بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

 

        عنوان                                                                                                               شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱) بیان مسأله ۲

۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۳) هدف­های تحقیق ۵

۱-۳-۱) هدف اصلی ۵

۱-۳-۲) هدف­های فرعی ۵

۱-۴) فرضیه ­های تحقیق ۵

۱-۴-۱) فرضیه اصلی ۵

۱-۴-۲) فرضیه ­های فرعی ۵

۱-۵) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی ۶

۱-۵-۱) سرمایه اجتماعی ۶

۱-۵-۲) مدیریت دانش ۶

۱-۵-۳) آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش ۷

۱-۶) متغیر های مستقل و وابسته تحقیق ۸

۱-۶-۱) متغیر مستقل ۸

۱-۶-۲) متغیر وابسته ۸

۱-۷) روش­ شناسی تحقیق ۸

۱-۷-۱) از نظر روش۸

۱-۷-۲) از نظر هدف۸

۱-۸) حجم جامعه آماری ۸

۱-۹) حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری ۸

۱-۹-۱) محاسبه حجم نمونه .۹

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری اطلاعات . ۹

۱-۱۰-۱) مطالعات کتابخانه ای ۹

۱-۱۰-۲) تحقیقات میدانی.۹

۱-۱۱) روش تحلیل داده ها.۱۰

۱-۱۲) قلمرو تحقیق.۱۰

۱-۱۲-۱) قلمرو موضوعی.۱۰

۱-۱۲-۲) قلمرو مکانی۱۰

۱-۱۲-۳) قلمرو زمانی۱۰

۱-۱۳) محدودیت های تحقیق۱۰

 

                          فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه .۱۳

۲-۲) سرمایه اجتماعی ۱۴

۲-۱-۱) مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۴

۲-۲-۲) تعاریف سرمایه اجتماعی ۱۵

۲-۲-۳) تفاوت انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) ۱۸

۲-۲-۴) سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی ۱۹

۲-۲-۵) سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم ۲۰

۲-۲-۶) سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی ۲۱

۲-۲-۷) سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم ۲۱

۲-۲-۸) سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر ۲۱

۲-۲-۹) سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته. ۲۲

۲-۲-۱۰) انواع سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم ۲۲

۲-۲-۱۰-۱) سرمایه اجتماعی پل زن ۲۲

۲-۲-۱۰-۲) سرمایه اجتماعی میثاقی ۲۳

۲-۲-۱۱) سطوح سرمایه اجتماعی ۲۳

۲-۲-۱۱-۱) سطح ملی ۲۳

۲-۲-۱۱-۲) سطح سازمانی . ۲۳

۲-۲-۱۲) تئوری های سرمایه اجتماعی ۲۴

۲-۲-۱۲-۱) تئوری های پیوند ضعیف ۲۴

۲-۲-۱۲-۲) تئوری شکاف ساختاری ۲۴

۲-۲-۱۲-۳) تئوری منابع اجتماعی ۲۴

۲-۲-۱۳) مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان ۲۵

۲-۲-۱۴) مخاطرات ناشی از سرمایه اجتماعی ۲۷

۲-۱-۱۵) چارچوبی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان ۲۸

۲-۲-۱۶) عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی ۲۹

۲-۲-۱۶-۱) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. ۲۹

۲-۲-۱۶-۲) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن ۲۹

۲-۲-۱۶-۳) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی ۲۹

۲-۲-۱۶-۴) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال  ۳۰

۲-۳) مدیریت دانش ۳۴

۲-۳-۱) تاریخچه ۳۴

۲-۳-۲) داده، اطلاعات، دانش ۳۶

۲-۳-۳) انواع دانش ۳۷

۲-۳-۴) تعریف مدیریت دانش ۳۹

۲-۳-۵) مدیریت دانش، علم یا هنر؟. ۴۱

۲-۳-۶) چرخه مدیریت دانش ۴۱

۲-۲-۶-۱) خلق، کسب و توسعه دانش ۴۱

۲-۲-۶-۲) انتقال دانش ۴۲

۲-۲-۶-۳) تسهیم دانش ۴۳

۲-۲-۶-۴) ارزیابی، ذخیره و کاربرد دانش ۴۴

۲-۳-۷) آیا دانش می تواند مدیریت شود؟. ۴۴

۲-۳-۸) سازمانهای یادگیرنده ۴۵

۲-۴) آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش ۴۶

۲-۴-۱)بستر استقرار مدیریت دانش ۴۷

۲-۴-۲) عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای سیستم های مدیریت دانش ۴۷

