بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی …

3-2. روش های پژوهش…. 75
3-3. روش اجرایی تحقیق.. 76
3-4. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف… 76
3-5. دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری.. 77

پایان نامه

3-6. قلمرو تحقیق: 78
3-7.معرفی جامعه تحقیق : 78
3-8. روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات : 79
3-9. رسم مدل تحقیق: 80
3-10.تعیین متغیر های تحقیق.. 82
3-11. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط (b) 82
3-12. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها 84
3-13.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها: 85
3-15. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 86
3-16. روشهای تحلیل داده‌ها: 86
فصل چهارم.. 87
4-1.مقدمه: 88
4-2.یافته های تحقیق : 88
4-3. آزمون فرضیه تحقیق : 89
4-4. اندازه گیری کارایی.. 89
4-5. تحلیل واریانس رگرسیون.. 92
خلاصة آزمون ها 105
4-5.پاسخ به سوالات تحقیق: 106
فصل پنجم.. 107

یک مطلب دیگر :

1-5. مقدمه : 108
2-5. خلاصه تحقیق.. 108
3-5. نتایج تحقیق.. 108
5-4. پیشنهادات کاربردی: 109
اقدامات جهت بهبود و تأثیر گذاری : 110
5-5. پیشنهادات به محققین.. 110
5-6. محدودیت های تحقیق.. 111
پیوست… 112
منابع.. 116
 

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1. مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*