بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک

1-5-4-3 سازه های تقلیل دهنده صدا(resillentchanne) 18
1-5-4-4 سازه های کلاهک (hat channel) 18
1-5-4-5 ناودانیهای باربر. 19
1-5-4-6سازه های تقویتی کنجها(corner beand) 19
1-5-4-7 سازه های تقویتی حاشیه (j Bead) 19
1-5-4-8- سازه های تقویتی در انبساط (control joint) 19
1- 6 روش اجرا سیستم LSF.. 19
1- 6-1پی یا شالوده 20
1-6-1-1- طراحی پی: 20
1-6-1-2-کف کاذب: 21
1-6-1-3-سازه کف: 21
1- 6-2 دیوار. 21
1- 6-3 سقف… 23
1-6-3-1 سقف کامپوزیتی: 23
1-6-3-2: سقف کامپوزیت عرشه فولادی.. 24
1-6-3-3سقفهایخرپاییشیبدار. 27
1- 6-4 اتصالات… 28
1-6-4-1مشخصات پانل ها 28
1-6-4-2پیچها 29
1- 6-5 شیوه نما سازی خارجی.. 29
1- 7خصوصیات فولاد سرد ساخت… 30
1- 7-1استانداردهای فولاد سرد ساخت… 30
1- 7-2 ظرفیت باربری و سختی.. 31
1- 7-3 طراحی پلاستیک… 31
1- 7-4منحنی های نوعی تنش-کرنش… 31
1- 7-5افزایش تنش تسلیم متاثر از شکل دهی سرد. 32
1- 7-6 روش محاسبه خطی خواص مقاطع. 32
1- 7-7 فرم منحنی خستگی.. 32
1- 7-9 خستگی.. 33
1- 7-10 خواص مکانیکال و اثر فرم دادن سرد به فلز. 33
1-8 معایب فولاد سرد ساخت… 33
بخش دوم بتن.. 34
1-2 معرفی بتن های سبک سازه ای: 34
1-2-1شرح توضیح مزایا ومعایب بتن سبک… 34
1-2-1-1 :سبک بودن. 35
1-2-1-2:عایق گرما 35
1-2-1-3- :عایق صوتی.. 36
1-2-1-4- : قابلیت برش… 36
1-2- 2انواع بتن سبک… 36
1-2-2-1بتن سبک سبکدانه. 36
1-2-2-2بتن سبک لیكا 37
1-2-2-3بتن سبک پرلیتی.. 39
1-2-2-4بتن های سبک متخلخل یا سلولی.. 39
1-2-2-5بتن سبک گازی.. 39
1-2-3کاربردهای سازه ای.. 42
1-2-4 بتن های وروند استفاده در قاب های LSF سازه ای در این پروژه 43
1-3- متغیر های مساله : 43
1-4 فرضیه ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.) 44
1- 5 اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت‌ های خاص انجام تحقیق) 44
1-5-1هدف اصلی: طراحی سازه هایی بااسکلت فولادی سرد نورد شده مقاوم در برابر بار های.. 44
1-5-2- اهداف فرعی: 45
فصل دوم : آئین نامه ها ومطالعات قبلی
2-1 مروری بر تحقیقات گذشته. 46
2-2مروری بر آئین نامه ها 50
2-2-1 (FEMA 450) NEHRP.. 50
2-2-2 TI 809-07. 51
2-2-3  AISI و ASCE7. 52
2-2-4 UBC 97 و IBC 2000. 53
2-2-5 Australian /New Zealand Standard , AS/NZS 4600. 53
فصل سوم: مواد وروش ها وبیان مسئله
مقدمه: 55
3-1 ضریب رفتار : 57
3-2  روش طیف ظرفیت فریمن : 60
3-3 ضریب شکل پذیری یانگ : 61
3-4  روش نیو مارک و هال : 62

