بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

بند۲) نظریه ی شهید ثانی : ۲۷

گفتار دوم: وراث قصاص ۳۰

گفتار سوم: تعدد اولیای دم ۳۱

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص ۳۳

فصل دوم: ۳۵

از پیدایش تا اسقاط جنین ۳۵

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن ۳۶

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین ۳۸

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   ۳۹

مطلب دیگر :

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاه های مختلف و علل عمده سقط:   ۴۲

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   ۴۶

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین ۴۷

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین ۴۸

بند ۱) سقط عادی وطبیعی ۴۸

بند ۲) سقط طبی و درمانی ۴۹

بند ۳) سقط جنین جنایی ۵۰

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۵۲

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین ۵۲

بند ۱ ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی: ۵۲

بند ۲) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   ۵۳

گفتار دوم: عنصر روانی ۵۴

فصل سوم: ۵۶

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین ۵۶

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*