بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه دولتی

۲-۲-۲ روش های حرکت به سمت توسعه حرفه ای .۳۴

۲-۲-۳ مدل پنج سطحی گاسکی جهت ارزشیابی رشد حرفه ای .۳۵

۲-۲-۴-مولفه های توسعه حرفه ای .۳۵

۲-۲-۵ مقیاس های سنجش توسعه حرفه ای .۳۷

۲-۲-۵-۱ دستیابی به فرصت های یادگیری ۳۷

۲-۲-۵-۲ مشارکت با همکاران و همتایان برای دستیابی به اهداف شغلی ۳۷

۲-۲-۵-۳ ایجاد محیط یادگیری اثربخش .۳۸

۲-۲-۵-۴ تلاش برای ارزیابی خویشتن .۳۸

۲-۲-۵-۵ تعهد در مبادله برنامه آموزشی .۳۹

۲-۲-۵-۶ پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه آموزشی .۴۰

۲-۲-۵-۷ مشارکت در کارگاه ها و سمینارها .۴۱

۲-۲-۵-۸ هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان(اقدام پژوهی) .۴۱

۲-۲-۵-۹.بهبود کیفیت تدریس .۴۱

۲-۲-۵-۱۰ عضویت در انجمن های حرفه ای .۴۱

۲-۲-۶ شرایط لازم برای عملکرد اثربخش و حرفه ای معلمان در مدرسه .۴۲

۲-۲-۷ دو نظریه متمایز برای توانا سازی معلمان و نحوه انظباق آن با مدیریت مدرسه محور۴۲

۲-۲-۸ فضای مناسب بیان اندیشه ٬پروراندن خرد جمعی ٬افزایش سطح دانش۴۳

۲-۲-۹ موانع توسعه حرفه ای ۴۴

۲-۲-۱۰ ویژگی های ارتقای حرفه ای معلمان ۴۴

۲-۲-۱۱ عوامل موثر در تولید دانش حرفه ای .۴۵

۲-۲-۱۲ تعاریف متعدد توسعه حرفه ای .۴۵

۲-۲-۱۳ تعاریف اختیار  و قدرت در مدیریت آموزشی۴۸

۲-۲-۱۳-۱ قدرت .۴۹

۲-۲-۱۳-۲ مسئولیت ۴۹

۲-۲-۱۳-۳ اختیار .۴۹

۲-۲-۱۴ تمایز قدرت و اختیار ۵۰

۲-۲-۱۵ مزایای تفویض اختیار .۵۰

۲-۲-۱۶ تمرکز و عدم تمرکز ۵۱

۲-۲-۱۷ تمرکز زدایی ۵۲

۲-۲-۱۸ فرهنگ تفویض اختیار در آموزش و پرورش.۵۳

۲-۲-۱۹ سیستم های آموزشی متمرکز و غیر متمرکز ۵۳

۲-۲-۲۰ محاسن سیستم آموزشی متمرکز و غیر متمرکز ۵۴

۲-۲-۲۰-۱ محاسن سیستم آموزشی متمرکز .۵۴

۲-۲-۲۰-۲ محاسن سیستم آموزشی  غیرمتمرکز .۵۴

۲-۲-۲۲ سیستم بهبود کیفیت آموزشی (SOF) در مدیریت مدرسه محور ۵۵

۲-۲-۲۳ توسعه توسعه نیروی انسانی مدارس آینده در برنامه بازشناسی حرفه ای (PRP) 56

۲-۲-۲۴ اهداف اصلی برنامه هدایت آموزشی مدارس از طریق برنامه (DOF) 57

۲-۲-۲۵ آموزش و پرورش کارآ و اثربخش در آیینه تجارب سایر کشور ها ۵۷

۲-۲-۲۶ چالشهای مدیریت مدرسه محور در ایران و جهان .۵۹

۲۲-۲-۲۷ فضای باز مشارکتی و فضای باز تعمقی.۵۹

۲-۲-۲۸ مدیریت مشارکتی در مدارس .۶۰

۲-۲-۲۹ از خود مختاری تا خود سود مندی معلمان گامهایی برای استقرار مدارس خود محور.۶۱

۲-۲-۳۰ سیاست های مدیران مدارس خودگردان در جهت توسعه حرفه ای معلمان .۶۱

۲-۲-۳۱ بررسی نقش رهبری مدارس در شرکت فعال معلمان در امور مدرسه .۶۳

۲-۲-۳۱-۱ رویکرد مدیریت افراطی .۶۴

۲-۲-۳۱-۲ رویکرد مدیریت گرایی .۶۴

۲-۲-۳۱-۳ رویکرد رهبری مشارکتی ۶۴

۲-۲-۳۲ رابطه توسعه حرفه ای معلمان و مدیران با مدرسه محوری تحت تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر (مکف).۶۵

۲-۲-۳۳ مشارکت در تصمیم گیری و توسعه حرفه ای معلمان ۶۷

۲-۲-۳۴ طراحی ساختارهای محلی و ملی برای توسعه حرفه ای مداوم .۶۹

۲-۳ پیشینه داخلی و خارجی تحقیق ۷۱

۲-۳-۱ پیشینه داخلی تحقیق .۷۱

۲-۳-۲ پیشینه خارجی تحقیق .۷۵

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه.۸۲

۳-۲ روش تحقیق ۸۲

۳-۲-۱ مراحل پیگیری اجرای تحقیق ۸۳

۳-۳ جامعه آماری٬نمونه و روش نمونه گیری .۸۳

۳-۳-۲ قلمرو زمانی  و مکانی تحقیق ۸۴

۳-۳-۳ روش نمونه گیری ۸۴

۳-۴  متغیرهای تحقیق .۸۵

۳-۵ ابزارهای جمع آوری اطلاعات .۸۵

مطلب دیگر :

