بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه .۱۵

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه.۱۵

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ۱۵

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  . ۱۶

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی۱۸

بند اول- عرف.۱۸

بند دوم- اصول کلی حقوقی۱۸

بند سوم- معاهدات بین المللی.۱۸

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه .۲۱

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ.۲۱

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی۲۱

بند دوم-تعریف جنایات جنگی۲۲

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی.۲۵

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل۲۷

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها.۲۹

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل۳۱

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی.۳۷

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها.۳۸

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم.۴۰

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.۴۰

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.۴۴

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰

مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام.۵۰

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام.۵۳

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی.۵۴

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام۵۵

بند اول ـ در راه خدا بودن۵۵

بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶

بند سوم ـ دفاعى بودن.۵۷

بند چهارم ـ انسانى بودن۶۰

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان۶۲

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن۶۳

مطلب دیگر :

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع.۶۴

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه.۶۸

گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام۷۰

بند اول- اطفال تبعه دشمن۷۰

بند دوم- حقوق زنان۷۰

بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی۷۴

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان۷۴

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی.۷۵

بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا.۷۸

بند سوم- آزادی اسیران۷۹

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی.۸۱

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی۸۴

بند اول- احترام به گروه های انسانی۸۴

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ۸۴

بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان.۸۶

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه۸۷

گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو۸۸

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی۸۹

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا۸۹

بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی.۹۱

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ.۹۲

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو۹۲

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک۹۳

بند اول – نقش سازمان های دولتی.۹۴

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی۹۴

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی.۹۵

گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ۹۵

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون.۹۶

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی۹۶

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد۹۶

بند چهارم- روش های اجرائی۹۷

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون۹۷

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری۹۸

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید۹۹

 

بند دوم- جنایت علیه بشریت۹۹

بند سوم- جنایت جنگی۹۹

بند چهارم- جنایت علیه صلح.۱۰۰

نتیجه گیری.۱۰۱

ضمائم۱۰۳

منابع و ماخذ۱۰۶

چکیده

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*