بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان …

2- 5- 1- 4. سبک آنالیسم   21
2- 5-1- 5.  سبک رئالیسم   21
2- 5- 2. الگوی سبک تفکر استرنبرگ    22
2- 5- 2- 1. ضرورت نظریه خودگردانی ذهنی   22
2- 5- 2- 2.  ابعاد خودگردانی ذهنی   22
2- 6. اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر  27
2- 7. متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر  29
2- 8. تغییر و مفاهیم آن   31
2- 9. انواع تغییر  33
2- 10. عناصر نگرش به تغییر سازمانی   35
2- 10- 1. جزء عاطفی یا احساسی نگرش    35
2- 10- 2. جزء شناختی نگرش    36
2- 10- 3. جزء آمادگی برای عمل در نگرش    36
2- 11. اهداف سازمانی تغییر  36
2- 12. الزام برای تغییر یافتن   37
2- 13. نقش مدیران  در  فرایند  تغییر  38
2- 14. عوامل اصلی تغییر  39
2- 15. دو دیدگاه  39
2- 15- 1. آب‌های آرام  39
2- 15- 2. آب‌های کف‌آلود  39
2- 16. منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر  40
2- 16- 1. مقاومت‌های فردی   40

پایان نامه

2- 16- 2. مقاومت‌های سازمانی   41
2- 17. روش‌های غلبه بر عوامل مقاوم  41
2- 18. الگوها و مدل‌های تغییر  42
2- 18- 1. مدل سه مرحله‌ای كرت لوین   42
2- 18- 2. آدكار مدلی برای مدیریت تغییر  44
2- 18- 3. الگوی تغییر گالیاردی   44
2- 18- 4. مدل تغییرات برنامه‌ریزی‌شده  45
2- 18- 5. مدل هفت مرحله‌ای تغییر  46
2- 18- 6. مدل فرآیند گسترش‌یافته  46
2- 18- 7. الگوی سه سطحی تغییر  46
2- 18 – 8. مدل تحقیق در عمل   47
2- 19. وجه تشابه مدل‌ها و الگوهای تغییر  48
بخش دوم: پیشینۀ پژوهش     48
2- 20. پیشینۀ پژوهش داخلی   48
2- 21. پیشینۀ پژوهش خارجی   51
فصل سوم: روش تحقیق    55
3- 1. مقدمه  55
3- 2. روش تحقیق   55
3- 3. جامعه آماری   56
3- 4. تعیین حجم نمونه  56
3- 5. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق   57
3- 6. روش نمونه‌گیری   57
3-7. ابزار اندازه‌گیری   57
3- 7- 1. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران   58
3- 7- 2. پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی   58
3- 7- 3. پایایی و روایی پرسشنامه  59
3- 8. شیوه جمع‌آوری اطلاعات   60
3- 8- 1. مطالعات کتابخانه‌ای   60
3- 8- 2. روش میدانی   60

یک مطلب دیگر :

3- 9. روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری   60
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63
4- 1. مقدمه  63
4-2. توصیف ویژگی‌های دموگرافیك نمونه آماری   63
4– 2- 1. جنسیت    63
4-2-2. سن   64
4-2-3. سابقه خدمت    66
4-2-4. مدرک تحصیلی   67
4 – 3. بررسی فرضیه‌های پژوهش     68
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   76
5-1.  مقدمه  76
5- 2. نحوه شکل‌گیری فرضیات تحقیق   76
5-3. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی   76
5- 4. یافته‌های تحقیق   77
5- 5 بحث و نتیجه‌گیری   79
5- 5- 1. سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان   80
5- 5- 2. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی   80
5- 5- 3. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی   80
5- 5- 4. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری   80
5- 5- 5. متغیرهای دموگرافیک و نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر  81
5- 6. محدودیت‌های تحقیق   81
5- 6- 1. محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل   81
5- 6- 2. محدودیت‌های قابل‌کنترل   81
5- 7. پیشنهادهای تحقیق   82
5- 7- 1. پیشنهادهای کاربردی   82
5- 7- 2. پیشنهادهای پژوهشی   82
منابع   84
منابع فارسی   84
منابع انگلیسی   88
ضمائم   92
Abstract 96
فهرست جداول
جدول 3- 1. توزیع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفكیك سیزده مؤلفه . 56
جدول 3- 2. توزیع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفكیك سه مؤلفه . 57
جدول 4- 1. توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت . 61
جدول 4- 2. مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن . 62
جدول 4- 3. میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت….. 63
جدول 4- 4. توزیع نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…. 65
جدول 4- 5. نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر  با کل ابعاد پذیرش تغییر سازمانی…. 66
جدول 4- 6. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش عاطفی   67
جدول 4- 7. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش شناختی   68
جدول 4- 8. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش رفتاری   69
جدول 4- 9. آزمون لوین و آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت بین میانگین نظرات کارکنان مرد و زن در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70
جدول 4- 10. نتایج همبستگی بین سن کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70
جدول 4 – 11. نتایج همبستگی بین سابقه شغلی کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 71
جدول 4 – 12. نتایج آزمون تحلیل واریانس انووا برای بررسی تفاوت میانگین نگرش کارکنان نسبت به سبک های تفکر و پذیرش تغییر بر حسب  تحصیلات….. 71

فهرست نمودارها
نمودار ستونی 4-1 مربوط به توزیع فراوانی برحسب جنسیت….. 62
نمودار هیستوگرام 4 – 2 مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن…. 63
نمودار 4-3: میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری برحسب سابقه خدمت . 64

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*