بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی

۱-۷. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: ۱۱

۱-۷-۱. سبک رهبری ۱۱

۱-۷-۲. یادگیری سازمانی. ۱۲

تعریف عملیاتی: ۱۲

۱-۷-۳. سبک رهبری اتوکرات ۱۲

۱-۷-۴. سبک رهبری مشاوره ای ۱۲

۱-۷-۵. سبک رهبری مشارکتی. ۱۲

۱-۷-۶. سبک رهبری تفویضی. ۱۳

۱-۷-۷. چشم انداز مشترک ۱۳

۱-۷-۸. فرهنگ یادگیری سازمانی. ۱۳

۱-۷-۹. کار و یادگیری گروهی. ۱۴

۱-۷-۱۰. به اشتراک گذاشتن دانش ۱۴

۱-۷-۱۱. تفکر سیستمی. ۱۴

۱-۷-۱۲. رهبری مشارکتی. ۱۵

۱-۷-۱۳. توسعه شایستگیهای کارکنان. ۱۵

۱ – ۸. طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵

۱-۹. مدل فرایندی پژوهش. ۱۷

شکل( ۱-۲). مدل فرایندی پژوهش. ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۸

مقدمه. ۱۹

بخش اول: مباحث نظری ۲۰

۲-۱. مباحث مربوط به سبک رهبری ۲۰

۲-۱-۱. تعریف رهبری ۲۰

۲-۱-۲. تمایز مدیریت و رهبری ۲۱

۲-۱-۳. تعریف سبک رهبری ۲۲

۲-۱-۴. تئوری های رهبری ۲۳

۲-۱-۵. تئوری های شخصیتی رهبری ۲۳

۲-۱-۶. نظریه سنتی رهبری ۲۴

۲-۱-۷. نظریه صفات شخصی رهبر. ۲۴

۲-۱-۸. تئوری های رفتاری رهبری ۲۵

۲-۱-۹. مطالعات دانشگاه آیووا ۲۵

۲-۱-۱۰. مطالعات دانشگاه اُهایو ۲۶

۲-۱-۱۱. مطالعات دانشگاه میشیگان. ۲۶

۲-۱-۱۲. شبکه مدیریت ۲۷

شکل( ۲-۱). شبکه مدیریت ۲۸

۲-۱-۱۳. تحقیقات اسکاندیناوی ۲۸

۲-۱-۱۴. تئوری های اقتضایی. ۲۹

۲-۱-۱۵. الگوی فیدلر. ۳۰

شکل( ۲- ۲ )تئوری اقتضایی فیدلر. ۳۱

۲-۱-۱۶. تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد ۳۱

شکل( ۲- ۳) الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد (اعرابی، رفیعی، ارشادی، ۱۳۸۲: ۳۵۰). ۳۳