پایان نامه

3-5 ضریب کاهش شکل پذیری، … 64
3-2-2 ضریب مقاومت افزون ، … 64
3-6 بیان مسئله : 66
3-6-1 جزییات مقاطع……….67
3-7- مشخصات بتن وفولاد. 68
3-8تئوری حل مسأله: 69
3-9 مدل اجزا محدود مسأله : 70
3-9 نمونه های آزمایش شده در تحقیق: 70
3-10- آماده سازی جهت انجام آزمایش… 71
3-10-1مراحل انجام کار در آزمایشگاه 71
3-11 رژیم بارگذاری : 77
3-12 جدولی از استانداردهای مختلف در روش ASTM… 80
فصل چهارم: درباره نرم افزار ansys و روند مدل سازی در نرم افزار
مقدمه : 83
4-1- آشنایی با روش اجزا محدود: 85
4-1-1-روش تحلیل دقیق (Exact Solution) 85
4-1-2-روش عددی (Numerical Solution) 85
4-1-3-روش تجربی (Experimental Method) 85
4-2-روش اجزا محدود: 86
4-3-انواع المان ها در Ansys و قابلیت های آنها: 86
4-3-1-المان – combin 7 : 86
4-3-2-المان – combin 14 : 86
4-3-3-المان – Link 1 : 87
4-3-4-المان – BEAM3 : 87
4-3-5-المان – PLANE 42 : 87
4-3-6-المان- BEAM 54 : 87
4-3-7-المان – pipe 16 : 87
4-3-8-المان – solid 45: 87
4-3-9-المان –combin 40 : 87

یک مطلب دیگر :

4-4-10- المان- SHELL 93 : 88
4-4-11-المان –SHELL22 : 88
4-4-12-المان- PLANE 2 : 88
4-4-13-المان – SHELL91 : 88
4-4-14- المان- contact 12: 88
4-5-15-المان- PLANE55 : 88
4-4-16-المان – BEAM 189 : 89
4-4-17-المان- BEAM188 : 89
4-4-18-المان – SOLID92 : 89
4-4-19-المان- SOLID95: 89
4-4-20-المان –PLANE 82 : 89
4-4-21-المان- PLANE145: 89
4-4-22-المان – Link10: 90
4-4-24-المان – SOLID 82: 90
4-4- المان مورد استفاده در این تحقیق: 90
4-5-انواع آنالیزها در نرم افزار Ansys: 90
4-5-1آنالیز استاتیکی خطی (Static Analysis) 90
4-6-2-آنالیز مودال (Modal Analysis) 90
4-6-3-آنالیز هارمونیک (Harmonic Analysis) 90
4-6-4-آنالیز دینامیکی گذرا (Transient Dynamic Analysis) 90
4-6-5-آنالیزغیرخطی مادی     ( Material nonlinearity ) 90
4-5-1-آنالیز استاتیکی خطی: 91
4-6-1-1- مدول الاستیسیته. 91
4-6-1-2- بارگذاری اینرسی.. 91
4-6-1-3- بارگذاری حرارتی.. 91
4-5-2- آنالیز مودال: 91
4-5-3-آنالیز هارمونیک: 91
4-5-4-آنالیز دینامیکی گذرا: 92
4-5-5-آنالیز غیر خطی مادی : 92
4-6- انتخاب نوع تحلیل در این تحقیق: 92
4-7- تحلیل پلاستیک دارای 3 رکن اساسی می باشد: 93
4-8-1- مدل های تنش- کرنش و معیار تسلیم: 93
4-8-2-قانون جریان: 94
4-8-3-قانون سخت شوندگی: 95
4-8-3-1-سخت شوندگی ایزوتروپیک: (isotropic hardening) 95
4-8-3-2-سخت شوندگی کینماتیک: (kinematic hardening) 95
4-9-مدل سازی مقاطع در نرم افزار: 97
4-10-اتصالات… 100
4-11-مش بندی : 101
4-12- اعمال شرایط تکیه گاهی : 104
4-12 آماده سازی مدل برای تحلیل : 106
4-13 بارگذاری : 107
فصل پنجم: نتایج مطالعات و پیشنهادات
مقدمه : 109
5-1 انجام آنالیز و مشاهده خرابی ها : 109
5-1 مقایسه قاب پرشده با بتن باقاب تقویت شده باورق در محیط نرم افزار  ansys: 110
5-2- بررسی قابها و مشاهده خرابی ها 116
5-3 منحنی پوش قاب ها : 120
5-3-1 منحنی پوش قاب های نمونه های تست نرم افزاری با ورق تقویتی.. 120
5-3-2 منحنی های پوش آزمایشگاهی قاب های پر شده با بتن : 122
5-3-3 منحنی پوش قاب های نمونه های تست نرم افزاری با بتن: 122
5-4 محاسبه ضریب رفتار : 125
5-5 منحنی های دو خطی نمونه ها 129
5-5-1 منحنی های دو خطی نمونه نرم افزاری با ورق.. 129
5-5-2 منحنی های دو خطی با بتن.. 130
5-6 نتیجه گیری وپشنهاد  : 133
      فهرست منابع………………………….136
Abstract……………………………………….143
چکیده :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*