بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی …

1-4-  فرضیه های پژوهش.. 8

1-5- اهداف پژوهش.. 8

1-6- روش گرد آوری داده ها.. 9

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- متغیر های تحقبق.. 9

1-9- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 12

2-1- مقدمه.. 13

2-2- معنویت و سازمان.. 13

2-3- معنویت چیست.. 15

2-4- معنویت گرایی در قرآن.. 16

2-5- رابطه میان دین و معنویت.. 27

2-6- معنویت در کار.. 29

2-7- پیش فرض های معنویت در محیط کار.. 32

پایان نامه

2-8- ابعاد معنویت در محیط کار.. 34

2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن.. 35

2-10- مفهوم معنویت.. 36

2-11- منبع معنویت.. 37

2-12 تحریف در مسیحیت.. 37

2-13 معنویت در غرب.. 39

2-14-رفتار شهروندی سازمانی.. 42

2-15- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 42

2-16– تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 44

2-17- انواع  رفتار شهروندی سازمانی.. 44

2-18- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 45

2-19- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 47

2-20- سیستم های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.. 49

2-21- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 51

2-22- معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی.. 53

2-23-چارچوب مفهومی تحقیق.. 59

فصل سوم روش تحقیق.. 60

3-1- مقدمه.. 61

3-2- روش تحقیق.. 61

3-3- جامعه آماری.. 62

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 62

3-6 ابزار اندازه گیری.. 63

3-7 شیوه اجرای پژوهش.. 64

3-8 متغیرها ی تحقیق.. 64

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 67

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

4-1- مقدمه.. 70

4-2-توصیف جمعیت شناختی.. 70

یک مطلب دیگر :

4-3- توصیف گویه ها.. 73

4-4- توصیف متغیر ها.. 80

4-5- آزمون فرضیه های تحقیق.. 80

فصل پنجم نتیجه گیری  وپیشنهادات.. 87

5-1- مقدمه.. 88

5-2- خلاصه تحقیق.. 88

5-3- مقایسه نتایج تحقیق با یافته ها و تحقیقات پیشین.. 89

5-4- نتیجه گیری از فرضیه ها.. 91

5-5- بحث و تفسیر یافته های تحقیق.. 94

5- 6- محدودیت های تحقیق.. 95

5-7- پیشنهادات.. 96

منابع.. 100

پیوست.. 103

 

 

 

فصل اول کلیات

 

 

 

1-1 مقدمه

قلمرو مدیریت و سازمان چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ، اخیرا تحت تاثیر نیرویی قدرتمند تحت عنوان معنویت قرار گرفته  که اگر به درستی اداره و هدایت  شود ، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی ، نه تنها در زمینه های حرفه ای ، بلکه  زمینه لازم برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا می باشد . اگر چه تا چند دهه قبل ، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست ؛ و هم چنین این موضوع منحصرا در ادبیات عامه پسند مورد بحث و گفت گو قرار می گرفت ، اما اکنون به عنوان موضوع پژوهش های دانشگاهی و علمی به طور جدی مطرح است . این نیروی قدرتمند چنان بر اصول مدیریت و بازرگانی پرتو افکنده و نظریه های آن را تحت تاثیر قرار داده است که از نظر برخی از صاحب نظران به عنوان یک تحول و پیشرفت اساسی در حوزه مدیریت و بازرگانی شمرده می شود.

به رغم انتقادات و تردیدها در زمینه های تجربی و نظری ، روند رو به رشد تحقیق و پژوهش درباره این موضوع در میان دانشگاهیان ، پژوهشگران ، مشاوران و نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان غیر قابل انکار است ؛ تا جایی که سازمان های مدیریتی حرفه ای ، همچون آکادمی مدیریت و آکادمی بین المللی رشته های بازرگانی در سال 2001 این حوزه مطالعاتی  را به رسمیت شناختند. (روجاس،2001(

2-1بیان مسأله:

زندگی بدون کار بی معنی می شود ، اما کار بی روح ، زندگی را تباه کرده و می میراند، لذا مردم علاقه دارند که معنویت را نه تنها در امور شخصی بلکه در محیط کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند . معنویت در کار نیرویی الهام بخش و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای یافتن هدف و معنا در زندگی کاری ، درک عمیق و ژرف از ارزش کار، زندگی ، پهناوری عالم هستی ، موجودات محیط طبیعی و مظام باور شخصی است. (ضیایی و همکاران،1387،ص،37)   به بیانی دیگر، معنویت در کار تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی ،درون فردی، میان فردی و برون فردی در زندگی کاری به منظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی انسانی و الهی است (عابدی جعفر و رستگار،1386،ص،109(

آرمنیو رگو و مگیول پینا معنویت را در پنج بعد می دانند که این پنج بعد : هم راستایی ارزش ها ی فردی و سازمانی ، فرصت هایی برای زندگی درونی، حس مشترک با جامعه ، حس لذت بردن از کار می باشد. متغیر دیگر این پژوهش ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد که همانند مهنویت در محیط کار در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در واقع از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی شده است.

رفتارهای شهروندی سازمانی یا همان رفتارهای فراتر از وظیفه کارکنان به رغم تاثیر آشکار بر عملکرد سازمان ها، در گذشته عمدتا نادیده گرفته می شدند .  در واقع در تعابیر اولیه این رفتارها خارج از حوزه شغل ملاحظه می شدند( بین استوک . دیگران، 2003) اکثر تحقیقات در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، بر پیش بینی عوامل ایجاد کننده این رفتارها متمرکز بوده اند . در این زمینه ، متغیر هایی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، روابط رهبر پیرو و تامین اجتماعی گرگان به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند (پودساکوف و دیگران،2001(

ما عقیده داریم یکی از متغیر هایی که تاکنون در این زمینه مورد غفلت واقع شده است، معنویت در محیط کار می باشد که دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثر گذاری بر متغیر های سازمانی و احتمالا رفتار شهروندی سازمانی میباشد . درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق واحدی میان محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت ، وفاداری سازمانی ، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان ، توسعه فردی ، ادب و ملاحظه ، رفتار مدنی ، نوع دوستی تامین اجتماعی گرگان در تحقیقات مختلف به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. پنج بعدی که بیشتر مورد توجه محققان بوده اند عبارتند از : نوع دوستی ، وظیفه شناسی ، فضیلت شهروندی ، جوانمردی ، احترام و تکریم . این پنج بعد از سوی ارگان مطرح شدند و در سال های بعد  مورد توجه دیگر محققان قرار گرفته است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*