۲-۱-۱۷. تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضاء. ۳۴

۲-۱-۱۸. تئوری مسیر ـ هدف ۳۴

۲-۱-۱۹. الگوی رهبری مشارکتی. ۳۷

۲-۱-۲۰. سیستم های مدیریت ۳۹

شکل (۲-۵). سبک رهبری لیکرت ۴۰

۲-۱-۲۲. تئوری های جدید رهبری ۴۳

رهبران عملگرا ۴۴

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند. ۴۵

۲-۲. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی. ۴۶

۲-۲-۱. یادگیری چیست؟. ۴۶

۲-۲-۲. نظریه های یادگیری ۴۷

۲-۲-۲-۱. نظریه رفتاری ۴۷

۲-۲-۲-۲. نظریه شناختی. ۴۷

۲-۲-۲-۳. نظریه شرطی کردن عامل. ۴۸

۲-۲-۲-۴. نظریه یادگیری اجتماعی. ۴۸

۲-۲-۳. اندازه گیری یادگیری ۴۹

نمودار ۲-۱. منحنی یادگیری ۵۲

۲-۲-۴. تفاوت آموزش و یادگیری ۵۲

۲-۲-۵. یادگیری در سازمان ها ۵۳

۲-۲-۵-۱. کسب دانش ۵۵

۲-۲-۵-۲. توزیع اطلاعات ۵۵

۲-۲-۵-۳. تفسیر اطلاعات ۵۷

۲-۲-۵-۴. حافظه سازمانی. ۵۸

شکل( ۲-۶). فرایند یادگیری سازمانی. ۶۰

۲-۲-۶. تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان. ۶۱

۲-۲-۶-۱. ممیزی یادگیری ۶۲

۲-۲-۶-۲. پرسشنامه جو یادگیری ۶۴

روابط و شیوه مدیریت ۶۶

زمان موجود برای یادگیری مؤثر. ۶۶

آزادی عمل و مسئولیت ۶۶

شیوه تیمی. ۶۶

فرصت هایی برای شکوفایی. ۶۶

راهنمایی موجود. ۶۷

رضایت از محیط کار. ۶۷

۲-۲-۷. انواع یادگیری سازمانی. ۶۷

۲-۲-۸. سطوح یادگیری سازمانی. ۷۲

۲-۲-۸-۱. یادگیری فردی ۷۳

۲-۲-۸-۲. یادگیری تیمی و گروهی. ۷۳

۲-۲-۸-۳. یادگیری فرابخشی. ۷۴

۲-۲-۸-۴. یادگیری سازمانی. ۷۴

۲-۲-۹. مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری ۷۵

۲-۲-۱۰. برنامه های یادگیری در سازمان ها ۷۶

۲-۲-۱۱. تشکیل گروه های یادگیری ۷۸

۲-۲-۱۲. ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری ۷۹

۲-۲-۱۳. استراتژی های برتر برای ساخت زیر سیستم های یادگیری و انتقال سازمان به سوی یادگیری سازمانی. ۸۰

بخش دوم: مباحث تجربی. ۸۲

۲-۳-۱. مطالعات انجام شده در داخل کشور. ۸۲

۲-۳-۲. مطالعات انجام شده در خارج از کشور. ۸۶

۲-۴. چارچوب نظری تحقیق ۸۹

شکل (۲-۸). چارچوب نظری تحقیق ۸۹

فصل سوم: روش تحقیق ۹۰

مقدمه. ۹۱

۳-۱. روش تحقیق ۹۱

۳-۲. جامعه آماری و حجم نمونه: ۹۲

۳-۳. ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ۹۳

۳-۴. روایی و پایایی پرسشنامه. ۹۵

۳-۴-۱. روایی پرسشنامه. ۹۵

۳-۴-۲. پایایی پرسشنامه ها ۹۶

۳-۵. نحوه اجرای تحقیق ۹۸

۳-۶ روش تجزیه وتحلیل داده‌ها ۹۸

۳-۶-۱. روش آمار توصیفی: ۹۹

۳-۶-۲. روش آمار استنباطی: ۹۹

۳-۶-۲-۱. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 99

۳-۶-۲-۲. آزمون T یک نمونه ای ۱۰۰

۳-۶-۲-۳. آزمون T دو نمونه ای (مقایسه میانگین دو جامعه) ۱۰۰

۳-۶-۲-۴. آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) 101

۳-۶-۲-۵. رگرسیون ساده ۱۰۱

۳-۶-۲-۶. همبستگی. ۱۰۲

۳-۷. آماره های تحقیق ۱۰۳

فرضیه اصلی: ۱۰۳

فرضیه فرعی ۱: ۱۰۳

فرضیه فرعی ۲: ۱۰۳

فرضیه فرعی ۳: ۱۰۳

فرضیه فرعی ۴: ۱۰۴

فرضیه فرعی ۵: ۱۰۴

فرضیه فرعی ۶: ۱۰۴

فرضیه فرعی ۷: ۱۰۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۱۰۵

مقدمه. ۱۰۶

بخش اول: آمار توصیفی. ۱۰۶

۴-۱. بررسی مشخصات اعضای نمونه. ۱۰۶

۴-۱-۱. وضعیت سن پاسخ دهندگان. ۱۰۶

نمودار( ۴-۱). وضعیت سن پاسخ دهندگان. ۱۰۷

۴-۱-۲. وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۰۷

نمودار(۴-۲). وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۰۷

۴-۱-۳. وضعیت سنوات خدمت ۱۰۷

نمودار(۴-۳). وضعیت سنوات خدمت پاسخ دهندگان. ۱۰۹

۴-۱-۴. وضعیت سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۰۹

نمودار(۴-۴). وضعیت سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۰۹

بخش دوم: آمار استنباطی. ۱۱۰

۴-۲. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۱۰

۴-۳.  نتایج آزمون همبستگی. ۱۱۰

۴-۳-۱. فرضیه اصلی تحقیق: بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۱

۴-۳-۲. فرضیه فرعی ۱: بین سبک رهبری مدیران با چشم انداز مشترک بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۲

