بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………….. 6
1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5  فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7
1-6 تعریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………….. 8
1-6-1 تعریف نظری واژه ها ………………………………………………………………………………… 8
1-6-2 تعاریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………….. 8
1-7 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-1قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3 قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………… 9
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………… 9
1-9 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2 بررسی نظریه های پیرامون تبلیغات …………………………………………………………………. 12
2-2-1 مفهوم وتعاریف تبلیغات …………………………………………………………………………….. 12
2-2-2انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………….. 14
عنوان صفحه
2-2-3 تبلیغات موثر …………………………………………………………………………………………… 16
2-2-4 برنامه ریزی رسانه تبلیغات ………………………………………………………………………………… 17
2-2-5جاذبه ها در تبلیغات …………………………………………………………………………………….. 20
2-2-6 اهداف تبلیغاتی …………………………………………………………………………………………… 22
2-2-7 هدف گذاری در تبلیغات …………………………………………………………………………….. 23
2-2-8 مزایای تبلیغ برای جامعه ……………………………………………………………………………….. 24
2-2-9 تاریخچه تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 26
2-2-10 تاریخچه تبلیغات در ایران …………………………………………………………………………. 28
2-2-11 مشكلات اساسی تبلیغات در ایران ………………………………………………………………….. 32
2-3 مروری بر مباحث نظری در مورد نگرش ……………………………………………………………… 32
2-3-1 نگرش نسبت به تبلیغات ………………………………………………………………………………… 36
2-3-2 نگرش نسبت به پیامكهای تبلیغاتی و عوامل موثر بر آن ………………………………………… 37
2-3-3 كسب اجازه از كاربران برای ارسال تبلیغ …………………………………………………………… 38
2-4 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………. 39
2-5 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-2 نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………… 42
3-3 جامعه آماری مورد بررسی …………………………………………………………………………………….. 43
3-3-1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. 43
3-3-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………… 43
3-3-3- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 45
3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. 46
عنوان صفحه
3-4-1مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………. 46
3-4-2پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………… 47
3-5 روایی آزمون ………………………………………………………………………………………………….. 48
3-6 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………… 48
3-7 روش های تحلیل آماری ………………………………………………………………………………….. 52
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده های آماری
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 54
4-2 نتایج توصیفی یک متغیره ………………………………………………………………………………….. 54
4-1-1 وضعیت جنسی پاسخگویان ……………………………………………………………………………. 55
4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………. 56
4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان ……………………………………………………………………………….. 57
4-2-4- آماره های توصیفی نگرش نسبت به تبلیغات …………………………………………………….. 58
4-2-4-1- آماره های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان… 58
4-2-4-2- آماره های توصیفی مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از نظر پاسخگویان …………. 60
4-2-4-3- آماره­های توصیفی میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 62
4-2-4-4- آماره­های توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان.. 64
4-2-4-5- آماره­های توصیفی میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ………. 66
 4-2-5 – آماره­های توصیفی میزان ارتقا فروش خدمت در بانک ملی ……………………………….. 67
4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره ……………………………………………. 68
4 -3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف …………………………………………………………………… 68
4-3-2- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….. 70
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………….. 71
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………….. 72
عنوان صفحه
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………… 73
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………. 75
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………….. 76
4-3-2-6- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 80
5-2نتایج فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 80
5-3بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 83
5-4 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 85
5-5 پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 86
5-6 توصیه ها …………………………………………………………………………………………………………… 87
5-7 خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………. 89
فهرست منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………….. 95
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 97

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

جهر، تُخافِتْ، تَجْهَرْ، بِصَلاتِکَ، صوت، اخفات

عنوان صفحه
جدول 3-1 نمونه آماری مشتریان بانک ملی در شعبات مختلف …………………………………. 45
جدول 3-2 تحلیل پایایی گویه های متغیر نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات ……………….. 50
جدول 3-3 محاسبات پرسشنامه ارتقاء فروش مشتریان نسبت به تبلیغات ……………………. 52
­جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………….. 55
­جدول 4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ………………………….. 56
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی …………………………………………. 57
جدول 4-4 آماره های توصیفی مربوط به میزان نگرش نسبت به تبلیغات …………………….. 58
جدول 4-5 آماره­های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان …………………………………………………………………………………………………….. 59
جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه­های میزان باورهای اقتصادی از دیدگاه پاسخگویان ………. 60
جدول 4-7 آماره های توصیفی، میزان باورهای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-8توزیع فراوانی گویه­های میزان مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 62
جدول 4-9 آماره های توصیفی میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-10 توزیع فراوانی گویه­های میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4-11 آماره­های توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان 65
جدول 4-12 توزیع فراوانی گویه­های میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 65
جدول4-13 آماره­های توصیفی میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……… 66
جدول 4-14توزیع فراوانی گویه­های میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-15آماره­های توصیفی مربوط به فروش خدمت ……………………………………………… 68
عنوان صفحه
جدول 4-16 توزیع فراوانی گویه­های فروش خدمت ……………………………………………….. 68
جدول4-17-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اقتصادی ……………………………….. 69
جدول4-18نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اجتماعی ……………………………… 69
جدول4-19-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اخلاقی ………………………………… 69
جدول4-20-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش قانونی ………………………………… 69
جدول4-21 نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف مفید بودن شخصی ……………………………. 70
جدول 4-22-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف ارتقا فروش ………………………………….. 70
جدول 4-23-همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت……………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول 4-24- وضعیت همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت …………….. 72
جدول 4-25-  همبستگی و معناداری همبستگی بین مزایای اجتماعی و ارتقا فروش خدمت ……………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 4-26- وضعیت همبستگی بین مزایای اجتماعی و فروش خدمت ………………….. 73
جدول 4-27-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت … 74
جدول 4-28- وضعیت همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت ………………….. 74
جدول 4-29-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت … 75
جدول 4-30- وضعیت همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت ………………….. 76
جدول 4-31- همبستگی و معناداری همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت… 77
جدول 4-32- وضعیت همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت ………………… 77
جدول 4-33- همبستگی و معناداری همبستگی بین نگرش به تبلیغات و فروش خدمت … 78
جدول 4-34- وضعیت همبستگی بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات و فروش خدمت … 78

فهرست نمودارها

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………. 55
نمودار 4-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ……………………….. 56
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی …………………………………………

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*