بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، حقوق متهم، انقلاب مصر، عام و خاص

عنوان صفجه
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق  
1-1 مقدمه: 3
2-1 بیان مسأله تحقیق: 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 7
1-4 اهداف تحقیق: 8
1-5 سؤالات تحقیق: 8
1-6  فرضیه‏های تحقیق: 8
7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق  
2-1 تورم 11
2-2عوامل ایجاد تورم 12
2-3تأثیر تورم بر اقتصاد 15
2-4راه‌های پیشگیری از تورم 18
2-5راه‌های پیشگیری از تورم در بخش كشاورزی 19
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران 29
2-7حوزه های عدالت در سلامت: 30
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت: 30
2-9 پیشینه تحقیق 35
فصل سوم :روش اجرای تحقیق  
1-3 مقدمه 42
3-2 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 42
3-3  جامعه آماری و روش گردآوری داده ها 43
3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 43
3-5 روش تحقیق 44
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی 44
3-7 مدل تحقیق 45
فصل  چهارمتجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق  
4-1 مقدمه 49
4-2 آمار توصیفی 50
4-3آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد) 59
4-4 تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن 61
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1  مقدمه 65
5-2  خلاصه و نتیجه گیری 65
5-3 پیشنهادات تحقیق 68
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 69
5-5 موانع و محدودیت­های تحقیق 70
منابع  
منابع فارسی 72
منابع غیرفارسی 72
پیوست  
جدول 74
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها 76
چکیده انگلیسی 80

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه        

جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………17
جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق…………………………………………………………………..51
جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-3مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی…………………………………………………………………………………….61
جدول 4-4مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………62

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار 1-4 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی…………………………………………………………………………….52
نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………53
نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………55
نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………56
نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………58
چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*