بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش …

2-3-1مطالعات گذشته: 49
فصل سوم: روش تحقیق 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- جامعه و نمونه آماری 60
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 60
3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها 60
3-6- آزمون های ابزار (اعتبار یا روایی ، قابلیت اعتماد یا پایائی ابزار) 61

پایان نامه

3-7- روش تحلیل داده ها 71
الف- آمار توصیفی 71

یک مطلب دیگر :

ب-آمار استنباطی 71
3-8- ابزارتحلیل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیـل یافته های تحقیق 72
4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 73
4-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان 73
4-1-2- تحصیلات پاسخ دهندگان 74
4-1-3- سن پاسخ دهندگان 75
4-3-1 سوال  اول  تحقیق: 76
4-3-2 سوال  دوم  تحقیق: 78
4-3-3- سوال  سوم تحقیق: 82
4-3-4- سوال چهارم تحقیق: 85
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 89
مقدمه: 90
5-1-نتایج آمار توصیفی واستنباطی 91

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*