بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت­های بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از …

1-12-3-1- نشانگرهای غیر مبتنی برPCR ——- 15

1-12-3-2- نشانگرهای مبتنی برPCR ———- 16

1-12-3-2-1 نشانگرPAPD ———– 17

1-12-3-2-2 نشانگرAFLP ———— 17

1-12-3-2-3 نشانگرSSR ————- 17

1-12-3-2-4 نشانگرISSR ———— 18

1-12-3-2-5 نشانگرSRAP  و مزایا و معایب آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 19

  • کاربرد نشانگر(مارکر)هایDNA — 20
  • واکنش زنجیره­ای پلیمراز(PCR)—- 21

1-14-1- مراحل واکنش زنجیره­ای پلیمراز————- 22

  • تجزیه و تحلیل داده­ها———— 24

1-15-1 دندروگرام————- 24

پایان نامه

1-15-2 تجزیه خوشه ای——— 25

1-15-3 ضریب شباهت———- 26

1-15-4 انتخاب الگوریتم——— 26

  • بررسی كارآیی الگوریتم مورد استفاده در تجزیه كلاستر—– 26
  • شاخص شانون-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 27
  • بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیت­ها براساس آنالیز Neiبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 27
  • سابقه تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 28

1-15-1- مروری بر برخی پژوهش­های انجام شده بر روی Quercus brantii Lindl.———— 28

1-15-2- مروری بر برخی پژوهش­های انجام شده با استفاده از نشانگرSRAPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 28

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- انتخاب مناطق و جمعیت­ها— 33

2-2- جمع­آوری نمونه ها و آماده سازی آنها 34

2-3- استخراج DNA از نمونه های گیاهی- 34
2-3-1- آماده کردن نمونه ها 34

2-3-2- استخراج DNA– 35

2-3-2-1- مواد موردنیاز 35

2-3-2-2- روش کار- 36

2-4- تعیین كیفیت وكمیت DNA– 37

2-5- واكنش زنجیره ای پلیمراز) (PCR– 39

2-6- الکتروفورز- 41

2-6-1- محلول اتیدیوم بروماید- 42

2-6-2- تهیه ژل الکتروفورز- 43

2-6-3- الکتروفورز محصول PCR– 43

2-7- تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1پلی­مورفیسم -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 46

3-2 بررسی پارامترهای اصلی تنوع ژنتیکی همه لوکوس­ها در جمعیت­های گونهQuercus brantii Lindl.——- 50

3-3 بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیت­ها براساس آنالیز Nei—- 52

یک مطلب دیگر :

3-4 شباهت و فاصله ژنتیکی بین 5 جمعیت—– 54

3-5 بحث و نتیجه­گیری کلی—————- 55

3-6 پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 59

منابع– 62

فهرست شکل­ها

شکل1- 1 پراکندگی جهانی جنس بلوط (Quercus)————- 6

شکل 1-2  پراکندگی جنس بلوط(Quercus) در ایران———— 7

شکل 1-3  نمایی از گونه Quercus brantii Lindl.———— 10

شکل 1-4  نحوه اتصال پرایمرهای forward  و reverse به DNA الگوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 20

شکل 1-5  واکنش زنجیره­ای پلی­مراز——— 24

شکل2- 1  جمعیت­ها و مناطق بررسی شده در این تحقیق———– 33

شکل2-2 نمونه­های برگ تازه در آزمایشگاه—– 34

شکل 2-3 دستگاه اسپکتروفتومتر برای تعیین کمیت DNA——– 38

شکل 2-4 دستگاه ترموسایکلر————- 41

شکل 2-5 دستگاه الکتروفورز عمودی——– 42

شکل 2-6 ساختار اتیدیوم برماید———– 42

شکل 2-7 دستگاه ژل داک—————- 43

شکل 3-1 الگوی باندی پرایمر————– 46

شکل 3-2 دندروگرام ژنوتیپ های مورد بررسی– 55

فهرست جداول:

جدول 2-1  اسامی جمعیت­ها و مناطق بررسی شده در این تحقیق—- 33

جدول 2-2  مواد استفاده شده در PCR—— 39

جدول 2-3  برنامهPCR -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 40

جدول 2-4  پرایمرهای مورداستفاده در آزمایش- 40

جدول 3-1  نتایج کدگذاری آغازگر Me2-Em2 برای همه­ی جمعیت­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 47

جدول 3-2  نتایج چندشکلی پرایمرهای استفاده شده در این تحقیق— 49

جدول 3-3  پارامترهای تنوع ژنتیکی همه لوکوس­ها در کل نمونه­ها بر اساس مارکر SRAPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 51

جدول 3-4 شاخص­های تنوع بین جمعیتی HT، HS، GST و Nem در جمعیت­های Q. brantii————— 53

جدول 3-5 جدول ماتریس تشابه بدست آمده برای نشانگر SRAP در بین جمعیت­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 54

چکیده

بلوط (Quercus) یکی از مهمترین جنس­های چوبی نیمکره شمالی است. این جنس از اصلی­ترین گونه­های درختی ایران به شمار می­رود. تاکسونومی و ارتباط تکاملی جمعیت­های بلوط ایرانی بر اساس مارکرهای  مولکولی به طور گسترده­ای مطالعه نشده است. در این مطالعه، ارتباط ژنتیکی جمعیت­های بلوط با به کارگیری مارکر SRAP امتحان شد. پنج جمعیت بلوط از مناطق مختلف زاگرس شامل یاسوج، برمدشت، بیستون، آبدانان و خوزستان جمع­آوری و آنالیز شدند. یازده جفت پرایمر SRAP در کل نمونه­ها 32 باند از 100 تا 400bp ایجاد کردند. 27 تا از این باندها پلی­مورف بودند و درصد پلی­مورفیسم38/84% به دست آمد. ضریب تشابه نی محاسبه شد و دندروگرام بر اساس UPGMA از روی داده­های SRAP ترسیم شد. داده­های SRAP با به کارگیری نرم­افزار popgene در چهار خوشه دسته­بندی شد. آنالیز ژنتیکی دامنه تشابه ژنتیکی بین جمعیتی نسبتاً بالا از حداقل 8818/0 بین یاسوج و برمدشت تا حداکثر 9587/0 بین بیستون و آبدانان را نشان داد. جمعیت­های مطالعه شده بلوط تنوع بالایی را نشان دادند: شمار آلل موثر 46/1 بود و شاخص تنوع ژنتیکی شانون (I) به طور متوسط 69/41% بود. جمعیت­های امتحان شده اختلاف ژنتیکی بین جمعیتی نسبتاً بالایی را (2/0 GST=) نشان دادند و جریان ژنی(Nem) 96/1 بود.

واژه­های کلیدی: بلوط، تنوع ژنتیکی، مارکر مولکولی SRAP، نی، پلی­مورفیسم

فصل اول:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*