۲-۴-۲-۱) فرهنگ سازمانی ۴۹

۲-۲-۴-۲) جو رهبری باز  ۵۰

۲-۲-۴-۳) یادگیری  ۵۰

۲-۲-۴-۴) فرهنگ یادگیری ۵۰

۲-۲-۴-۵) یادگیری بهینه ۵۱

۲-۲-۴-۶) یادگیری تیمی ۵۱

۲-۲-۴-۷) اعتماد. ۵۲

۲-۲-۴-۸) تشریک مساعی ۵۳

۲-۲-۴-۹) فرهنگ انسان دوستی ۵۳

۲-۲-۴-۱۰) آموزش ۵۳

۲-۲-۴-۱۱) پشتیبانی و مشارکت مدیریت ارشد. ۵۴

۲-۲-۴-۱۲) استراتژی ۵۴

۲-۲-۴-۱۳) مدیریت منابع انسانی. ۵۵

۲-۲-۴-۱۴) سیستم های پاداش و جبران خدمات. ۵۶

۲-۲-۴-۱۵) مشارکت کارکنان ۵۸

۲-۲-۴-۱۶) فرایند برابری ۵۸

۲-۲-۴-۱۷) ساختار سازمانی ۵۸

۲-۲-۴-۱۸) ابعاد ساختاری سازمانهای دانش محور ۵۹

۲-۲-۴-۱۹) ساختار تیمی ۶۰

۲-۲-۴-۲۰) کانالهای ارتباطات ۶۱

۲-۲-۴-۲۱)مدیریت تغییر. ۶۱

۲-۲-۴-۲۲) زیرساخت فناوری اطلاعات. ۶۲

۲-۵) مدل های آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش۶۳

۲-۵-۱) مدل راس و همکاران.۶۳

۲-۵-۲) مدل تیلور  و رایت.۶۳

۲-۵-۳) مدل هولت.۶۴

۲-۵-۴) مدل کاوه محمدی و دیگران.۶۴

۲-۶) مدل های عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش۶۴

۲-۶-۱) مدل چایت.۶۴

۲-۶-۲) مدل چویی.۶۵

۲-۶-۳) مدل داونپورت و دیگران.۶۵

۲-۶-۴) مدل چانگ و دیگران.۶۵

۲-۶-۵) مدل فورکول و گواد میلاس.۶۶

۲-۷) پیشینه تحقیق.۶۶

۲-۷-۱) تحقیقات خارجی۶۶

۲-۷-۲) تحقیقات داخلی۶۷

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۰

۳-۲) روش­شناسی تحقیق  ۷۰

۳-۳) مدل مفهومی تحقیق ۷۱

۳-۴) جامعه آماری ۷۲

۳-۵) روش نمونه گیری  ۷۲

۳-۶) تعین حجم نمونه  ۷۳

۳-۷) روش جمع­آوری داده­ ها  ۷۳

۳-۸) ابزار سنجش تحقیق  ۷۴

۳-۸-۱) پرسشنامه سرمایه اجتماعی ۷۴

۳-۸-۲) پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش ۷۴

۳-۹) ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری  ۷۵

۳-۹-۱) روایی ۷۵

۳-۹-۲) پایایی ۷۵

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۷

۳-۱۰-۱) آمار توصیفی  ۷۷

۳-۱۰-۲) آمار استنباطی  ۷۷

۳-۱۰-۲-۱) تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ۷۷

۳-۱۰-۲-۲) تحلیل همبستگی ۷۸

۳-۱۰-۲-۳) آزمون های جمعیت شناختی ۷۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۴-۱) مقدمه ۸۰

