بررسی تطبیقی معاونت در جرم

بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان

فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم۵مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم۵گفتار اول: تعریف معاونت در جرم۵بند اول: تعریف لغوی۶بند دوم: تعریف حقوقی۶الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران۶ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان۷گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه۹بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم۹بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم۱۱بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم۱۴مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم۱۸گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران۱۸بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴۱۸بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۱۸بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱۱۹بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰۱۹گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان۲۱فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم۲۲مبحث اول: مبانی فقهی۲۲گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم۲۲گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم۲۳بند اول: کتاب۲۳بند دوم: سنت۲۴بند سوم: عقل۲۵مبحث دوم: مبانی حقوقی۲۶گفتار اول: استعاره مجرمیّت۲۶بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت۲۷الف) استعاره مطلق۲۸ب) استعاره نسبی۲۸بند دوم: آثار

 استعاره مجرمیّت۲۹الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر۲۹ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر۳۰ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر۳۱د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر۳۴۱- گذشت شاکی خصوصی۳۲۲- عفو عمومی۳۵۳- عفو خصوصی۳۶۴- مرورزمان مجازات۳۶۵- فوت مباشر۳۷گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت۳۸۱- مفهوم استقلال در مجرمیّت۳۸۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت۳۹بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنانفصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم۴۱مبحث اول: رفتارمجرمانه۴۱گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر۴۱بند اول: جرم بودن رفتار اصلی۴۱بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر۴۳۱- معاونت در جرم عقیم­ومحال۴۳۲- معاونت در شروع به جرم۴۴۳- معاونت در جرم تام۴۵گفتار دوم: رفتار معاون۴۵بند اول : ماهیّت رفتار معاون۴۵الف) فعل­وترک فعل۴۶۱- فعل۴۶۲- ترک فعل۴۶ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون۴۸۱- دیدگاه حصری بودن۴۸۲- دیدگاه تمثیلی بودن۴۸بند دوم: مصادیق رفتار معاون۴۹۱- مصادیق عام۴۹۱-۱ – تحریک۴۹۲-۱- ترغیب۵۳۳-۱- تهدید۵۴۴-۱- تطمیع۵۴۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ۵۵۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم۵۶۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم۵۷۸-۱- تسهیل وقوع جرم۵۸۲- مصادیق خاص۵۹۱-۲- اکراه درقتل۵۹۲-۲- امربه قتل۶۰۳-۲- امساک­درقتل۶۱۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل۶۲مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم۶۳گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی۶۳بند اول: رابطه سببیّت مستقیم۶۳بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم۶۴گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم۶۶بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن۶۶بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن۶۷الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر۶۷ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر۶۸ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر۶۸فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در

مطلب دیگر :

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

 جرم۷۰مبحث اول: علم و آگاهی۷۰گفتار اول: علم به حکم۷۰گفتار دوم: علم به موضوع۷۰مبحث دوم: قصد مجرمانه۷۱گفتار اول:­بررسی­دیدگاه های­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه۷۲بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه۷۲بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه۷۲بند سوم: دیدگاه تفصیلی۷۳۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه۷۴۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده۷۴گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم۷۵بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد۷۵بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین۷۶بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد۷۷بند چهارم: زمان تطابق قصد۷۷گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی۷۹بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن۷۹۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا۸۰۲- صدق عرفی۸۰۳- روّیه قضایی۸۱بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن۸۱۱- فقدان وحدت قصد۸۲۲- تفسیر به نفع متهم۸۲۳- روّیه قضایی۸۲فصل سوم: مجازات معاونت درجرم۸۵مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم۸۵گفتار اول: ایران۸۵گفتار دوم: لبنان۸۷مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم۸۸گفتار اول: مجازات اصلی۸۸گفتار دوم: مجازات تکمیلی۸۹گفتار سوم: مجازات تبعی۸۹مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم۹۰نتیجه ­گیری۹۴پیشنهادات۹۶منابع ومأخذ۹۷کتب فارسی۹۷مقاله ها و پایان نامه ها۹۸تقریرات۹۹فرهنگ ها۹۹کتب عربی۹۹د) پایگاه­های اینترنتی۱۰۰چکیده انگلیسی۱۰۱

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*