بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه …

2-2- پس از انقلاب چین…………………………………………………………………………..32

  • جایگاه زن در یونان……………………………………………………………………………………..35
  • جایگاه زن در انگلیس…………………………………………………………………………………..38
  • جایگاه زن در فرانسه…………………………………………………………………………………41

بخش دومریشه ها و عواما پیدایش مکتب فمنیسم……………………………………………………………………..46

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….46

1- آراء و نظرات فلاسفه در باره زنان .……………………………………………………………………………………..46

1-1- دیدگاه افلاطون…………………………………………………………………………………………………………48

1-1-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه افلاطون…………………………………………………………. 49

1-1-2- دیدگاه افلاطون در باره تساوی طبیعت و استعدادهای زنان و مردان…………………54

1-1-3-دیدگاه افلاطون در باره نهاد خانواده……………………………………………………………..55

1-2- دیدگاه ارسطو……………………………………………………………………………………………………………60

1-2-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ارسطو……………………………………………………………………….60

1-2-2- دیدگاه ارسطو در باره نهاد خانواده……………………………………………………………………….63

1-3- دیدگاه ژان ژاك روسو…………………………………………………………………………………………………65

1-3-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ژان ژاک روسو…………………………………………………………..66

1-3-2- دیدگاه روسو در باره نهاد خانواده……………………………………………………………………….74

1-3-3- دیدگاه روسو در باره تأثیر محیط بر انسان……………………………………………………………74

1-4-رفتار شناسی زنان از دیدگاه فردریش نیچه………………………………………………………………………75

2- عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………78

3- عوامل اجتماعی و محیطی…………………………………………………………………………………………………….83

4-عوامل حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………92

5-عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………97

6-عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………99

6-1- بی توجهی به زنان در وضع قوانین جهانی……………………………………………………………….100

6-2- قرار گرفتن زنان در اقلیت جامعه سیاسی…………………………………………………………………..101

6-3- عدم توجه به زنان در رسیدن به قدرت………………………………………………………………………101

7- عوامل مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………………102

7-1-زن در آئین علمای یهودی…………………………………………………………………………………………..103

7-2- زن در آئین علمای مسیحی………………………………………………………………………………………..105

7-3-زن در فرهنگ مسلمین………………………………………………………………………………………………….110

بخش سوم:امواج سه گانه فمینیسم………………………………………………………………………………………………111

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….111

  • موج اول فمینیسم و زمینه های ظهور آن…………………………………………………………………………..113

1-1-عوامل شکل گیری موج اول…………………………………………………………………………………114

1-2-درخواست های موج اول…………………………………………………………………………………….116

1-3- پیامدهای موج اول…………………………………………………………………………………………….121

1-3-1-پیامدهای مثبت موج اول………………………………….. ………………. ………………….121

1-3-2-پیامد منفی موج اول………………………………………………………………………………..124

2- موج دوم فمینیسم و زمینه های ظهور آن……………………………………………………………………………127

2-1-عوامل شکل گیری موج دوم……………………………………………………………………………….128

2-1-1-تأثیر سرمایه داری بر موقعیت زنان ……………………………………………128

2-1-2-آگاهی زنان از موقعیت فرودستشان با نگارش کتاب ها………………….130

2-1-3-تشکیل سازمان هایی در دفاع از حقوق زنان………………………………..131

2-2-درخواست های موج دوم……………………………………………………………………………………….132

نظرات گرایش معتدلتر موج دوم……………………………………………………………………………..133

2-3-   دستاوردهای مهم موج دوم فمینیسم…………………………………………………………………….134

2-3-1-پیامدهای مثبت موج دوم………………………………………………………………….. 134

2-3-2-پیامد های منفی موج دوم…………………………………………………………………. 135

2-4-نقد موج دوم………………………………………………………………………………………………………….137

3-  موج سوم فمینیسم و زمینه های ظهور آن…………………………………………………………………………….. 139

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 139

3-1-عوامل شکل گیری موج سوم…………………………………………………………………………….. 140

3-1-1-پیدایش تفکّر پست مدرنیسم……………………………………………………………. 140

3-1-2-نگارش کتاب هایی در تأیید بر ویژگی زنانه و ضرورت نقش مادر………….141

3-1-3-اعتراض به باورهای افراطی موج دوم………………………………………………….142

3-2- درخواست های موج سوم…………………………………………………………………………………….142

3-3-  ویژگی موج سوم…………………………………………………………………………………………………………….144

3-3-1-تأكید بر تفاوت های بین زنان………………………………………………………………144

3-3-2-ایجاد مبانی نظری……………………………………………………………………………….144

3-3-3-تولید دانش زنانه………………………………………………………………………………..146

یک مطلب دیگر :

