بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان

۱-۴-۲)  اهداف فرعی   . ۹

  • فرضیه های تحقیق . ۹

۱-۵-۱) فرضیه اصلی   . ۹

۱-۵-۲) فرضیه های فرعی . ۱۰

۱-۶)سوالات پژوهش  ۱۰

۱-۶-۱) سوال اصلی  . ۱۰

۱-۶-۲) سوالات فرعی  . ۱۱

  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق . ۱۱

۱-۷-۱) تعریف مفهومی . ۱۱

۱-۷-۱-۱) هوش معنوی    ۱۲

۱-۷-۱-۲) تعهد سازمانی   ۱۳

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی.     ۱۵

۱-۷-۲-۱) هوش معنوی    ۱۶

۱-۷-۲-۲) تعهد سازمانی.      ۱۶

  • قلمرو تحقیق. ۱۶

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی.    ۱۶

۱-۸-۲) قلمرو مکانی   ۱۷

۱-۸-۳) قلمرو زمانی.    ۱۷

 

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه     ۱۹

۲-۲) معنویت  ۲۰

۲-۲-۱) تعاریف معنویت.   ۲۱

۲-۲-۲) نسبت بین دین و معنویت.    ۲۳

۲-۲-۳) تعاریف معنویت در کار   ۲۷

۲-۲-۴) رویکردهای معنویت در محیط کار   ۲۷

۲-۲-۵) نیازهای معنوی کارکنان و ظهور پارادایم معنویت در محیط کار   ۳۰

۲-۳) هوش معنوی   ۳۳

۲-۳-۱) تعریف هوش.   ۳۳

۲-۳-۲) مدل ها و نظریه های هوش.   ۳۵

۲-۳-۲-۱) نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر   ۳۵

۲-۳-۲-۲) نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال.    ۳۷

۲-۳-۳) تعریف هوش معنوی    ۳۸

۲-۳-۴) مولفه های هوش معنوی.   ۴۲

۲-۳-۵) کاربرد هوش معنوی در محیط کار. ۵۰

۲-۳-۵-۱)هوش معنوی و رهبری ۵۱

۲-۳-۵-۲)هوش معنوی و مدیریت. ۵۴

۲-۴) تعهد سازمانی ۵۶

۲-۴-۱) دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.   ۵۷

۲-۴-۲) تعاریف تعهد سازمانی.    ۶۰

۲-۴-۲-۱)تعریف تعهد.   ۶۰

۲-۴-۲-۲) تعریف تعهد سازمانی. ۶۱

۲-۴-۳) دیدگاه هایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی.   ۶۲

۲-۴-۴) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی.    ۶۴

الف) الگوی تک بعدی.    ۶۴

ب)الگوهای  چندبعدی   ۶۴

۲-۴-۵) مدل آلن و می یر. ۶۸

۲-۴-۶) پیشایندهای تعهد سازمانی   ۷۰

۲-۵) رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی. ۷۱

۲-۶) پیشینه تحقیق. ۷۲

۲-۶-۱) تحقیقات خارجی    ۷۲

۲-۶-۲) تحقیقات داخلی     ۷۴

۲-۷) مدل مفهومی   ۷۷

۲-۷-۱) متغییر مستقل   ۷۷

۲-۷-۲) متغییر وابسته   ۷۸

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه . ۸۰

۳-۲) مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق   ۸۰

۳-۳) روش تحقیق    ۸۲

۳-۴) جامعه‌ی آماری   ۸۲

۳-۵) نمونه آماری ۸۳

۳-۶) ابزار جمع‌ آوری داده‌های تحقیق. ۸۵

۳-۶-۱) پرسشنامه   ۸۵

۳-۶-۱-۱) شرح پرسشنامه ۸۶

۳-۶-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه.    ۸۶

۳-۶-۱-۳) تعیین روایی پرسشنامه. ۸۷

۳-۶-۱-۴) پایایی پرسشنامه   ۸۷

۳-۷) روش تجزیه تحلیل داده ها    ۸۸

۳-۷-۱) مدل معادلات ساختاری.   ۸۹

۳-۷-۲) تحلیل عاملی تاییدی      ۹۰

۳-۷-۳) شاخص برازندگی مناسب   ۹۱

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه   ۹۳

۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری   ۹۳

۴-۲-۱) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت   ۹۴

۴-۲-۲) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن   ۹۵

۴-۲-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات. ۹۵

۴-۲-۴) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل ۹۶

۴-۲-۵) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه استخدامی.   ۹۶

۴-۲-۶) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر نوع استخدامی    ۹۷

۴-۳) تحلیل استنباطی داده ها    ۹۷

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق   ۹۷

۴-۳-۱-۱) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی.   ۹۸

۴-۳-۱-۲) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی ۱۰۱

۴-۳-۱-۳) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری ۱۰۲

۴-۳-۱-۴) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر .  ۱۰۴

۴-۳-۲) توصیف آماری ۱۰۵

۴-۳-۳) بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها    ۱۰۶

۴-۳-۴) تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده    ۱۰۷

۴-۳-۴-۱) آزمون فرضیه اصلی ۱۰۸

۴-۳-۴-۲) آزمون فرضیه فرعی اول.    ۱۰۹

۴-۳-۴-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم   ۱۱۰

۴-۳-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی سوم.     ۱۱۱

مطلب دیگر :

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  

۵-۱) مقدمه.   ۱۱۴

۵-۲) نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۱۴

۵-۳) مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مرتبط    ۱۱۶

۵-۴) جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق. ۱۱۶

۵-۵) پیشنهادهای پژوهش.   ۱۲۰

۵-۶)  پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۱۲۱

۵-۷) محدودیت های تحقیق ۱۲۲

منابع فارسی.   ۱۲۳

منابع خارجی ۱۲۵

پیوست ها ۱۲۸

سوالات جمعیت شناختی ۱۲۹

پرسشنامه سنجش هوش معنوی. ۱۳۱

پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر. ۱۳۳

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ۲-۱) مدل مفهومی تحقیق  ۷۸

شکل ۴-۱ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت . ۹۴

شکل ۴-۲ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن   . ۹۵

شکل ۴-۳ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات   ۹۵

شکل ۴-۴ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل . ۹۶

شکل ۴-۵ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه استخدامی  ۹۶

شکل ۴-۶ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر نوع استخدام   . ۹۷

 

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱ تمایز بین دین و معنویت ۲۶

جدول شماره ۳-۱) دسته بندی سوالات پرسشنامه   ۸۶

جدول ۴-۱) ویژگی های جمعیت شناختی ۹۳

جدول۴-۲) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ۹۸

جدول ۴-۳) جدول توصیف آماری ۱۰۶

جدول ۴-۴) توزیع نرمال متغیر ها ۱۰۶

جدول ۴-۵) جدول آزمون فرضیه اصلی.   ۱۰۸

جدول ۴-۶) جدول آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۹

جدول ۴-۷) جدول آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۱۰

جدول۴-۸) جدول آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱

 

فهرست نمودارها

 

نمودار۴-۱) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد. ۹۹

نمودار۴-۲) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۰

نمودار۴-۳) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۱

نمودار ۴-۴)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری.   ۱۰۲

نمودار ۴-۵) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۳

نمودار ۴-۶)مدل اندازه گیری ابعاد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۴

نمودار ۴-۷) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد   ۱۰۴

نمودار ۴-۸)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری. ۱۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*