بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از …

2-3-1 ساختار. 19

2-3-2 فرآیند. 19

2-3-3 رشد و نمو. 20

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار. 22

2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت.. 22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. 24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار. 25

2-4-3  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود. 26

2-4-4  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار. 26

2-5 نظریه‌های شخصیت.. 27

2-5-1 نظریه روان كاوی در شخصیت.. 27

2-5-2 زیگموند فروید 27

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانكاوی در شخصیت): 29

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار. 29

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. 30

2-6 نظریه نوروان كاوی.. 33

2-6-1                                                                                                كار گوستاو یونگ 33

2-6-2 نكات برجسته ی نظریات یونگ… 36

2-7 روان شناسی فردی.. 36

2-7-1                                                                                                             آلفرد آدلر. 36

2-7-2 بررسی نظریات آدلر. 37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی.. 39

2-8-1 كارن هورنای.. 39

2-8-2 بررسی نظریات هورنای.. 40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی.. 41

2-9-1                                                                                            هری استاك سالیوان.. 41

2-9-2 بررسی نظریات سالیوان.. 42

2-10   تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) 43

2-10-1 كارل راجرز…………………………………………………………………………………………… 43

2-10-2 بررسی نظریات و كارهای راجرز. 44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز. 45

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز. 46

2-11   نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت.. 47

2-11-1آبراهام مازلو……………………………………………………………………………………… 47

2-12   نظریه رویكرد صفات در شخصیت.. 48

2-12-1گوردون آلپورت………………………………………………………………………………….. 48

2-12-2 بررسی نظریات آلپورت.. 49

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت.. 51

2-13-1هانس ج آی سنك………………………………………………………………………………… 51

2-13-2بررسی نظریات آیسنک………………………………………………………………………… 52

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت.. 53

2-14   نظرریه رویكرد تحلیلی عاملی صفات.. 54

2-14-1ریموند كوته……………………………………………………………………………………….. 54

2-14-2 بررسی نظریات كتل در شخصیت.. 54

2-15   نظریات رابطه شغل و شخصیت.. 56

2-15-2 شخصیت نوع A.. 59

2-15-3 شخصیت نوع B.. 60

پایان نامه

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. 62

2-16-1 اثر كانون كنترل.. 62

2-16-2 ماكیاول گرایی 63

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس. 65

2-16-4 سازگاری با موقعیت.. 66

2-16-5خطر پذیری………………………………………………………………………………………… 67

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. 68

2-17-1  شخصیت در قرآن.. 69

2-18 تیپ شناسی.. 71

2-19 نظریه‌های تیپ شناسی.. 73

2-19-1 زندگینامه. 73

2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت…………………………………………………… 74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ. 75

2-20   ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. 76

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی) 78

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: 79

2-23 تیپ‌شناسی یونگی.. 79

2-23-1 اساس درك واقعی ذهنی از نظر یونگ… 79

2-23-2 كاركردهای غیر عقلانی.. 80

2-23-3 كاركردهای عقلانی.. 80

2-23-4 روابط كاركردی.. 81

2-23-5 انواع كاركرد. 82

2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ… 84

2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه. 85

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. 90

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی.. 91

2-24 اثر بخشی 93

2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف… 94

2-25-1 كمرون و ویتون: 94

یک مطلب دیگر :

2-25-2 سی‌شور: 95

2-25-3 آرجریس: 95

2-25-4 پیترز وواترمن: 95

2-25-5 مالفورد: 96

2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد. 97

2-25-7 هوی و میكسل و چستر بارنارد. 97

2-25-8 كالدول و اسپینكس…. 97

2-25-9 لوتانز و همكارانش…. 97

2-25-10 دیدگاه راجرز و همكاران: 98

2-25-11مطالعات بسكر و چیرنز: 99

2-25- 12 مدل پارسونز: 99

2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. 100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی.. 101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز. 101

2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. 102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. 102

2-29 نظریه ریچارد ال دفت.. 104

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف… 104

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع. 105

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی.. 106

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع. 108

2-30 كارهای دیگران.. 110

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. 110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور. 110

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل كشور. 113

2-30-2 اثر بخشی.. 118

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 118

2-30-2-2  تحقیقات انجام گرفته در خارج از كشور. 121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری.. 126

2-32   لگوی نظری پژوهش…. 128

فصل سوم: توصیف داده ها……………………………………………………………………….. 129

3-1 مقدمه. 130

3-2 روش اجرای پژوهش…. 130

3-2-1 برآورد حجم نمونه. 131

3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها 132

3-3-1  تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

3-3-2  نمره گذاری پاسخنامه. 135

3-3-3 توصیف تیپهای شانزده گانه. 136

3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها 140

3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز. 141

3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: 142

3-5-3 اعتبار درونی پرسشنامه. 143

3-5-4 اعتبار زمانی.. 143

3-6 محاسبه روایی: 144

3-6-1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز. 144

3-6-2 محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: 146

3-7 روش‌های آماری.. 146

3-8 ویژگی‌های تحقیق: 146

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………. 147

4-1  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق.. 148

4-2 توصیف یافته‌های تحقیق.. 149

4-3  آزمون فرضیات تحقیق.. 161

4-3-1 فرضیه فرعی اول.. 165

4-3-2 فرضیه فرعی دوم. 166

4-3-3 فرضیه فرعی سوم. 167

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم. 168

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………… 169

5-1 هدف و مسائله ی پژوهش…. 170

5-2 نتایج فرضیه اصلی.. 170

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*