بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ …

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح موضوع 3

1-3 بیان مسأله تحقیق 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی 7

فصل دوم 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تفكر بازاریابی 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟ 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

دیدگاه هوشمندی بازار كوهلی و جاورسكی 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر 22

پایان نامه

دیدگاه استراتژیك روكرت 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان 34

2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های تحقیق 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه تحقیق 43

2-12 مدل تحقیق 60

فصل سوم 61

3-1 مقدمه 62

3-2 روش تحقیق 62

3-3 متغیرهای تحقیق 65

3-4 جامعه و نمونه آماری 67

3-5 تعیین حجم نمونه 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه 69

3-8 روائی پرسشنامه 70

3-9 پایائی پرسشنامه 70

3-10 مراحل انجام تحقیق 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم 75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات 79

4-3-1- عملکرد بانک 79

4-3-2- بازارگرائی بانک 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق 93

فصل پنجم 98

5-1 مقدمه 99

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق 102

5-4 پیشنهادات 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق 106

منابع 108

پیوست 1 111

پرسشنامه 111

پیوست 2 114

فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها 114

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*