بررسی دین یاری زرتشتی در دوران گذار

3-3-1:  مناظره امام رضا (ع) با دینیار زرتشتی.. 64

3-3-2:  مناظره مامون با دینیار. 65

3-3-3:  مناظره ابالیش و آذرفرنبغ. 66

  1. 3-4: مباحث اختلافی.. 67

3-4-1:  خویدوده 68

3-4-2:  ثنویت… 72

3-4-2-1:  بحثی درباره القدریه مجوس هذه الامه. 75

3-4-3:  آتش…. 76

  1. 3-5: تنی چند از دینیاران. 84

3-5-1: یزدانبخت… 85

پایان نامه

3-5-2:  فرزانه دوبان. 85

3-5-3: آذرفرنبغ فرخزادان – احیاگر دانشنامه مزدایسنی.. 86

3-5-4:  منوچهر. 88

3-5-5:  زادِ سپرم 89

3-5-6:  مردان فرخ پسر اورمزد 91

3-5-7:  امید اشوهیشتان. 91

3-5-8: مهدی فروح بن شخسان. 93

فصل چهارم: روحانیّت زردشتی و رویارویی با بدعتگذاران

  1. 4-1: فرقه مزدک.. 95

4-1-1:  سر آغاز مزدکی.. 95

یک مطلب دیگر :

4-1-2: اساس تعالیم مزدک.. 97

4-1-3:  زرتشت-بوندوس- مزدک.. 100

4-1-4:  آیا مزدک موبد بود؟ 101

4-1-5:  مزدکیان پس از اسلام 103

  1. 4-2: غلات.. 104
  2. 4-3: سنباد 106
  3. 4-4: خرمدینان. 107

4-4-1:  بابک خرمدین.. 108

  1. 4-5: بهآفرید. 110

4-5-1: باورها و سرانجام وی.. 111

4-6:  ابومسلم. 114

4-6-1:  زمینه های جنبش و باورهای وی.. 115

4-6-1: قتل ابومسلم. 118

4-6-2:  پس از ابومسلم. 119

فصل پنجم: روحانیّت زردشتی و رویارویی با مسأله‌ی تغییرِ دین زردشتیان

  1. 5-1: مجازات و تحت فشار قرار دادن مرتدّان. 123

5-1-1:  مرگارزانی مرتد. 123

5-1-2:  فشارهای اقتصادی.. 127

5-1-3: فشارهای خانوادگی.. 129

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*