۴-۳-۳. فرضیه فرعی ۲: بین سبک رهبری مدیران با فرهنگ یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۲

۴-۳-۴. فرضیه فرعی ۳: بین سبک رهبری مدیران با کار و یادگیری گروهی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۳

۴-۳-۵. فرضیه فرعی ۴: بین سبک رهبری مدیران با به اشتراک گذاشتن دانش بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۴

۴-۳-۵. فرضیه فرعی ۵: بین سبک رهبری مدیران با تفکر سیستمی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۴

۴-۳-۵. فرضیه فرعی ۶: بین سبک رهبری مدیران با رهبری مشارکتی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۵

۴-۳-۵. فرضیه فرعی ۷: بین سبک رهبری مدیران با توسعه شایستگی های کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۶

۴-۴. بررسی وضعیت موجود مؤلفه های تحقیق ۱۱۶

۴-۵. آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای) ۱۲۰

۴-۶. نتایج آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA) 122

۴-۶-۱. آزمون نقش سن در دیدگاه پاسخ دهندگان. ۱۲۲

۴-۶-۱-۱. سبک رهبری مشاوره ای ۱۲۳

۴-۶-۱-۲. سبک رهبری ۱۲۵

۴-۶-۲. آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان. ۱۲۷

۴-۶-۳. آزمون نقش سنوات خدمت در دیدگاه پاسخ دهندگان. ۱۲۸

۴-۷. بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرهای اصلی. ۱۲۹

نمودار( ۴-۵). نمودار هیستوگرام توزیع نرمال بودن خطاها ۱۳۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۳

