بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و …

2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن.. 16

2ـ4ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و  تفاوت آن با سایر رسانه‌های ارتباط جمعی 26

2ـ5ـ کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 29

2ـ6 ـ دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 30

2ـ7 ـ انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از  شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 33

2ـ8ـ بررسی پیشینه‌ی تحقیق.. 37

2ـ8ـ1ـ پژوهش‌های خارجی.. 37

2ـ8ـ2ـ‌ پژوهش‌های داخلی.. 42

2ـ 9 ـ دیدگاه‌های مربوط به آثار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 52

2ـ9ـ1ـ دیدگاه طرفداران مطلق.. 53

2ـ9ـ2ـ‌ دیدگاه مخالفان اینترنت… 53

2ـ9ـ3ـ دیدگاه طرفداران کاربرد منطقی اینترنت… 55

2ـ10ـ مبانی نظری پژوهش…. 56

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2ـ10ـ1ـ رویکرد روان‌شناسی اجتماعی.. 57

2ـ10ـ1ـ1ـ نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده‌ای.. 57

2ـ10ـ1ـ2ـ نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر. 58

2ـ10ـ2ـ رویکرد جامعه‌شناسی.. 59

2ـ10ـ2ـ1ـ جامعه شبکه‌ای کاستلز. 59

2ـ10ـ2ـ2ـ تئوری منطقه‌زدایی تاملینسون.. 63

2ـ10ـ2ـ3ـ تئوری جهانی‌شدن رابرتسون.. 65

2ـ10ـ2ـ4ـ جامعه اطلاعاتی مارتین.. 67

2ـ10ـ2ـ5ـ الگوی رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌های رسانه‌ای استوارت هال.. 68

2ـ10ـ2ـ6ـ فرهنگ بسته‌بندی شده مارکوزه 71

2ـ10ـ2ـ7ـ جامعه سرشار از نشانه‌های ژان بودریلار 72

2ـ10ـ2ـ8ـ ذهن بی‌خانمان پیتر برگر. 73

2ـ10ـ2ـ9ـ قدرت گفتمان فوکو. 75

پایان نامه

2ـ10ـ2ـ10ـ حوزه عمومی یورگن هابرماس…. 76

2ـ10ـ2ـ11ـ تعامل رسانه‌ای تامپسون.. 78

2ـ10ـ2ـ12ـ مخاطبان فعال و مقاومت نشانه‌شناختی فیسک…. 80

2ـ10ـ3ـ رویکرد رسانه‌ای.. 82

2ـ10ـ3ـ1ـ تئوری تأثیر مستقیم.. 82

2ـ10ـ3ـ2ـ جبرگرایی رسانه‌ای مک لوهان.. 83

2ـ10ـ3ـ3ـ فرّار بودن محتوای ارتباطی والدهال.. 86

2ـ10ـ3ـ4ـ دوران دگرراهبر دیوید رایزمن.. 86

2ـ10ـ3ـ5ـ امپریالیزم فرهنگی هربرت شیلر. 87

2ـ10ـ3ـ6ـ تئوری پرورش یا کشت… 88

2ـ10ـ3ـ7ـ تئوری استفاده و لذت کاتز. 89

2ـ10ـ3ـ8ـ نظریه وابستگی به رسانه‌ها 91

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2ـ10ـ3ـ9ـ نظریه تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات محدود. 93

2ـ10ـ3ـ10ـ نظریه دوجهانی شدن عاملی.. 95

2ـ11ـ جمع‌بندی و تدوین چهارچوب نظری.. 97

2ـ12ـ مدل نظری تحقیق.. 101

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ روش پژوهش…. 103

3ـ2ـ فرضیه‌های پژوهش…. 104

3ـ2ـ1ـ ‌فرضیه کلی.. 104

3ـ2ـ2ـ فرضیه‌های جزئی.. 104

3ـ3ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 104

3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری.. 110

3ـ5ـ روش نمونه‌گیری.. 110

3ـ6 ـ ابزار گردآوری داده‌ها 111

3ـ7ـ اعتبار و قابلیت اعتماد. 112

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 114

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه. 116

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی.. 117

4ـ2ـ1ـ میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 117

4ـ2ـ2ـ سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 118

4ـ2ـ3ـ هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 119

4ـ2ـ4ـ بیشترین دسترسی رسانه‌ای.. 120

یک مطلب دیگر :

4ـ2ـ5ـ سن.. 121

4ـ2ـ6ـ جنسیت… 122

4ـ2ـ7ـ تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو. 123

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

4ـ2ـ8ـ تفكیك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات پدر پاسخگو. 124

4ـ2ـ9ـ تفكیك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات مادر پاسخگو. 125

4ـ2ـ10ـ تفكیك نمونه بر حسب اشتغال پدر 126

4ـ2ـ11ـ تفكیك نمونه بر حسب اشتغال مادر 127

4ـ2ـ12ـ تفكیك نمونه بر حسب وضعیت درآمد خانواده 128

4ـ2ـ13ـ تفكیك نمونه بر حسب میانگین ابعاد متغیر وابسته. 129

4ـ3ـ یافته‌های استنباطی.. 130

4ـ3ـ1ـ فرضیه اول.. 130

4ـ3ـ2ـ فرضیه دوم. 132

4ـ3ـ3ـ فرضیه سوم. 134

4ـ3ـ4ـ فرضیه چهارم. 137

4ـ3ـ5ـ فرضیه پنجم.. 139

4ـ3ـ6ـ فرضیه ششم.. 142

4ـ3ـ7ـ فرضیه هفتم.. 145

4ـ3ـ8ـ فرضیه هشتم.. 148

4ـ4ـ بررسی رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل با كمك رگرسیون.. 151

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری.. 154

5ـ2ـ پیشنهادها و ارائه راهکارها 159

5ـ2ـ1ـ پیشنهادهای حاصل از پژوهش…. 159

5ـ2ـ2ـ پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی.. 164

 

پیوست

منابع.. 166

پرسشنامه. 173

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول شماره (4ـ1): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 117

جدول شماره (4ـ2): توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.. 118

جدول شماره (4ـ3): توزیع پاسخگویان بر حسب هدف از عضویت در شبکه‌های اجتماعی.. 119

جدول شماره (4ـ4): توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین دسترسی رسانه‌ای.. 120

جدول شماره (4ـ5): توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 121

جدول شماره (4ـ6): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…. 122

جدول شماره (4ـ 7): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 123

جدول شماره (4ـ 8): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدر 124

جدول شماره (4ـ9): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر 125

جدول شماره (4ـ10): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال پدر 126

جدول شماره (4ـ11): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال مادر 127

جدول شماره (4ـ12): توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده 128

جدول شماره (4ـ13): آماره‌های توصیفی.. 129

جدول شماره (4ـ14): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 130

جدول شماره (4ـ15): آزمون (LSD) 131

جدول شماره (4ـ16): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 132

جدول شماره (4ـ17): آزمون (LSD) 133

جدول شماره (4ـ18): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 135

جدول شماره (4ـ19): آزمون (LSD) 136

جدول شماره (4ـ20): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 137

جدول شماره (4ـ21): آزمون (LSD) 138

جدول شماره (4ـ22): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 139

جدول شماره (4ـ23): آزمون (LSD) 140

جدول شماره (4ـ24): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA) 142

جدول شماره (4ـ25): آزمون (LSD) 143

ادامه فهرست جدول‌ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*