بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

گفتار2: عناصر تشکیل دهنده ی جرم. 53

مبحث دوم: علل و عوامل جرم از منظر قرآن کریم. 61

گفتار1: فلسفه مجازات از نظر قرآن کریم. 65

مبحث سوم. اهداف و ویژگیهای مجازات در نظام کیفری قرآن  72

پایان نامه

گفتار1.  اهداف مجازات در آموزه های دینی اسلام. 72

گفتار2. اهداف مادی، معنوی، اخلاقی:. 77

گفتار3.  پیشگیری از ارتکاب جرم:. 81

فصل سوم: جرم و مجازات از نظر قوانین تاجیکستان

مبحث اول: جرم و مهمترین مصادیق آن در قانون تاجیکستان  105

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: فلسفه مجازات و اهداف آن در قوانین تاجیکستان  115

مبحث سوم: راه کار های قنونگذار برای پیشگیری از جرم  124

فصل جهارم: مقایسه و تطبیق

مبحث اول. بیان تشابه ها. 130

مبحث دوم: بیان اختلافات. 139

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*