بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

2-2برتری زنان بر مردان. 25

2-3تساوی زن و مرد 26

بخش دوم: تبیین نظری منزلت اجتماعی زن. 27

1-پایگاه اجتماعی. 27

2-نقش‌های جنسیتی. 28

2-1هویت جنسی. 29

2-2خاستگاه نقش‌های جنسیتی. 30

2-2-1طبیعت به عنوان خاستگاه نقش‌های جنسیتی. 31

2-2-2فرهنگ و اجتماع به عنوان خاستگاه نقش های جنسیتی. 31

2-2-3تأثیر صنعتی شدن بر نقش‌های جنسیتی. 33

2-3بحران هویت جنسی و پیامدهای آن. 34

فصل سوم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری.. 37

مقدمه 38

بخش اول : بررسی منزلت انسانی زن در کتاب  مقدس عبری. 39

1-روایت آفرینش.. 39

1 -1 اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت.. 39

1-2 دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن. 45

1-3 هدف از خلقت زن. 49

2-رابطه‌ی شر و زن در کتاب مقدس عبری. 51

2-1 تبیین مفهوم شر در سنت یهود 51

2-2 نسبت شر با زن در کتاب  مقدس عبری.. 53

2-3 آیاتی که حاکی از شر بودن زن می‌باشند 56

2-4 شر و زن در قبالا. 57

3-نقش جنسیت در خطا بات و فرامین کتاب مقدس عبری. 58

3-1 ادبیات و ساختار دستوری متن  عبری.. 58

پایان نامه

3-1-1صنعت استعاره در متن عبری.. 58

3-1-2 استفاده از افعال مذکر خطاب به زن ومرد 59

3-1-3 به کارگیری صفات منفی زنانه در تشبیهات کتاب مقدس.. 59

3-1-4 وجوه دستوری ضمایر و صفات مربوط به خدا 60

3-2 اهمیت اولاد ذکور و تاکید بر نخست زادگی. 61

3-3 تاثیر جنسیت در احکام مختلف متن. 62

3-4 دیدگاه ابزاری به زن. 64

3-5 عدم احتساب زنان در سرشماریها 65

4-نتیجه گیری. 67

بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری. 69

1-جایگاه زن در خانواده 70

1-1 اهمیت ازدواج و خانواده 70

1-2 هدف از ازدواج در شریعت موسی. 73

1-3 زن در نقش مادری.. 74

1-3-1 منزلت و احترام مادر. 74

1-3-2 وظایف مادر درکتاب مقدس عبری.. 77

1-3-2-1 تربیت فرزندان. 77

1-3-2-2 نامگذاری فرزند 78

1-4 زن در نقش همسری.. 79

1-4-1 اصول حاکم بر خانواده‌ی یهودی.. 80

1-4-1-1 تبعیت زنان و حاکمیت مردان. 80

1-4-1-2 احترام به زن. 82

1-4-1-3 تاثیر زن و مرد بر یکدیگر. 85

1-4-2 ملاک گزینش همسر. 87

1-4-2-1 یهودی بودن. 87

1-4-2-2 پاکدامنی وعفاف.. 87

1-4-3 وظایف زن در نقش همسری.. 91

1-4-3-1 توجه به امر خانه‌داری و رفع حوائج خانواده 92

1-4-3-2 ایجاد آرامش خانواده 93

1-4-3-3 تشویق شوهر و فرزندان به تحصیل تورات.. 94

1-4-3-4 اجرای احکام 96

5-1 نمودهایی از مادران و همسران نمونه. 98

1-5-1ربکا (رفقه) 98

1-5-2راحیل ولیه. 98

1-5-3روت.. 99

2-جایگاه زن در جامعه 100

2-1 زنان در نقش نبیه. 101

2-1-1 تبیین مفهوم نبوت.. 101

یک مطلب دیگر :

2-1-2 نمونه ای از زنان نبییه. 102

2-1-2-1 سارا همسر ابراهیم 102

2-1-2-2 مریم خواهر موسی. 103

2-1-2-3  دبوره 105

2-1-2-4 حنا 106

2-1-2-5 اوی گائیل ( ابیجایل) 108

2-1-2-6 حلده 108

2-1-2-7 استر. 109

2-2  زنان در نقش زمامداری.. 109

2-2-1ملکه‌ی سبا 110

2-2-2 ملکه عتلیا 111

2-2-3ملکه ایزابل. 111

2-3 زنان در نقش های منفی. 112

2-3-1 جادوگران و جن گیران. 113

2-3-2زنان بد کاره 116

2-4 مشارکت اجتماعی نمودی ازجایگاه اجتماعی زن در متن عبری.. 119

3-نتیجه گیری. 124

فصل چهارم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن کریم. 126

مقدمه 127

بخش اول: بررسی منزلت انسانی زن در قرآن کریم 128

1-روایت آفرینش.. 128

1-1      اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت.. 128

1-1-1 آیاتی که گواه بر اشتراک زن و مرد در اصل انسانیت و گوهر وجود اند 128

1-1-2آیاتی که زن و مرد را در رسیدن به کمال و هدف غایی آفرینش مشترک می‌دانند 130

1-1-3 آیه‌های سیر پدایش انسان. 131

1-2 دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن. 133

1-3 هدف از خلقت زن. 137

2-رابطه‌ی زن و شر در قرآن. 139

2-1 نسبت شر با زن در قرآن. 139

2-2 آیاتی که حاکی از شر بودن زن می باشند 140

3-خطابات متن و نقش جنسیت در فرامین قرآنی. 142

3-1 خطابات قرآن. 142

3-2 وجوه دستوری اسامی و صفات مربوط به خداوند 144

3-3 اهمییت اولاد ذکور. 144

3-4 نعمت های بهشتی مردان. 145

3-5 تاثیر جنسیت بر احکام قرآنی. 146

4-نتیجه گیری. 149

بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در قرآن کریم 151

مقدمه 151

1-جایگاه زن در خانواده 151

1-1 اهمیت ازدواج در سنت اسلامی. 151

1-2 هدف از ازدواج. 153

1-2-1 بقای نسل انسان. 153

1-2-2 سکونت و آرامش.. 154

1-2-3 ارضای غریزه‌ی جنسی. 154

1-2-4 مشارکت در حیات معنوی و مادی.. 155

1-2-5 تربیت نسل. 155

1-3 زن در نقش مادر. 156

1-3-1 جایگاه و منزلت مادر. 157

1-3-2 نقش مادر در تربیت کودک.. 159

1-4 زن در نقش همسری.. 161

1-4-1 اصول و ضوابط حاکم بر خانواده مسلمان. 162

1-4-1-1 سرپرستی و قوامیت مرد 162

1-4-1-2 احترام متقابل به یکدیگر. 166

1-4-1-3 عیب پوشی. 168

1-4-1-4 ابراز علاقه به یکدیگر. 168

1-4-1-5 تعاون وشورا 169

1-4-2 ملاک گزینش همسر در اسلام 170

1-4-2-1 مومن بودن. 170

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*