-1- بررسی قیامها و حکومت‌های شیعی گیل ودیلم تا ابتدای قرن هفتم. 86

3-1-1- قیام حسن بن‌زید (م نیمه اول قرن 4)در دیلم. 87

3- 1 -2- قیام زید قاضی علوی (م نیمه اول قرن 4) در دیلم. 87

3-1-3- قیام الثائر فی الله (اول) علوی (م350ق) در گیل و دیلم. 88

3-1- 3-1- حمله ثائر به طبرستان با کمک ماکان بن‌کاکی. 89

3-1-3-2- حمله ثائر به طبرستان به درخواست استندار رستمدار. 89

3-1-3-3- روابط ثائر علوی با وشمگیر زیاری.. 89

3-1-3-4- اقدامات ثائر علوی در گیل ودیلم وفرجام کار او. 90

3-1-4- حکومت القائم بالحق ثائری (م 352ق) در گیلان. 91

3-1-5- حکومت الثائر فی الله دوم (م 360ق) برگیلان. 91

3-1-6- حکومت ابومحمد ناصری (م نیمه دوم قرن 4) در گیلان. 92

3-1-7- قیام وحکومت امیرکا ثائری (م نیمه دوم قرن 4) در گیلان. 92

3-1-8- قیام و حکومت ابن‌داعی علوی (م360ق) در گیل ودیلم. 93

3-1-8-1- ترک دیلم و ورود به بغداد برای علم آموزی.. 94

3-1-8-2- قیامهای ابن‌داعی قبل از ورود به گیل ودیلم. 95

3-1-8- 3- ارتباط ابن‌داعی با آل بویه. 96

3- 1- 8 – 4- قیام ابن‌داعی در گیل و دیلم به دعوت دیلمی ها 97

3-1- 8- 5- تجهیز سپاه توسط ابن‌داعی برای جهاد با روم. 99

3-1- 7- 6- تلاش ابن‌داعی برای رفع اختلافات مذهبی زیدیان گیل ودیلم. 99

3-1– 8- 6- ارتباط ابن‌داعی با اهل سنت… 100

3-1-9- قیام وحکومت داعی ثائری (م اواخر قرن4) برگیلان. 101

3-1-10- قیام الثائر بالله ثائری (م اواخر قرن4) در گیلان. 101

3-1-11- قیام هادی صغیر (م اواخر قرن4) در دیلم. 102

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*