بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به …

1-8-1) قلمرو موضوعی………………………….. 10

1-8-2) قلمرو زمانی…………………………… 10

1-8-3) قلمرو مکانی…………………………… 10

1-9) واژگان تحقیق……………………………. 10

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………. 12

بخش اول: اعتماد……………………………… 13

2-1-1) تعاریف و مفاهیم اعتماد به رهبر………….. 14

2-1-2) سیر تاریخی مطالعات اعتماد………………. 16

2-1-3) دیدگاه ها و مدل های اعتماد به رهبر………. 17

2-1-4) انواع اعتماد به رهبر…………………… 23

2-1-5) روش های توسعه اعتماد به رهبر……………. 24

بخش دوم: رهبری خدمتگزار………………………. 29

2-2-1) تعاریف و مفاهیم رهبری خدمتگزار………….. 30

پایان نامه

2-2-2) سیر تاریخی مطالعات رهبری خدمتگزار……….. 34

2-2-3) اهمیت رهبری خدمتگزار…………………… 35

2-2-4) ویژگی ها و ابعاد رهبری خدمتگزار…………. 37

2-2-5) مدل رهبری خدمتگزار لاوب…………………. 45

2-2-6) کاربردهای رهبری خدمتگزار……………….. 47

بخش سوم: پیشینه مطالعاتی……………………… 50

3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………… 51

3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور…………… 53

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………………….. 59

3-2) روش تحقیق………………………………. 60

3-2-1) جامعه و نمونه آماری……………………. 60

3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها……………… 60

3-3-1) پرسش نامه رهبری خدمتگزار……………….. 60

3-3-2) پرسش نامه اعتماد به رهبر……………….. 60

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………….. 61

3-4-1) روایی………………………………… 61

3-4-2) پایایی……………………………….. 62

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………….. 65

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 66

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 69

4-4) آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف (k-s)…………… 75

4-5) آزمون فرضیات تحقیق………………………. 76

4-6) بررسی وضعیت شدت ارتباط متغیرها……………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………….. 83

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 83

یک مطلب دیگر :

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………….. 83

5-2-2) توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… 83

5-2-3) توصیف متغیر اعتماد به رهبر……………… 83

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها…………………….. 84

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق…………… 86

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………… 88

5-6) محدودیت های تحقیق……………………….. 88

منابع………………………………………. 90

پیوست………………………………………. 96

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) مدل A-P-S لاوب………………………. 45

جدول 2-2) مؤلفه­ها و شاخص­های رهبری خدمتگزار سازمان لاوب    47

جدول 2-3) پیشینه تحقیق……………………….. 55

جدول 3-1) سؤالات متغیرها………………………. 61

جدول 3-2) آلفای کرانباخ………………………. 62

جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66

جدول 4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………. 67

جدول 4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان……………….. 68

جدول 4-4) توصیف متغیر خدمت رسانی………………. 69

جدول 4-5) توصیف تواضع و فروتنی………………… 70

جدول 4-6) توصیف متغیر قابلیت اعتماد……………. 71

جدول 4-7) توصیف متغیر مهرورزی…………………. 72

جدول 4-8) توصیف متغیر رهبری خدمتگزار…………… 73

جدول 4-9) توصیف متغیر اعتماد به رهبر…………… 74

جدول 4-10) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…………… 75

جدول 4-11) ضریب همبستگی بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر  76

جدول 4-12) ضریب همبستگی بین خدمت رسانی و اعتماد به رهبر  77

جدول 4-13) ضریب همبستگی بین تواضع و فروتنی و اعتماد به رهبر  78

جدول 4-14) ضریب همبستگی بین قابلیت اعتماد و اعتماد به رهبر   79

جدول 4-15) ضریب همبستگی بین مهرورزی و اعتماد به رهبر 80

جدول 4-16) مقایسه شدت ارتباط متغیرها…………… 81

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…… 66

نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان….. 67

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*