بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم …

2-1-2. تعاریف هوش سازمانی ……………………. 32
2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی  ………………. 34
2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی  ………………… 38
2-1-3. اهمیت هوش سازمانی …………………….. 40
2-1-4. بهبود هوش سازمانی  ……………………. 42
2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی   43
2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان………… 43
2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی………… 44
2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده……. 44
2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری……………….. 44
2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری……………… 45
2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی     45
2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی ………………. 48
2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی…………………. 49
2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی………………… 49
2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی……………………. 48
2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی ………………….. 47
2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی……………….. 50

2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند…………….. 53

 

2 ـ 1ـ 13. هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی……….. 56

 

2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی………… 56

 

2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی……………… 58

 

2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی………………….. 59

 

2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند…….. 59

 

2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول……… 60

 

2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش………………………… 60

 

بخش دوم : عملکرد ……………………………. 60

2-2-1. مقدمه ……………………………….. 67
2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد………………………. 68
2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی    70
2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد……………………….. 73
2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای ………………….. 74
2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای…………………… 75
2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای    76
2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی……………….. 76
2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی……………………… 77
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
3 ـ 1. مقدمه………………………………… 84
3 ـ 2. فرایند اجرای تحقیق ……………………. 84
3 ـ 3. روش تحقیق…………………………….. 85
3 ـ 4. جامعه آماری…………………………… 85
3 ـ 5. حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 85

3 ـ 6. روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. 86

 

3 ـ 7. ابزار اندازه گیری داده ها ……………… 86

 

3 ـ 8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ………….. 88

 

3 ـ 9. پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه…………… 88

 

3 ـ 10. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… 90

 

3 ـ 11. محدودیت های تحقیق ……………………. 91

 

جمع بندی……………………………………. 91

 

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

 

4 ـ 1. مقدمه………………………………… 92

 

4 ـ 2. توصیف مشخصات جمعیت شناختی ……………… 92

 

4 ـ 2 ـ 1) جنسیت ……………………………. 93

 

4 ـ 2 ـ 2) سن……………………………….. 94

 

4 ـ 2 ـ 3) میزان تحصیلات ……………………… 96

 

4 ـ 2 ـ 4) سنوات خدمت ……………………….. 97

 

4 ـ 2 ـ 5) سطوح سازمانی ……………………… 98

 

4 ـ 3. توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 100

 

4 ـ 3 ـ 1) عملکرد کارکنان…………………….. 100

 

4 ـ 3 ـ 2) بینش راهبردی………………………. 101

 

4 ـ 3 ـ 3)سرنوشت مشترک ………………………. 102

 

4 ـ 3 ـ 4) تمایل به تغییر…………………….. 103

 

4 ـ 3 ـ 5) روحیه ……………………………. 104

 

4 ـ 3 ـ 6) اتحاد و انسجام ……………………. 105

 

4 ـ 3 ـ 7) فشار عملکرد ………………………. 106

 

4 ـ 3 ـ 8) به کار گیری دانش ………………….. 107

 

پایان نامه

4 ـ 3 ـ 9) هوش سازمانی ………………………. 108

 

4 ـ 4 ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون …………….. 109

 

4 ـ 5. آزمون فرضیات تحقیق…………………….. 112

 

4 ـ 5 ـ 1) بررسی آزمون فرضیه اصلی …………….. 112

 

4 ـ 5 ـ 2) بررسی آزمون فرضیه فرعی اول …………. 114

 

4 ـ 5 ـ 3) بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم …………. 115

 

4 ـ 5 ـ 4) بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم …………. 116

 

4 ـ 5 ـ 5) بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم ……….. 117

 

4 ـ 5 ـ 6) بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم ………… 118

 

4 ـ 5 ـ 7) بررسی آزمون فرضیه فرعی ششم …………. 119

 

4 ـ 5 ـ 8) بررسی آزمون فرضیه فرعی هفتم ………… 120

 

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5 ـ 1. مقدمه………………………………… 123

 

یک مطلب دیگر :

5 ـ 2. نتایج آمار توصیفی……………………… 123

 

5 ـ 3. نتایج آمار استنباطی……………………. 123

 

5 ـ 3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی………… 124

 

5 ـ 3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول…….. 125

 

5 ـ 3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم…….. 125

 

5 ـ 3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…….. 125

 

5 ـ 3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…… 126

 

5 ـ 3-6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……. 126

 

5 ـ 3-7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…….. 126

 

5 ـ 3-8. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم……. 127

 

5 ـ 3-9. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم……. 127

 

جمع بندی……………………………………. 127

 

5 ـ 4. پیشنهادات…………………………….. 127

 

5 ـ 4 ـ1. پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه­ها………. 127

 

5 ـ 4 ـ2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………… 130

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی…………………………………. 123

 

منابع لاتین………………………………….. 128

 

پیوستها

 

 پیوست 1. پرسشنامه تحقیق……………………… 136

فهرست اشکال

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*