3-3-4-عدم تعمیم صفات در تمامی افراد یک جنس…………………………………………146

3-3-5-نگارش مردانه تاریخ…………………………………………………………………………..147

3-3-6-تعاملات زبانی…………………………………………………………………………………..148

بخش چهارم: گرایش ها و مكاتب فكری فمنیستی……………………………………………………………….150

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….150

1-فمینیست های لیبرال/ اصلاح طلب………………………………………………………………………………151

1 -1- دیدگاه فمنیست لیبرال…………………………………………………………………………..151

1-2- نظریه پردازان فمنیست لیبرال……………………………………………………………….. 155

1-3-بررسی و نقد فمنیست های لیبرال……………………………………………………………. 156

2-فمینیست های رادیکال/انقلابی……………………………………………………………………………………157

2-1-دیدگاه فمینیست رادیکال…………………………………………………………………………158

2-2-نظریه پردازان فمینیست رادیکال………………………………………………………………161

2-3-اهداف فمینیسم رادیكال………………………………………………………………………….163

2-4- محورهای مبارزه و ابزارهای مبارزاتی فمینیسم رادیکال…………………………….. 164

3-فمنیست های ماركسیست……………………………………………………………………………………………170

3-1-دیدگاه فمینیست های مارکسیست……………………………………………………………….170

3-2-نقد نظرات فمینیست مارکسیست…………………………………………………………………172

4- فمینیست های سوسیالیست…………………………………………………………………………………………..173

4-1-دیدگاه فمینیست های سوسیالیست…………………………………………………………………174

4-2- نتایج جنبش های فمینیستی بر اساس زمان…………………………………………………….174

بخش پنجم: پیامدهای کلی فمینیسم…………………………………………………………………………………………..177

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..177

1-پیامدهای مثبت فمینیسم…………………………………………………………………………………………………..178

2- پیامدهای منفی فمینیسم…………………………………………………………………………………………………..181

فصل سوم:جایگاه زن از دیدگاه قرآن و روایات

     مقدمه فصل……………………………………………………………………………………………………………………….186

 

بخش اول: تساوی زن و مرد در برخورداری از مواهب تکوینی و تشریعی(هدایتی)……………………..187

1- وحدت در آفرینش و برخورداری از مواهب دنیوی…………………………………………………..187

2-وحدت در دعوت و برخورداری از مواهب تشریعی(هدایتی)……………………………………….191

بخش دوم: جایگاه مختص رفتاری و حقوقی زن………………………………………………………………………..194

1-جایگاه مختص رفتاری…………………………………………………………………………………………..195

1-1- جایگاه رفتاری زن در مقابل خود…………………………………………………………………195

1-2- جایگاه رفتاری زن در مقابل همسر(یا نقش آفرینی زن در عرصه خانواده)…………197

1-3- جایگاه رفتاری زن در مقابل فرزند……………………………………………………………… 204

1-4- نحوه عملكرد( یا جایگاه رفتاری ) زن در مقابل جامعه…………………………………..212

2- جایگاه مختص حقوقی زن……………….. ………………………………………………………………………..214

2-1- عملكرد مرد در مقابل همسر (حقوق زن در مقابل همسرداری)……………………………..214

2-2-عملكرد پدر در مقابل فرزند دختر………………………………………………………………………225

2-3- عملكرد فرزند در مقابل مادر(حقوق مادر در قبال تولد و تربیت فرزند)………………….233

2-4- (عملكرد یا) وظایف جامعه ی اسلامی در مقابل زن…………………………………………….238

بخش سوم :جایگاه متعادل اخلاقی، عملی و حقوقی زن و مرد…………………………………….. …………241

1- جایگاه متعادل اخلاقی……………………………………………………………………………………………………241

2-جایگاه متعادل عملی( رفتاری ) ………………………………………………………………………………………..245

2-1-اعمال متعادل فردی…………………………………………………………………………………………….245

2-2-اعمال متعادل جمعی……………………………………………………………………………………………246

3-جایگاه متعادل حقوقی………………………………………………………………………………………………………251

3-1-حقوق دنیوی………………………………………………………………………. ……………………………….252

3-2- حقوق اخروی………………………………………………………………………………………………………254

بخش چهارم : نقش زن و مرد در تکامل متقابل یکدیگر……………………………………………………………..255

پایه گذاری خانواده…………………………………………………………………………… …………………………………..257

بخش پنجم: مشاركت زنان…………………………………………………………………………………. …………………..258

1-مشاركت اجتماعی و اقتصادی زنان……………………………………………………………………………….258

2- مشاركت سیاسی و نظامی زنان……………………………………………………………………………………..270

3 – مشاركت فرهنگی…………………………………………………………………………………………………….279

فصل چهارم:مقایسه تطبیقی دو مکتب اسلام و فمینیسم نسبت به زن

مقدمه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….291

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*