بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله …

2-2-6-4-فروش حضوری………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-6-5-بازاریابی مستقیم………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-6-6-نقطه فروش / بسته بندی……………………………………………………………………………………. 24
2-3-منظور از رفتار مصرف كننده چیست ؟………………………………………………………………………….. 24
2-3-1-مفهوم بازار یابی………………………………………………………………………………………………….. 24
2-3-2-رفتار مصرف كننده………………………………………………………………………………………………. 24
2-3-3-تعریف دیگر رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………… 25
2-3-4- چرا رفتار مصرف كننده را مطالعه می كنیم ؟……………………………………………………………… 25
2-3-5- تحلیل مصرف كننده به عنوان اساس مدیریت بازار یابی……………………………………………….. 25
2-3-6-سیاست گذاری عمومی و رفتار مصرف كننده……………………………………………………………… 26
2-3-7-ارزش شخصی رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………… 26
2-3-8-سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف كننده…………………………………………………………. 26
2-3-8-1-دید گاه تصمیم گیری………………………………………………………………………………………… 27
2-3-8-2-دیدگاه تجربی ……………………………………………………………………………………………….. 27
2-3-8-3-دیدگاه تاثیر رفتاری………………………………………………………………………………………….. 28
2-4-پیشینه تبلیغات تجاری در ایران…………………………………………………………………………………… 28
عنوان                                                                                                                  صفحه
2-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-5-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود……………………………… 29
2-5-2-ابعاد عناصر ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………………….. 30
 
فصل سوم – روش تحقیق                                                                      
3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-2-روش گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………… 34
3-2-1-پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… 34
3-2-2-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………….. 36
3-3-ابزار اندازه گیری تحقیق( پرسشنامه ) ………………………………………………………………………….. 36
3-3-1-محتوای پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… 36
3-3-2-اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 36
3-3-3-چگونگی امتیازات هر پرسش………………………………………………………………………………….. 37
3-3-4-روائی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 38
3-3-5-پایائی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 38
3-3-6-ضریب تطابق كندال پرسشنامه………………………………………………………………………………… 39
3-3-7-آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف  (KS)………………………………………………………………… 40
3-4-روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………… 42
3-5-جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………… 42
 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-2-روشهای توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 45
4-3-روش های استنباطی و تحلیل های آن………………………………………………………………………….. 50
4-4-بررسی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51
4-4-1-بررسی فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………… 51
4-4-1-1-بررسی رابطه بین متغیر های تبلیغات و عملكرد فروش……………………………………………… 52
عنوان                                                                                                                  صفحه
4-4-1-2-بررسی رابطه بین متغیر های پیشبرد فروش  و عملكرد فروش……………………………………. 52
4-4-1-3-بررسی رابطه بین متغیر های روابط عمومی و عملكرد فروش……………………………………… 53
4-4-1-4-بررسی رابطه بین متغیر های فروش حضوری و عملكرد فروش…………………………………… 53
4-4-1-5-بررسی رابطه بین متغیر های بازاریابی مستقیم و عملكرد فروش…………………………………… 53
4-4-1-6-بررسی رابطه بین متغیر های اسپانسری و عملكرد فروش…………………………………………… 54
4-4-2-بررسی فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. 55
4-4-2-1-آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………….. 55
4-4-2-2-آزمون همبستگی اسپیر مان…………………………………………………………………………………. 55
4-4-2-3-آزمون  t ………………………………………………………………………………………………………. 56
 
فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 60
5-2-یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 61
5-2-1-رتبه بندی شدت تاثیر ارتباطات بازاریابی  بر عملكرد فروش………………………………………….. 61
5-2-2-نتایج  كل مقدار ضریب همبستگی پیرسون در مورد  تاثیر ارتباطات بازاریابی بر عملكرد فروش 62
5-2-3-آزمون كندال……………………………………………………………………………………………………….. 62
5-2-4-آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 62
5-2-5-توزیع نرمال داده ها……………………………………………………………………………………………… 62
5-3-نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 63
5-4-پیشنهاد به مسئولین و دست‌اندركاران شركت………………………………………………………………… 63
5-5-محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 64
 
