بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک …

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. 40
2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… 42
2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 44
2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 48
2-6-1-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… 54
2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. 56
2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. 59
2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. 60
2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………………….. 63
2-6-3-3- شخص……………………………………………………………………………………………… 65
2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… 67
2-6-3-5- محصول…………………………………………………………………………………………….. 68
2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل…………………………………………………………………… 70
2-7- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 72
2-7-1- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… 72
2-7-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. 74
2-8- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. 76
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 78
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 78
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 78
3-3- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 81
3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 81
3-3-2- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 81
3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 83
3-4-1- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 83
3-4-2- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 89
3-4-3-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. 90
3-4- 4- روایی………………………………………………………………………………………………… 91
3-5- آزمون­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….. 92
3-5-1- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… 92
3-5-2- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. 92
3-5-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… 92
3-5-4- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. 93
3-5-5- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… 93
خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… 94
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 95
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 95
4-2-1- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. 96
4-2-1-1- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. 96
4-2-1-2- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. 99
4-2-1-3- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… 102
4-2-2- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 103
4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… 103
4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… 104
4-2-3- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. 105
4-2-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………….. 106
4-2-4- آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. 107
4-2-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 107
4-2-4-2- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 108
4-2-4-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 110
4-2-4-4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 111

پایان نامه

4-2-4-5- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 112
4-2-4-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 113
4-2-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 114
4-2-5-1-  سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………… 114
4-2-5-2-  سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………….. 115
4-2-5-3- سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… 116
4-2-5-4- سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………… 120
4-2-6- یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………… 120
4-2-6-1- رتبه­بندی فرضیات براساس میزان رابطه……………………………………………………………… 120
4-2-6-2- بررسی تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… 121
4-2-6-3- بررسی شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… 123
4-2-6-4- بررسی یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… 125
4-2-6-5- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… 125
خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. 127
فصل پنجم……………………………………………………………………………… 128
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 128
5-2- نتایج حاصل از فرضیه­ها………………………………………………………………………………….. 129
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 129
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 129
5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 130
5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 130
5-2- 5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. 131
5-2- 6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… 132
5-3- نتایج حاصل از سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… 133
5-3-1- نتایج حاصل از سوال اول و دوم تحقیق………………………………………………………………… 133
5-3-1- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم تحقیق…………………………………………………………….. 134
5-4- نتایج جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………. 134
5-5- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. 135
5-6-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 136
5-6-1- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… 136
5-6-2- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… 137
5-6-3- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. 138
5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… 139
رفرنس………………………………………………………………………………………………………… 141
ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 153
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول ‏2‑1- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 16

یک مطلب دیگر :

جدول ‏2‑2 – تعریف بانك سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط 17
جدول ‏2‑3- بررسی مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. 18
جدول ‏2‑4- بررسی ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. 21
جدول ‏2‑5- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. 24
جدول ‏2‑6- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. 28
جدول ‏2‑7- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 29
جدول ‏2‑8- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 31
جدول ‏2‑9- بررسی تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… 44
جدول ‏2‑10- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. 56
جدول ‏2‑11-  اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. 61
جدول ‏2‑12- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. 63
جدول ‏2‑13- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. 65
جدول ‏2‑14- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. 66
جدول ‏2‑15- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… 68
جدول ‏2‑16- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… 69
جدول ‏3‑1- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. 79
جدول ‏3‑2- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. 80
جدول ‏3‑3- آزمون سنجش میزان نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. 82
جدول ‏3‑4- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. 83
جدول ‏3‑5- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. 84
جدول ‏3‑6- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. 85
جدول ‏3‑7- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. 87
جدول ‏3‑8- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88
جدول ‏3‑9- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88
جدول ‏3‑10- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… 89
جدول ‏4‑1- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… 95
جدول ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… 96
جدول ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن 96
جدول ‏4‑4- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… 98
جدول ‏4‑5- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… 98
جدول ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. 99
جدول ‏4‑7- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… 100
جدول ‏4‑8- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. 102
جدول ‏4‑9- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. 102
جدول ‏4‑10- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………. 104
جدول ‏4‑11- آزمون بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. 105
جدول ‏4‑12- آزمون بررسی رابطه آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 107
جدول ‏4‑13- آزمون بررسی رابطه آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. 108
جدول ‏4‑14- آزمون بررسی رابطه آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 109
جدول ‏4‑15- آزمون بررسی رابطه آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 110
جدول ‏4‑16- آزمون بررسی رابطه آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… 111
جدول ‏4‑17-  آزمون بررسی میزان کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. 112
جدول ‏4‑18- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. 112
جدول ‏4‑19- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 114
جدول ‏4‑20- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 115
جدول ‏4‑21- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. 115
جدول ‏4‑22- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 116
جدول ‏4‑23- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. 117
جدول ‏4‑24- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… 117
جدول ‏4‑25- رتبه بندی فرضیات براساس میزان رابطه با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. 118
جدول ‏4‑26- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119
جدول ‏4‑27- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120
جدول ‏4‑28- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. 121
جدول ‏4‑29- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… 121
جدول ‏4‑30- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. 122
جدول ‏4‑31- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. 123
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
شکل ‏2‑1- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. 26

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*