بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه …

2-1-16 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………..40
2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی…………………………………………………………………41
2-2-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………..41
2-2-2 پژوهش های خارج از کشور……………………………………………………………42
2-3 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………..43
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه………………………………………………………………………………………………45
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………46
3-2 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………46
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………47
3-4 نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………….49
3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات…………………………………………………….51
3-6 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………….51
3-7 ابزار کار…………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………..53
4-1 سنجش پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………53
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………….56

پایان نامه

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………65
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………..84
5-1 بحث…………………………………………………………………………………………84
5-2 شناسایی وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………….85
5-3 شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی……………………………….86
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیات……………………………………………………………………87
5-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………….88
5-6 پیشنهادات کاربردی و علمی……………………………………………………………….89
5-7 پیشنهادات برای سایر محققین………………………………………………………………89
منابع و ماخذ تحقیق
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………..91
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………95
پیوست ها
پرسشنامه اخلاق کار……………………………………………………………………………..97
پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………….98
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………….99

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                     صفحه

1-1.جدول: مدل تحلیلی اولیه……………………………………………………………………..8
3-1. جدول: کدگذاری سوالات بر اساس مقیاس 5 گزینه ای……………………………………47
3-2. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه اخلاق کار………………………………..47
3-3. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی…………………………….48
4-1. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار(کل سوالات)…………………………………………..54
4-2. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار به تفکیک سوالات از نظر تعداد……………………..54
4-3. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی(کل سوالات)……………………………………….55
4-4. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی به تفکیک سوالات از نظر تعداد………………….55
4-5. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان………………………………………………….56
4-6. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان………………………………………………………57

یک مطلب دیگر :

4-7. جدول: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………….58
4-8. جدول: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………….59
4-9. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سن………………………………………………..60
4-10. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب میزان تحصیلات……………………………….60
4-11. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سطوح شغلی……………………………………60
4-12. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کاری………………………………………….61
4-13. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کار از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه…….62
4-14. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………..63
4-15. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه……….64
4-16. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های اخلاق کار…………….65
4-17. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های تعهد سازمانی…………65
4-18. جدول: توصیف مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………………..66
4-19. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………67
4-20. جدول: توصیف مولفه های متغیر تعهد سازمانی……………………………………….68
4-21. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر تعهد سازمانی…………………………….68
4-22. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین زنان و مردان………………………….69
4-23. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های اخلاق کار……………………………69
4-24. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین زنان و مردان………………………70
4-25. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های تعهد سازمانی………………………..70
4-26. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سنی…………………………71
4-27. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های اخلاق کار…………………..72
4-28. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سنی……………………..73
4-29. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های تعهد سازمانی……………….73
4-30. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای تحصیلی……………………74
4-31. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های اخلاق کار……………..74
4-32. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای تحصیلی……………….75
4-33. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های تعهد سازمانی………….75
4-34. جدول: بررسی مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سطوح شغلی………………76
4-35. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین مولفه های اخلاق کار………..76
4-36. جدول: بررسی مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی………….77
4-37. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین تعهد سازمانی………………..77
4-38. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی………78
4-39. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه علاقه به کار و تعهد سازمانی……79
4-40. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه پشتکار در کار و تعهد سازمانی….80
4-41. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی…81
4-42. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت بررسی رابطه مشارکت در کار و تعهد سازمانی………82
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                       صفحه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*