مقدمه. ۱۳۴

۵-۱. بحث و نتیجه گیری ۱۳۵

۵-۲. مدل تحلیل نهایی. ۱۴۱

شکل( ۵-۱). مدل تحلیل نهایی. ۱۴۱

۵-۳. پیشنهادات ۱۴۱

پیشنهاداتی برای بهبود سبک رهبری و یادگیری سازمانی. ۱۴۱

پیشنهاداتی برای بهبود چشم انداز مشترک ۱۴۲

پیشنهاداتی برای بهبود توسعه شایستگی های کارکنان. ۱۴۲

پیشنهاداتی برای بهبود فرهنگ یادگیری سازمانی. ۱۴۲

پیشنهاداتی برای بهبود کار و یادگیری گروهی. ۱۴۳

پیشنهاداتی برای بهبود تفکر سیستمی. ۱۴۳

پیشنهاداتی برای بهبود اشتراک دانش ۱۴۴

پیشنهاداتی برای بهبود رهبری مشارکتی. ۱۴۴

۵-۴. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۱۴۴

۵-۵. محدودیت های پژوهش ۱۴۵

پیوست. پرسشنامه مورد استفاده. ۱۴۶

پرسشنامه یادگیری سازمانی. ۱۴۶

پرسشنامه سبک رهبری ۱۴۷

منابع و ماخذ: ۱۴۹

الف. منابع فارسی. ۱۴۹

ب. منابع لاتین. ۱۵۱

چکیده

لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبرانی بصیر و راهبردی است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده رابطه متقابل سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه حجم جامعه در این تحقیق محدود و کم می باشد، حجم نمونه و جامعه با هم برابر گرفته شد و به تعداد کل حجم جامعه پرسشنامه جمع آوری شد؛ یعنی تعداد ۱۰۴ پرسشنامه صحیح از میان کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان شاهرود جمع آوری شدند. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته سبک های رهبری و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی، داده ها به کمک نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای تعیین روایی پرسشنامه، علاوه بر تایید استاد راهنما ، از تحلیل عاملی استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه های سبک های رهبری و یادگیری سازمانی به ترتیب بیش از ۶۹%  و بیش از ۶۶% به دست آمد و نشان داد که پرسشنامه ها از روایی لازم برخوردار است. میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های سبک های رهبری و یادگیری سازمانی نیز به ترتیب ۰.۷۳۹ و ۰.۸۶۲ به دست آمد. بدین ترتیب، پرسشنامه ها نیز از پایایی لازم برخوردار است. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی، بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی کارکنان در شعب بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد. از لحاظ مؤلفه های تحقیق نیز، بررسی فرضیات نشان داد که بین تمام مؤلفه های یادگیری سازمانی با سبک رهبری در شعب بانک کشاورزی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: سبک رهبری، یادگیری سازمانی، بانک کشاورزی، شهرستان شاهرود

مقدمه

امروزه تغییرات در سازمان ها اجتناب ناپذیر است. برای موفقیت و کامیابی، ایجاد تغییرات ضروری است و سازمانی که نتواند این تغییرات را به نحو صحیح و منطبق با آرمانش به اجرا گذارد، ناگزیر شکست خواهد خورد. در این میان سازمانی که  از مدیریت شایسته تری برخوردار باشد، بهتر می تواند هدف خود را برآورده سازد،زیرا امکانات برنامه ریزی صحیح تری ایجاد خواهد نمود. فقدان مدیریت شایسته، موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می شود و سازمان ها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند (علاقه بند، ۱۳۸۲)، و مدیران، جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیازمند رهبرانی هستند که با ژرف نگری، جهت مناسب، مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند.

از طرفی، سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرایندهای کاری خود نشان دهند. به همین دلیل، در

مطلب دیگر :

آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری

 سالهای اخیر یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده به عنوان پارادایم های جدید سازمانی مطرح شده و رشد چشمگیری داشته اند.

لذا، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود می باشد. در این فصل، ابتدا به بیان مسئله مورد بررسی در پژوهش پرداخته و سپس اهمیت موضوع شرح داده می شود. پس از آن هدف از انجام پژوهش ذکر می گردد و سؤالاتی را که در طول فرایند تحقیق در جستجوی پاسخی برای آنها هستیم را مطرح می نماییم. در ادامه فرضیات تحقیق ذکر می گردد. سپس مدلی مفهومی از پژوهش ارائه نموده و پس از آن به متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می پردازیم. در پایان نیز به طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و مدلی از فرایند پژوهش ارائه می شود.

۱-۱. بیان مسأله

رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است (پیروز و دیگران، ۱۳۸۶). سازمان های موفق مشخصه عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان های ناموفق متمایز می شوند؛ این مشخصه، رهبری پویا و اثربخش است (هرسی و بلانچارد[۱]، ۲۰۰۱). رهبری عبارت است از عمل اثرگذاری بر افراد به طوری که از روی تمایل و علاقه برای دست یافتن به هدفهای گروهی تلاش کنند (ایران نژاد، ۲۰۰۷). سبک رهبری عبارت است از مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارت های مدیران که برپایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. به طور کلی، سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است (راوولد[۲]، ۲۰۰۹). مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت سازمان به کار گیرد. یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. موفقیت سازمان در گرو تحقق اهداف ، چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود همچنین در خصوص سبک های رهبری مدیران می توان گفت، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از رﻫﺒﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮاﮔﺮدی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮان، ﭘﯿﺮوان و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻧﺘﻈﺎرات رﻫﺒﺮان و ﭘﯿﺮوان، ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اهمیت و ضرورت رهبری در سازمان از آنجا ناشی می شود که در طراحی سازمان ها همواره ضعف ها و نارسایی های زیادی وجود دارد و به یک رهبر به عنوان یک عامل قوی و اطمینان بخش به منظور ایجاد هماهنگی های لازم در میان اعضا و فعالیت ها و هدایت آنها نیاز است. همچنین با توجه به محیط متغیر کنونی که سازمان ها با تغییرات سریع و پیچیده در اوضاع و شرایط خود مواجه هستند، رهبر در تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد (پیروز و همکاران، ۱۳۸۶).

