بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی …

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه 15
بخش اول: رهبری تحول آفرین. 17
2-1- رهبری تحول آفرین چیست؟ 17
2-1-1- نظریه های رهبری. 17
2-1-2- ابعاد رهبری تحول آفرین. 21
2-1-2-1- نفوذ آرمانی. 21
2-1-2-2- رفتارهای آرمانی. 21
2-1-2-3- ترغیب ذهنی. 22
2-1-2-4- انگیزش الهام بخش… 22
2-1-2-5- ملاحظه گری فردی. 23
بخش دوم:  تعهد سازمانی. 25
2-2- تعریف تعهد سازمانی. 25
2-2-1- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی. 26
2-2-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی. 27
2-2-2-1- الگوی چند بعدی. 28
2-2-3- دو دیدگاه درمورد تعهد سازمانی. 30
2-2-3-1- تعهد سازمانی در دنیای امروز 30
2-2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی. 31
2-2-4- تعهد عاطفی. 32
2-2-4-1- تعهد مستمر. 33
2-2-4-2- تعهد هنجاری. 34
بخش سوم: مدیریت دانش… 37
2-3- مدیریت دانش چیست؟ 37
2-3-1- داده ها، اطلاعات و دانش… 39
2-3-2- دانش مستتر و آشکار 41
2-3-3- اصول مدیریت دانش… 42
2-3-4- سیستم های مدیریت دانش… 44
2-3-5- مدل های عمومی مدیریت دانش… 46
2-3-5-1- مدل بكوویتزوویلیامز. 46
2-3-5-2- مدل مدیریت دانش نیومن. 48
2-3-5-3- مدل هیسیگ.. 50
2-3-5-4- مدل مك الروی. 50
2-3-5-5-مدل بك من. 51
2-3-5-6- مدل 7C.. 51
بخش چهارم: مروری بر پژوهشهای انجام شده 53
2-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 53
2-4-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 54
2-4-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 55

پایان نامه

2-4-3- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 57
2-4-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 58
2-4-5- پژوهش های انجام شده درخارج از کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 59
بخش پنجم: بررسی چهار چوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق. 61
2-5- چارچوب نظری تحقیق. 61
2-5-1- مدل مفهومی تحقیق. 63
2-5-2- فرضیات تحقیق. 63
خلاصه فصل. 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 66
3-1- روش تحقیق. 66
3-2- فرایند تحقیق. 67
3-3- جامعه آماری. 68
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 68
3-4-1- حجم نمونه 68
3-5- ابزار گرد آوری داده ها (اطلاعات) 68
3-6- روایی و پایایی ابزار جمع آوری. 70
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 70
خلاصه 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 73
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق. 73
4-1-1- نمره مؤلفه های متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین  73
4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 74
4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق. 74
4-3-1- آزمونt  تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق. 75
4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری در دو مرحله به آزمون الگو می پردازد: 76
4-4-1- الگوی اندازه گیری. 76
4-4-1-1- سنجش بارعاملی. 76

یک مطلب دیگر :

4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. 78
4-4-1-3- روایی همگرا 78
4-4-1-4- روایی  واگرا 80
4-4-2- برازش مدل ساختاری. 80
4-4-2-1- ضرایب معناداری Z. 80
4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares. 82
4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2) 84
4-4-2-4- معیار  Q2(Stone-Geisser Criterion) 84
4-5- فرضیه های پژوهش… 84
4-5-1- بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها 85
4-5-2- مدل نهایی تحقیق. 85
فصل پنجمنتیجه گیری، بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد
مقدمه 87
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق. 87
5-2- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 88
5-3- بحث و نتیجه گیری. 88
5-4- محدودیت ها 89
5-5- پیشنهادها 89
5-5-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق. 89
5-5-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی. 90
خلاصه 91
پیوست ها 92
فهرست جداول
جدول 2-1- انواع فرایندهای مدیریت دانش. ……………………………………………………………………………………………..47
جدول3-1 شماره گذاری مولفه های  متغیر تعهد سازمانی. …………………………………………………………………………..69
جدول3-2- شماره گذاری مولفه های  متغیر رهبری تحول آفرین. ………………………………………………………………..69
جدول3-3- شماره گذاری مولفه های  متغیر مدیریت دانش. ………………………………………………………………………..69
جدول 4-1- آمارهای توصیفی نمره تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین. ……………………..73
جدول 4-2- آزمون کلموگروف –  اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. ……………………….74
جدول 4-3- شاخص های سطح متغیرهای تحقیق. ……………………………………………………………………………………..75
جدول 4-4- آزمون t تک متغیره سطح متغیرهای تحقیق. …………………………………………………………………………….75
جدول4-5- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. ………………………………………………………………………………………………78
جدول 4-6- مقادیر AVE برای متغیرهای تحقیق. ………………………………………………………………………………………78
جدول 4-7- مقدار AVE بعد از حذف سوال ها. ……………………………………………………………………………………….79
جدول 4-8- نتایج روایی واگرا. ………………………………………………………………………………………………………………..80
جدول4-9- مقدار R Square. ………………………………………………………………………………………………………………….82
جدول 5-1- خلاصه آزمون فرضیه ها. ………………………………………………………………………………………………………88

فهرست شکل ها
شکل 2-1- مدل سه بخشی تعهد سازمانی. ………………………………………………………………………………………………. 37
شکل 2-2- ارتباط داده، اطلاعات و دانش. ………………………………………………………………………………………………..41
شکل 2-3- هرم دانش. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
شکل 2-4- چرخه سیستم مدیریت. ………………………………………………………………………………………………………… 46
شکل 2-5- مدل 7C. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 54
شکل4-1- مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی. …………………………………………………………………………. 76
شکل 4-2- مدل اجرا شده همراه با حذف ضرایب بارهای عاملی کمتر از 4/0. …………………………………………….. 77
شکل 4-3- مدل بعد از حذف سوالها. …………………………………………………………………………………………………….. 79
شکل 4-4- مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معنی داری Z. ……………………………………………………………………… 81
شکل 4-5- مقادیر R2 در مدل نهایی. …………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سال 1393 می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی  می باشد. جامعه تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان به تعداد 140 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان 103 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به میزان قابل قبول محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و pls  تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور مستقیم تاثیر ندارد. همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش تاثیر دارد. سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش تأثیر مستقیم دارد. مدیریت دانش برتعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد و درنهایت پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی، مدیریت دانش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*