بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصمیم …

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ    32
2-8-1 تعیین هدف:    33
2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ    34
2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:    35
2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی:    35
2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:    36
2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات:    36
2-20 اهداف تبلیغات    40
2-21 اهداف ترغیب مشتریان:    40
فهرست مطالب
عنوان    صفحه

پایان نامه

2-22ویژگی های تبلیغات نوین    40
2-22-1 اشکال تبلیغات نوین    41
2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت    44
2-23-1 دسته بندی مخاطبان    45
2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی    46
2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها    46
2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها    46
2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی    47
2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی    47
2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان    48
2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد    48
2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها    49
2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام    49
2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف    49
2-24 رفتار مصرف کننده:    52
2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:    52
2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده    55
2-24-3عناصر مبادله    55
2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده    58
2-25 تصویر محصول:    58
2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده:    61
2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان    62
2-27 الگوی رفتار مصرف کننده    66
2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار    67
2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری)    72
2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید    73
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان    75

یک مطلب دیگر :

2-32 مصرف در نمایش    78
2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب    80
2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی:    82
2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو    83
2-35 تاثیر ارتباطات:    86
2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات    86
2-36 روش داگمار    88
2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان    90
2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران    93
2-38 پیشینه تحقیق :    97
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه    105
3-2 روش تحقیق:    105
3-2-1 قلمرو تحقیق    106
3-3 جامعه آماری:    106
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم    107
3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی    108
3-5-1 مطالعات كتابخانهای :    108
3-5-2 پرسشنامه :    108
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق :    109
3-7 روایی ابزار اندازه گیری :    109
3-8 اعتبار پایایی :    110
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها:    110
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1مقدمه:    112
2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی:    113
4-1-1 جنسیت    113
4-1-2 وضعیت تأهل    114
4-1-3سن    115
4-1-4  تحصیلات    116
4-1-5 میزان درآمد    117
4-2 آمار استنباطی :    118
4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 )    118
4-2-2 آزمون فرضیات اصلی    121
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه:    128
5-2 نتایج بررسی فرضیه اول:    128
5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم:    128
5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم :    129

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*