موضوع یادگیری سازمانی[۳] اخیراً در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک توجهات زیادی را به خود جلب کرده است (لوئیس[۴]، ۲۰۰۶). مارکورات[۵] (۱۹۹۶) معتقد است ۸ عامل مهم دنیای کسب و کار را تغییر داده و یادگیری سازمانی گسترده را در قرن ۲۱ اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است. این ۸ عامل عبارتند از: جهانی شدن و اقتصاد جهانی، فناوری، تحول شدید دنیای کار، نفوذ فزاینده مشتری، مطرح شدن دانش و یادگیری به عنوان دارایی عمده سازمانی، نقش ها و انتظارات در حال تغییر کارکنان، تنوع و تحرک نیروی کار، تغییر و آشوب های به سرعت در حال گسترش. یادگیری سازمانی ابزاری است برای تغییر سازمان ها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا بخشیده، برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سازمان کمک می کند تا با تغییرات موجود، خود را منطبق سازد. بنابراین، رهبران سازمانی خودشان را در جهانی در حال تغییر می بینند و معتقدند در این جهان، یادگیری سازمانی استراتژی مثبت و موثری در برابر تغییر است (نیوبری[۶]، ۲۰۰۸). نتایج مطالعات نشان می دهند یادگیری سازمانی بر مزیت رقابت (جاشاپارا[۷]، ۲۰۰۶) و عملکرد مالی و غیر مالی (جیمنز[۸]، ۲۰۰۸؛ دیموشی[۹]، ۲۰۰۵)، منافع مشارکتی ملموس و غیر ملموس و نوآوری اثر می گذارد (لیوونز[۱۰]، ۲۰۰۵؛ نقل شده توسط زاگروسک[۱۱]، ۲۰۰۹). اگر چه تحقیق درباره یادگیری سازمانی در حدود سی سال است که شروع شده (لوپز[۱۲]، ۲۰۰۵)، اما محققان هنوز تعریف واحدی برای آن نیافته اند. یادگیری سازمانی به همان اندازه تعریف رهبری متنوع است و محققان مختلف این عبارت را برای توصیف ابعاد مختلفی به کار برده اند. به طور مثال می توان به رویکردهای اطلاعات – پردازش، نوآوری و نیز ابعاد سطح فردی اشاره کرد که همگی بر بازسازی استراتژیک تاکید می کنند و این بازسازی به این معناست که سازمان ها راه های جدید را کشف کرده و هر آنچه را که یاد می گیرند در همان زمان ذخیره کنند (هابر[۱۳]، ۱۹۹۱؛ نوناکا[۱۴]، ۱۹۹۴؛ مارچ و اولسن[۱۵]، ۱۹۵۷؛ نقل شده توسط لوئیس[۱۶]، ۲۰۰۶). از سوی دیگر، همین چند بعدی بودن مفهوم یادگیری سازمانی سبب شده است محققان برای توصیف آن به سطوح مختلفی اشاره نمایند؛ به طور مثال آرگریس و شون[۱۷] (۱۹۷۸) ضمن اشاره به سطوح مختلف یادگیری سازمانی، یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را مطرح می نمایند. بنابراین، با توجه به مطالبی که مطرح شد تعاریف متعددی برای یادگیری سازمانی وجود دارد؛ به طور مثال، رابی و روز (۲۰۰۰) برای تعریف یادگیری سازمانی پنج ویژگی را مطرح نموده اند: الف) یادگیری سازمانی در سطح سازمانی رخ می دهد؛ ب) یادگیری سازمانی یک فرایند و نه ساختار است؛ ج) یادگیری سازمانی هم عمدی و هم غیر عمدی است؛ د) یادگیری سازمانی نیاز به مخاذن حافظه سازمانی و مدل های ذهنی دارد و نهایتاً یادگیری سازمانی رفتار سازمانی را هدایت می کند (رابی و روز[۱۸]، ۲۰۰۰؛ نقل شده توسط هیو[۱۹]، ۲۰۰۹).

