بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و …

2-2-7 مفهوم رضایت شغلی در سازمان. 38
2-2-8 نظریه‌ها پیرامون رضایت شغلی.. 40
2-2-9 عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان. 41
2-2-10-نقش ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی.. 47
2-2-11 نقش بهداشت روان در رضایت شغلی.. 48
2-2-12 نقش رضایت‌مندی و انگیزه در توسعـه کشورها 49
2-3-مروری بر پژوهشات گذشته……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-3-1پژوهشات داخلی.. 50
2-3-2 پژوهشات خارجی.. 52
2-4 مدل مفهومی.. 55
2-5 فرضیات پژوهش… 55
فصل سوم( روش پژوهش )
3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-2روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-4تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 59
3-5روش و ابزار جمع آوری داده ها: 60
3-5-1مطالعات کتابخانه ای: 60
3-5-2 پرسشنامه. 60

پایان نامه

3-6 روایی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
3-7 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-8 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 67
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 69
4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دموگرافی پاسخ دهندگان. 70
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 72
4-3-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 73
4-3-2- آزمون فرضیه ها 74
4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 74
4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 76
4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 77
4-3-2-5- آزمون فرضیه اصلی.. 82
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات )
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………. 88
5-3 بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-4 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 91
5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 92
5-6 پیشنهاداتی برای پژوهشات آتی…………………………………………………………………………………………………………………. 93
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

فهرست جدول ها
 عنوان                                                                                                                               صفحه
2-1. جدول: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….54
3-1.جدول: پایایی گویه های مدیریت تحول گرا…………………………………………………………………….62

یک مطلب دیگر :

3-2 .جدول: محاسبه پایایی برای متغیر رضایت شغلی کارکنان…………………………………………………………………….65
3-3. جدول: ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک هر متغیر…………………………………………………………………………….66
4-1.جدول: ویژگی های دموگرافی نمونه آماری………………………………………………………………….70
4-2.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر مستقل…………………………………………………………….73
4-3.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………73
4-4.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………..75
4-5.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….76
4-6.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….77
4-7جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین……………………………………………..79
4-8.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………….80
4-9.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه……………………………………………………………..81
4-10.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین………………………………83
4-11.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………..…………….85
4-12.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه………………………………………………………………………..85
5-1.جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش……………………………………………………89
فهرست نمودارها
         عنوان                                                                                                                         صفحه
4-1.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت…………………………………………71
4-2.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ گروه سنی………………………………………71
4-3.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات………………………………………72
4-4.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….80
4-5.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….84
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                        صفحه
2-1 شکل: مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………… 55

چکیده

امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه بوده؛ که شامل 40 نفر می­باشد. لذا جهت انتخاب نمونه مناسب از روش سرشماری استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون­های توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. در این بررسی‌ها مدیریت تحول گرا و ابعادش (متغیرهای مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر و انگیزش فکری کارکنان) رابطه مثبت و معنی‌داری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت تحول گرا، مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر، انگیزش فکری کارکنان، رضایت شغلی کارکنان.

فصل اول
“کلیات پژوهش”

1-1 مقدمه

مدیران اثربخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند. شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره­وری بهینه می­توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کارآمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران، 1389). مدیران در سازمان­ها تلاش می­نمایند با ایجاد رضایت شغلی در کارکنان میزان اثربخشی سازمان خود را بهبود بخشند. رضایت کارکنان عاملی است برای کار بهتر کارکنان که می­تواند میزان بهره­وری سازمان را افزایش دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*