۴-۲)  آمار توصیفی ۸۱

۴-۲-۱) جنسیت ۸۱

۴-۲-۲) سن ۸۲

۴-۲-۳) وضعیت تأهل ۸۳

۴-۲-۴) سطح تحصیلات. ۸۴

۴-۲-۵) سابقه کار ۸۵

۴-۳) آمار استنباطی ۸۶

۴-۳-۱) آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۸۶

۴-۳-۲) آزمون ضریب همبستگی ۸۷

۴-۳-۲-۱) آزمون فرضیه اصلی ۸۷

۴-۳-۲-۲) آزمون فرضیات فرعی ۸۸

۴-۳-۳) تحلیل تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی ۹۱

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۹۵

۵-۲) نتایج یافته های تحقیق ۹۵

۵-۲-۱) نتایج بدست آمده از آمارتوصیفی ۹۵

۵-۲-۲) نتایج بدست آمده از استنباطی ۹۵

۵-۲-۲-۱) بررسی یافته های اصلی تحقیق با توجه به آزمون همبستگی پیرسون ۹۶

۵-۲-۲-۱-۱) نتایج آزمون  فرضیه اصلی ۹۶

۵-۲-۲-۱-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۹۶

۵-۲-۲-۱-۳) نتایج آزمون فرصیه فرعی ۲ ۹۶

۵-۲-۲-۱-۴) نتایج آزمون فرصیه فرعی ۳. ۹۷

۵-۲-۲-۱-۵) نتایج آزمون فرصیه فرعی ۴ ۹۷

۵-۲-۲-۱-۶) نتایج آزمون فرصیه فرعی ۵ ۹۷

۵-۲-۳) بررسی یافته های جانبی تحقیق ۹۸

۵-۲-۳-۱) یافته های جانبی تحقیق با توجه به آزمون فریدمن ۹۸

۵-۲-۳-۱-۱) رتبه بندی ابعاد سرمایه اجتماعی ۹۸

۵-۲-۳-۲) یافته های جانبی تحقیق با توجه به آزمون t و آنالیز واریانس یکطرفه ۹۸

۵-۳) پیشنهادات. ۹۹

۵-۳-۱) پیشنهادات با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی ۹۹

۵-۳-۱-۱) سرمایه گذاری در بعد رابطه ای ۹۹

۵-۳-۱-۲) سرمایه گذاری در بعد ساختاری ۱۰۰

۵-۳-۱-۳) سرمایه گذاری در بعد شناختی ۱۰۰

 

۵-۳-۴) پیشنهاد بر اساس فرضیه اصلی ۱۰۰

مطلب دیگر :

۵-۳-۵) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی۱. ۱۰۱

۵-۳-۶) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی۲ ۱۰۱

۵-۳-۷) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی۳. ۱۰۱

۵-۳-۸) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی۴ ۱۰۲

۵-۳-۹) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی۵. ۱۰۲

۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۲

منابع و مأخذ. ۱۰۴

 

 

 

 

پیوست­ها

پیوست اول: تجزیه و تحلیل آماری ۱۱۱

پیوست دوم: پرسشنامه کارکنان ۱۲۹

چکیده انگلیسی  ۱۳۱

 

 

فهرست شکل­ها

شکل۲-۱)  ارتباط داده، اطلاعات، دانش و خرد. ۳۷

شکل ۲-۲) نگرش سیستمی به مدیریت دانش ۲۱

شکل ۳-۱) مدل مفهومی تحقیق ۷۳

                                                                      فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱) مجموعه تعاریف سرمایه اجتماعی توسط بانک جهانی ۱۶

جدول۲-۲) انقلاب ها و تغییر اساسی دانش ۳۶

جدول۲-۳) تعامل بین دانش ضمنی و آشکار ۳۹

جدول۲-۴) عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ۴۹

جدول۳-۱) متغیر های تحقیق و ابعاد آنها ۷۶

جدول ۳-۲) ضریب پایایی پرسشنامه­ها ۷۷

جدول ۴-۱) توزیع فراوانی  افراد نمونه بر حسب جنسیت ۸۲

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب وضعیت سن ۸۳

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تأهل ۸۴

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات ۸۵

جدول ۴-۵) توزیع فراوانی نسبی و مطلق افراد بر حسب سابقه کار ۸۶

جدول ۴-۶) میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ۸۷

جدول ۴-۷) معنی داری آزمون فریدمن ۸۷

جدول ۴-۸) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و آمادگی برای مدیریت دانش ۸۸

جدول ۴-۹) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ دانش ۸۹

جدول ۴-۱۰) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی ۹۰

جدول ۴-۱۱) آزمون  آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و زیرساختIT. 90

جدول ۴-۱۲) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و پشتیبانی از تغییر. ۹۱

جدول ۴-۱۳) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و نگرش نسبت به تغییر. ۹۲

جدول ۴-۱۴) آزمون t سرمایه اجتماعی بین مردان و زنان ۹۲

جدول ۴-۱۵) آزمون t سرمایه اجتماعی بین متأهلین و مجردها ۹۳

جدول ۴-۱۶) آزمون آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی بین گروه های مختلف تحصیلی ۹۳

جدول ۴-۱۷) آزمون آنالیز واریانس معنویت در کار بین گروه های مختلف سابقه کاری ۹۴

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱) توزیعفراوانینسبیافرادبرحسبجنسیت. ۸۲

نمودار ۴-۲) توزیعفراوانینسبیافرادبرحسبسن ۸۳

نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی نسبی افراد نمونه بر حسب تأهل ۸۴

نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی نسبی افراد نمونه بر حسب تحصیلات ۸۵

نمودار ۴-۵) توزیع فراوانی نسبی افراد نمونه بر حسب سابقه کار ۸۶

 

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*