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 67
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 69
عنوان                                                                                                                  صفحه
پیوست ها
پیوست الف) شاخص های آماری تك تك سوالات پرسشنامه…………………………………………………… 71
پیوست ب ) هیستوگرام تك تك سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….. 79
پیوست پ ) آزمون پایایی پرسشنامه برای پیش آزمون…………………………………………………………….. 83
پیوست ت)  آزمون پایایی پرسشنامه برای كل نمونه آماری………………………………………………………. 84
پیوست ث) نتایج آزمون همبستگی برای فرضیات تحقیق ………………………………………………………… 85
پیوست  ج) نتایج آزمون  t  برای فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 87

پایان نامه

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 88

فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1- ابعاد و شاخص های مورد سنجش……………………………………………………………………. 19
جدول 2-2- ابعاد مربوط به هر شاخص ……………………………………………………………………………… 30
جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………………………… 35
جدول 3-2-ترتیب سؤالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 37
جدول 3-3 -امتیاز هر گزینه……………………………………………………………………………………………… 37
جدول 3-4- نتایج آزمون كرونباخ برای پیش تست………………………………………………………………… 39
جدول 3-5- نتایج آزمون آلفای كرونباخ برای كل نمونه آماری …………………………………………………. 39
جدول 3-6- نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه كاركنان…………………………………………….. 40
جدول 3-7- نتایج آزمون ks……………………………………………………………………………………………. 41
جدول 4-1-چگونگی تقسیم بندی پرسشها ………………………………………………………………………….. 46
جدول 4-2- شاخص‌های آماری مربوط به هر یك از سؤالات در بخش تبلیغات …………………………… 46
جدول 4-3- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 1 الی 5……………………………………….. 47
جدول 4-4- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش پیشبرد فروش………………….. 47
جدول 4-5- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 6 الی 10……………………………………… 47
جدول 4-6- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش روابط عمومی…………………… 48
جدول 4-7 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 11 الی 15……………………………………. 48
جدول 4-8 – شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش فروش حضوری………………. 48
جدول 4-9 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 16 الی 19……………………………………. 48
جدول 4- 10- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش بازاریابی مستقیم…………….. 49
جدول 4-11- شاخص های آماری ربوط به میانگین پرسشهای 20 الی 24……………………………………. 49
جدول 4-12- شاخص های آماری مربوط به سوال25  در بخش اسپانسری…………………………………… 49
جدول 4-13- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش عملكرد فروش……………….. 50
جدول 4-14- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 26 الی 31………………………………….. 50
جدول 4-15- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول ………………………………. 52
جدول 4-16- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم……………………………….. 52
جدول 4-17- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم ……………………………… 53
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 4-18- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم……………………………. 53
جدول 4-19- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم……………………………… 53
جدول 4-20 -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم……………………………… 54
جدول 4-21- نتایج آزمون اسپیرمان برای فرضیه فرعی ششم……………………………………………………. 54
جدول 4-22 -آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی …………………………………………………………………… 55
جدول 4-23 -آزمون اسپیرمان برای فرضیه اصلی ………………………………………………………………….. 55
جدول 4-24 -آزمون  t  برای فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 56

یک مطلب دیگر :

جدول 4-25-مقدار ضریب پیرسون برای هر یك از شاخص های مورد سنجش…………………………….. 57
جدول 5-1-رتبه بندی عوامل ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………. 61
جدول 5-2-رتبه بندی شدت رابطه بین عوامل ارتباطات بازاریابی  بر میزان عملكرد فروش……………… 62
جدول5-3……………………………………………………………………………………………………………………. 64
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 1-1-نمودار فروش سالیانه………………………………………………………………………………………………………………… 5
نمودار 4-1- نمودار رتبه بندی شده شاخص های مورد سنجش…………………………………………………. 58
فهرست اشكال
عنوان                                                                                                          صفحه
شكل 1-1-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7
شكل 2-1- دیاگرام آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………….. 12
شكل 2-2- نقش و وظایف كانالهای توزیع………………………………………………………………………….. 16
شكل 2-3- استند ( نمونه ای از تبلیغات در نقطه فروش كه تاثیر گذاری زیادی بر مشتریان دارد)………. 19
شكل 2-4- عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………… 22
شكل 3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 32
شكل 3-1-متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33
چكیده
محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.
هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی
فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری
بمنظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده كلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :
 

 

 

 

 

 

 

اولویت شاخص
اول تبلیغات
دوم بازاریابی مستقیم
سوم روابط عمومی
چهارم پیشبرد فروش
پنجم فروش حضوری
ششم اسپانسری

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*