بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان …

از ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون ارتباط مثبت و معنی داری بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی نشان داد. نتایج یافته های تحقیق در مورد مولفه های ارتباطات راهبردی کارکنان مانندمدیریت حمایتی، استقرار مناسب کارکنان،پیام های هدفمند و رسانه موثر با الزامات تغییر سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری بدست آمد.
واژه های کلیدی:

پایان نامه

ارتباطات راهبردی-الزامات تغییر سازمانی -پیام های هدفمند-مدیریت حمایتی-رسانه موثر-ادارات دولتی

 فصل اول :كلیات  تحقیق

کلیات تحقیق
1-1  مقدمه
توجه به این نکته ضروریست که بدون ارتباطات موثر و مثبت و هدفمند بین کارکنان یک سازمان و بدون همراهی و همگامی كاركنان یک سازمان هیچگونه تغییری در سازمانی به  بار نخواهد نشست و در نتیجه هیچگونه اعتلای سازمانی سودمند صورت نخواهد گرفت . همراه كردن كاركنان، جلب مشاركت و اعتماد آنان و جهت دادن به

یک مطلب دیگر :

نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

 این ارتباطات در مسیر ارتباطات راهبردی برای پیشرفت های مادی و معنوی سازمان از جمله فاکتورهای اساسی بهره وری سازمان می باشد.

ارتباطات راهبردی کارکنان در سازمان از ابعاد نظری  یک ارتباط هدف گرا مبتنی بر برنامه ریزی هدفمند در سازمان  است که در نهایت به  اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان توسط مدیران کمک بسزایی می نماید. ابعاد عملیاتی ارتباطات راهبردی کارکنان  مسیری است که البته باید بر مبنای استدلال منطقی و آگاهانه مبتنی بر مبانی علم ارتباطات و مدیریت و  نیز جنبه‌های متنوع درگیر با سازمان  استوار باشد نه بر اساس غریزه و شهود و سلیقه شخصی مدیران و کارکنان زیرمجموعه مدیریت سازمان. این تحقیق به مطالعه‌ی گسترده‌ی تاثیرات ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی درادارات دولتی استان گیلان (شهرستان بندر آستارا) پرداخته شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*