بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

٦-١ : سوال پژوهش… 11

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

١-٢: تاریخچه و کشف بیماری آلزایمر 14

٢-٢:پاتولوژی بیماری. 15

٣-٢: انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر 16

١-٣-٢:بیماری آلزایمر با شروع زودرس.. 18

٢-٣-٢ :بیماری آلزایمر با شروع دیررس.. 22

٣-٣-٢ :  ژن APOE. 22

٤-٣-٢: ژن   MAPT  (Microtule Associated Protein Tau) 25

٤-٢ : بررسی تحقیقات انجام شده 29

فصل سوم: مواد و روش ها

١-٣:  روش شناسی تحقیق. 35

١-١-٣ : نوع مطالعه. 35

٢-١-٣ : جامعه آماری. 35

٣-١- ٣: معیار DSM-Ⅳ… 35

٤-١-٣ : معیارهای انتخاب بیماران. 37

٥-١-٣:  روش جمع آوری دادهها 37

٥-١-٣: تعریف عملیاتی متغیرها و مقیاس اندازهگیری. 37

٦-١-٣: ملاحظات اخلاقی. 37

٢-٣: روش اجرا 38

پایان نامه

١-٢-٣  :  استخراج  DNA.. 38

٢-٢-٣)روش استخراج DNA با استفاده از کلروفرم: 41

روش تهیه محلولهای مورد نیازجهت استخراج DNA: 42

٣-٣) سنجش کیفیت و کمیتDNA.. 44

١-٣-٣) سنجش کمیت و کیفیت DNA با استفاده از نانودراپ.. 44

٢-٣-٣) ارزیابی کیفیت DNA  استخراج شده به کمک ژل آگارز (الکتروفورز افقی) 44

٤-٣) ژنوتایپ  کردن نمونه ها)ژنوتایپینگ) 47

٣-٥: آنالیز آماری. 51

مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه. 54

فصل چهارم: نتایج

١- ٤: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT. 54

١-١-٤: مقایسه ژنوتیپ های پلی مورفیسم (G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم  54

٢-١-٤: مقایسه آلل های پلی مورفیسم G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم  55

٢- ٤: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم. 55

١-٢-٤  :مقایسه ژنوتیپهای پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  ژن APOE   در در افراد٢ e  APOE و٤e  APOE  در دو گروه بیمار و سالم. 55

٢-٢-٤: مقایسه آلل های پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم. 56

٣-٤ ) بررسی اثر متقابل ژنوتیپ های پلی مورفیسم G/A)  ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT با ژنوتیپ های ژن APOE  57

٤-٤ : نتایج حاصل از PCR قطعات مورد نظر در ژن های MAPT  و APOE. 57

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

١-٥ ) بحث.. 60

٢-٥ ) نتیجه گیری. 61

١-٢- ٥)نتایج  پلی مورفیسم  rs242557(G/A مربوط به  ژن MAPT. 61

٢-٢-٥) نتایج پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  مربوط به ژن APOE. 62

٣-٥ ) پیشنهادات.. 63

منابع

REFRENCE: 65

Introduction: 72

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                 صفحه

یک مطلب دیگر :

جدول ١-٣مشخصات کلی پرایمرها…………………………………………………………………………………… 48

جدول ٢ -٣…………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول ٣-٣ برنامه مورد استفاده جهت انجام PCRژMAPT .. 50

جدول ١-١-٤:  بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل……………………………………………………………… 54

جدول ٢-١-٤: بررسی همسا نی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم……………………………………………………….. 55

جدول ١-٢-٤ : بررسی توزیع ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل………………………………………………………………. 56

جدول ٢-٢-٤: بررسی همسانی توزیع آلل ها در دو گروه بیمار و سالم…………………………………………………………. 56

فهرست شکل ها:

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل ١-١ ) در این شکل نورون های سا لم با نورونهای دارای شاخص های بیماری آلزایمر مقایسه شده است  3

شکل٢-١ :  در این شکل  ایزوفرم های گوناگون تائو به نمایش در آمده اند. 7

شکل ١-٢ : پلاکهای پیری آمیلوئید و NFT مشاهده شده در مغز بیماران مبتلا به آلزایمر………………………. 14

