بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*