بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

2-2-2-2-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : 45
2-2-2-3-گامی مهم به سوی تامین عدالت كیفری و حقوق شهروندی.. 45
2-2-2-4-حاکمیت قانون. 46
فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب 92. 48
3-1-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی.. 49
3-1-1-مبحث اول ، احضار متهم. 49
3-1-1-1-در احضار متهم. 50
3-1-1-1-1- تشریفات احضار متهم. 50
3-1-1-1-1-1- احضار بوسیله احضارنامه. 51
3-1-1-1-1-2- احضار از طریق نشرآگهی.. 53
‌3-1-2- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. 56
3-1-2-1- دلیل کافی در احضار. 56

پایان نامه

3-1-2-2- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. 58
3-1-2-3- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. 60
3-2-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. 61
3-2-1-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. 61
3-2-1-1- تشریفات جلب متهم. 61
3-2-1-1-1- جلب متهم به موجب برگ جلب.. 61
3-2-1-1-2- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. 64
3-2-1-1-2-1- جلب بدون احضار. 64
3-2-1-1-2-2- جلب در شب.. 65
3-2-1-1-2-3- جلب سیار. 66
3-2-2- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 67

یک مطلب دیگر :

3-2-2-1- مدلل و مستند بودن جلب.. 67
3-2-2-2- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب.. 68
3-2-2-3- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی.. 70
3-2-2-4- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب.. 71
3-2-3-مبحث سوم،حقوق شاکی.. 74
3-2-3-1-حفاظت از شاکی در رویارویی با متهم. 76
3-2-3-2-حفاظت از شاکی در برابر تهدید. 76
3-2-3-3-حفاظت از هویت شاکی.. 76
3-2-3-4-حق بهره مندی از جبران و مؤلفه های آن. 76
نتیجه گیری.. 77
منابع. 79

چکیده
حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …

فصل اول
كلیات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*