شکل٢-٢: سیستم لیمبیک و نواحی درگیر در بیماری آلزایمر……………………………………………………………………….. 15

شکل١-٤-٤ : محصول PCR مربوط به  ژن MAPT ، همانگونه که مشاهده می شود،طول قطعه ی کنترل ، موتانت و نرمال به ترتیب ٣٤٠ ،  ١٦٧،٢٢٨ نو کلئو تید می باشند…………………………………………………………………………………………. 58

شکل ٢-٤-٤: محصول PCR مربوط به  ژن APOE  در دو جایگاه (لوکوس) ١١٢و ١٥٨……………………… 58

 

چکیده :

      مقدمه : بیماری آلزایمر یک اختلال مولتی فاکتوریال بوده است و شایع ترین عامل دمانس در جهان می­باشد. بنابراین قویترین فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری آلزایمر رسیدن به سن پیری می­باشد. از آنجا که یکی از شاخص­های بیماری آلزایمر گره­های نوروفیبریلاری درون سلولی (متشکل از فیلامنت­های شدیدا فسفریله تائو ) می­باشد و با توجه به اینکه ژنMAPT کدکننده پروتئین تائو است و این پروتئین با بیماری آلزایمر در ارتباط مستقیم است بنابراین پلی مورفیسم شایع (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs  ژن MAPT می­تواند با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط داشته باشد و APOE  هم یک ریسک فاکتور برای این بیماری شناخته شده است. بنابراین رابطه بین بیماری آلزایمر و تشکیل گره­های نوروفیبریلاری انکار ناپذیر است.

روش کار: در این مطالعه پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژنMAPT  و پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs)  در ژن APOE  در ٥٧ فرد سالم و ٥٠ فرد بیمار به روش Tetra Arms PCR مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته­ها : در پلی مورفیسم (G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژن MAPT  ،فراوانی ژنوتیپ AG و آلل G در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود، (به ترتیب ٦٤% و  ٣٦% در برابر ١/٤٢% و ٨/٢٢% با  ٠١/٠≤  Pvalue . در پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و (٧٤١٢rs) در ژن APOE ، فراوانی ژنوتیپ ٤/e٤e و آلل ٤e در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود.  (به ترتیب ٤/٣٨%  و ٧/٥٧%  در برابر  ٨/٣% و  ٨/٢٨% با٠٠٩ /٠≤  Pvalue).

نتیجه گیری : به نظر می رسد که در پلی مورفیسم(G/A) ٢٤٢٥٥٧rs در ژن MAPT در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ AG و آلل G در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست.

به نظر می­رسد که در پلی مورفیسم (٤٢٩٣٥٨ rs ) و ( ٧٤١٢rs ) در ژن APOE ، در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ ٤/e٤e و آلل ٤e در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمر است.

واژه­های کلیدی : بیماری آلزایمر ، ژن MAPT ، ژن APOE ،گره­های نوروفیبریلاری

فصل اول:

کلیات تحقیق

١- ١: بیان مسئله :

بیماری آلزایمر[1] شایع ترین بیماری تخریب کننده عصبی[2] می­باشد (١) که از نظر ژنتیکی هتروژن بوده و تاکنون بیش از ٢٦ میلیون نفر از جمعیت جهان به آن مبتلا شده اند (٢و٣).

بیماری آلزایمراز نظر بالینی, با اختلالات شناختی ,اختلالات زبانی و مهارت­های حرکتی و تغییرات رفتاری همراه است (٢) و درگیر کننده مناطقی خاص از مغز از جمله لوب­های گیجگاهی[3],هیپوکامپ, بخشی از کورتکس و بخش کوچکی از لوب پیشانی[4] می­باشد  (٤) و از نظر پاتولوژیکی با وجود پلاک­های پیری خارج سلولی[5] وگره­های داخل سلولی نوروفیبریلاری[6] و فقدان ارتباطات سیناپسی درون کورتکس انتورینال[7] مشخص می­شود (٥).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*