بررسی تطبیقی مسئولیت كیفری اطفال در ایران و اردن

2-2-2-3- مسئولیت مدنی. 14
 
فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار
3-1- جوامع باستانی. 17

پایان نامه

3-2- دوره اسلامی. 20
3-3- دیدگاههای مكاتب كیفری. 22
3-3-1- دیدگاه مکتب کلاسیک… 22
3-3-2- دیدگاه مکتب تحققی. 24
3-3-3- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی. 25

فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت كیفری اطفال
4-1- قوانین ایران در دوره قبل از انقلاب اسلامی. 29

یک مطلب دیگر :

4-1-1-قانون مجازات عمومی سال 1304. 29
4-1-2- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار. 29
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
4-1-3- قانون مجازات عمومی اصلاح 1352 و شدت گرایی مقنن. 37
4-2- رفتار با اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی. 40
4-2-1- چگونگی مسئولیت جزایی اطفال. 40
4-2-2- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی. 41
4-3- بررسی قوانین جزائی اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار. 42
4-3-1-نحوه ی دادرسی اطفال بزهکار. 42
4-3-1-1- شیوه ی انتخاب قضات اطفال. 42
4-3-1-2-  تشکیلات دادگاههای اطفال و مسائل شکلی. 43
4-4- مجازات اطفال در قوانین جزائی اردن. 44
4-4-1- جرائم علیه اموال. 44

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*