بررسی جایگاه مداخلات شناختی در پروتکل توان‌بخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده

۲-۴ انواع بیماری ام ‌اس ۱۲

۲-۵ فیزیولوژی و علتشناسی بیماری ام ‌اس ۱۵

۲-۶ مدل زیستی- روانی- اجتماعی ام ‌اس ۱۶

۲-۷ مؤلفه های شناختی در بیماری ام ‌اس ۱۷

۲-۸ عوامل تأثیرگذار احتمالی در اختلال شناختی بیماران ام ‌اس ۲۴

۲-۸-۱ نوع ام ‌اس ۲۴

۲-۸-۲ خستگی ۲۵

۲-۸-۳ مدت بیماری ۲۶

۲-۸-۴ ناتواناییهای فیزیکی ۲۶

۲-۸-۵ جنسیت ۲۷

۲-۸-۶ اختلالات روان‌شناختی ۲۷

۲-۸-۷ تأثیر داروها ۲۷

۲-۸-۸ نوروپلاستیسیتی ۲۸

۲-۸-۹ ذخیره شناختی ۲۹

۲-۸-۱۰ گرما ۲۹

۲-۹ سنجش و غربالگری مشکلات شناختی بیماران ام ‌اس ۳۰

۲-۱۰ مداخلات شناختی در بیماران ام ‌اس ۳۱

۲-۱۱ توان‌بخشی شناختی ۳۲

۲-۱۲ اصول توان‌بخشی شناختی ۳۵

۲-۱۳ توان‌بخشی شناختی در افراد مبتلا به ام ‌اس ۳۶

۲-۱۴ مؤلفه های روان‌شناختی در بیماری ام‌ اس ۴۶

۲-۱۴-۱ افسردگی ۴۶

۲-۱۴-۲ اختلالات اضطرابی ۴۸

۲-۱۴-۳ اختلال وسواسی – اجباری ۵۱

۲-۱۴-۴ اختلالات جنسی ۵۱

۲-۱۵ مداخلات روان‌شناختی در بیماری ام ‌اس ۵۲

۲-۱۶ مؤلفه ها و مداخلات اجتماعی در بیماری ام ‌اس ۵۶

مطلب دیگر :

۲-۱۶-۱ حمایت اجتماعی ۵۷

۲-۱۶-۳ موقعیت شغلی و اقتصادی ۶۱

۲-۱۶-۴ مشکلات خانوادگی ۶۵

۲-۱۶-۵ مشکلات زناشویی ۶۸

۲-۱۶-۶ کیفیت زندگی ۶۸

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ نوع مطالعه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه: ۷۲

۳-۲ ابزار پژوهش ۷۳

۳-۳ مراحل اجرایی پژوهش ۷۴

۳-۴ مشخصات نرم افزار ATLAS.ti 6 76

۳-۵ تحلیل محتوای کیفی ۷۶

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

۴-۱ یافته های اصلی پژوهش ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱ بحث ۱۰۲

۵-۲ نتیجه گیری ۱۱۰

۵-۳ پیشنهادات.۱۱۰

فهرست جداول

جدول۱. خلاصه مراحل انجام تحقیق۸۰

جدول۲. نتایج حاصل از مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه­ای۸۲

جدول۳. عناوین کدها و تعداد کدهای تعیین­شده (به ترتیب اولویت) در مصاحبه با بیماران.۸۴

جدول۴. درصد کل مؤلفه­ها از نظر بیماران۹۲

جدول۵. عناوین کدها و تعداد کدهای تعیین­شده (به ترتیب اولویت) در مصاحبه با متخصصین ۹۴

جدول۶. درصد کل مؤلفه­ها از نظر متخصصین۹۶

جدول۷. درصدکلی مؤلفه­ها از نظر بیماران و متخصصین.۹۷

جدول۸. کدهای استخراج شده از مصاحبه­ها به تفکیک هر کدام از شرکت­کنندگان۱۰۰

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱. درصد مشکلات روانشناختی از نظر بیماران.۸۵

نمودارشماره۲. درصد مشکلات فیزیکی از نظر بیماران۸۸

نمودار شماره۳. درصد مشکلات شناختی از نظر بیماران۸۹

نمودار شماره۴. درصد مشکلات اجتماعی از نظر بیماران۹۱

نمودار شماره۵. درصد کل مؤلفه­ها از نظر بیماران۹۲

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*