هابر (۱۹۹۱) نیز یادگیری سازمانی را به عنوان پردازش اطلاعات با هدف ذخیره دانش در حافظه سازمانی تعریف می کند و معتقد است یادگیری سازمانی دارای چهار سازه است؛ کسب، توزیع، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی. پس از هابر افرادی نظیر کیم[۲۰] (۱۹۹۳)، دیماوسکی[۲۱] (۱۹۹۴)، کراسون[۲۲] (۱۹۹۵)، سانتچز[۲۳] (۲۰۰۵)، دیدگاه پردازش – اطلاعات وی را گسترش داده و ابعاد رفتاری و شناختی نیز به آن اضافه کردند و معتقدند یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر عمیقی دارد (نقل شده توسط زاگروسک، ۲۰۰۹). کاستیگلیون (۲۰۰۶) نیز تأکید می کند فرایند یادگیری سازمانی مبتنی بر محیط کار است، محیطی که اعضای سازمان را در همه سطوح به تسهیم عقاید و بینش های خود تشویق می کند. بنابراین، یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارت ها و رفتارها می شود. یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشی[۲۴] و بهبود کارآیی سازمان است. پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد (ژانگ و دیگران[۲۵]، ۲۰۰۹). لذا، با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا، هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک رهبری و یادگیری سازمانی در شعب بانک کشاورزی شهرستان شاهرود می باشد. بدین منظور، برای بررسی سبک رهبری از مدل لیکرت (۱۹۸۹) استفاده شده است. ﻟﯿﮑﺮت[۲۶] (۱۹۸۹) در ﻧﻈﺮیه ﺧﻮد در زﻣﯿنه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺮ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول رﻫﺒﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﮏ اتوکرات، تفویضی، ﻣﺸﺎوره ای و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ. برای بررسی یادگیری سازمانی نیز از مدل نیف[۲۷] (۲۰۰۱) استفاده شده است. ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیف عبارتند از: چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری گروهی، به اشتراک گذاشتن دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگیهای کارکنان.

۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تغییرات مهم در محیط کسب و کار، از مشخصه های اصلی قرن حاضر است (سینگ[۲۸]، ۲۰۰۵). تغییرات سریع محیط، صنعت، مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، همکاران، محصولات و خدمات همگی نیروهایی هستند که بر سازمان اثر می گذارند و نیاز به برتری را موجب می شوند (سینگ، ۲۰۰۸). در این بین، شناخت محیط، تشخیص و درک تحولات و آگاهی از فرصتها، تهدیدها، محدودیتها و امکانات که از ضروریات سازمان های جدید محسوب می شوند، از طریق رویکردهای سنتی مدیریت امکان پذیر نیست (مونتس[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۵). تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آنها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آنها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آنها را فراهم می سازند. این رهبران، توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخلیات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت می کنند. یادگیری سازمانی فرایندی هوشیارانه، هدفمند، متعامل، پویا، مستمر، مداوم و رشد یابنده است که از بازخورد مداوم، سریع و مؤثر در سطوح فردی، گروهی و سازمانی برخوردار است و تحت تأثیر فرایندهای ادراکی و یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد عمل می کند و هدفش کامیابی افراد و سازمان است (آقاحسینی، ۲۰۰۷).

رهبری با حمایت از گروه سازی و فرایندهای تغییر، یادگیری سازمانی را بهبود بخشیده و سبب برانگیختگی فکری، خلاقیت و نوآوری و افزایش اعتماد به نفس در کارکنان می شود. در واقع، یادگیری سازمانی به عنوان شیوه نوین برای پاسخ گویی به محرک های محیطی به یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی مبدل شده است. توسعه و گسترش روزافزون علوم و فنون، پیچیده تر شدن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فن آوری و مطرح شدن اندیشه های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییر مداوم دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی را بیش از پیش آشکار ساخته است .از این رو، برای نقش رهبری در فرایند یادگیری سازمانی اهمیت بسزایی قایل شده اند. با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم رهبری در یادگیری سازمانی ، این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با فرهنگ یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود می پردازد.

۱-۳. اهداف تحقیق

۱-۳-۱. هدف اصلی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*