۳-۵-۱ روش کتابخانه ای ۸۵

۳-۵-۲ روش میدانی .۸۵

۳-۶ پرسشنامه ۸۶

۳-۶-۱ معرفی پرسشنامه توسعه حرفه ای .۸۶

۳-۶-۲ معرفی پرسشنامه مدیریت مدرسه محور ۸۷

۳-۶-۳ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه .۸۸

۳-۶-۳-۱ روایی (Validity) 89

۳-۶-۳-۲ پایایی( Rliability) 90

۳-۷ آزمون پایایی  پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ ۹۱

۳-۷-۱ آزمون پایایی پرسشنامه مدیریت مدرسه محور۹۱

۳-۷-۲ آزمون پایایی پرسشنامه توسعه حرفه ای .۹۲

۳-۸ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق .۹۳

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی

 

۴-۱ مقدمه ۹۵

۴-۲ یافته های توصیفی تحقیق .۹۵

۴-۲-۱ توزیع مدرک تحصیلی (مدیران و معلمان)۹۵

۴-۲-۲ توزیع سنی (مدیران و معلمان) ۹۶

۴-۲-۳ توزیع بر حسب سابقه خدمت(مدیران و معلمان).۹۷

۴-۲-۴  توزیع فراوانی بر اساس مدیریت مدرسه محوری .۹۸

۴-۲-۵ توزیع فراوانی بر اساس توسعه حرفه ای ۹۹

۴-۳ یافته های استنباطی تحقیق ۹۹

۴-۳-۱ فرض نرمال بودن داده ها .۱۰۰

۴-۳-۲ آزمون فرضیه اصلی.۱۰۲

۴-۳-۲-۱ آزمون فرضیه اصلی :بین توسعه حرفه ای با مدیریت مدرسه محوری از دیدگاه مدیران و دبیران رابطه وجود دارد۱۰۲

۴-۳-۳ آزمون فرضیه های فرعی۱۰۳

۴-۳-۳-۱ آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۳

۴-۳-۳-۲آزمون فرضیه فرعی دوم . ۱۰۴

۴-۳-۳-۳آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۵

۴-۳-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم .۱۰۵

۴-۳-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۶

۴-۳-۳-۶ آزمون فرضیه فرعی ششم .۱۰۶

۴-۳-۳-۷آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۰۷

۴-۳-۳-۸ آزمون فرضیه فرعی هشتم .۱۰۸

۴-۳-۳-۹ آزمون فرضیه فرعی نهم ۱۰۹

۴-۳-۳-۱۰ آزمون فرضیه فرعی دهم .۱۰۹

۴-۳-۳-۱۱ آزمون فرضیه فرعی یازدهم ۱۱۰

۴-۳-۳-۱۲ آزمون فرضیه فرعی دوازدهم ۱۱۱

۴-۳-۳-۱۳ آزمون فرضیه فرعی سیزدهم ۱۱۱

۴-۳-۳-۱۴ آزمون فرضیه فرعی چهاردهم۱۱۲

۴-۴-۳-۱۵آزمون فرضیه فرعی پانزدهم۱۱۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۱۱۷

۵-۲ یافته های توصیفی تحقیق .۱۱۸

۵-۲-۱ویژگیهای شخصی افراد نمونه آماری .۱۱۸

۵-۳ بحث در مورد یافته های استنباطی و فرضیه های تحقیق ۱۱۸

۵-۳-۱ بحث در مورد فرضیه اصلی تحقیق ۱۱۹

۵-۳-۲ بحث در مورد یافته های فرضیه های فرعی تحقیق . ۱۱۹

۵-۳-۲-۱ یافته های فرضیه فرعی شماره ۱ ۱۱۹

۵-۳-۲-۲ یافته های فرضیه فرعی شماره ۲ ۱۱۹

۵-۳-۲-۳ یافته های فرضیه فرعی شماره ۳ ۱۲۰

۵-۳-۲-۴ یافته های فرضیه فرعی شماره ۴ ۱۲۰

۵-۳-۲-۵ یافته های فرضیه فرعی شماره ۵ ۱۲۰

۵-۳-۲-۶ یافته های فرضیه فرعی شماره ۶ ۱۲۱

۵-۳-۲-۷ یافته های فرضیه فرعی شماره ۷ ۱۲۱

۵-۳-۲-۸ یافته های فرضیه فرعی شماره ۸ ۱۲۱

۵-۳-۲-۹ یافته های فرضیه فرعی شماره ۹ ۱۲۲

۵-۳-۲-۱۰ یافته های فرضیه فرعی شماره ۱۰ ۱۲۲

۵-۳-۲-۱۱ یافته های فرضیه فرعی شماره ۱۱ ۱۲۲

۵-۳-۲-۱۲ یافته های فرضیه فرعی شماره۱۲ .۱۲۳

۵-۳-۲-۱۳ یافته های فرضیه فرعی شماره۱۳.۱۲۳

۵-۳-۲-۱۴ یافته های فرضیه فرعی شماره۱۴ .۱۲۳

۵-۳-۲-۱۵ یافته های فرضیه فرعی شماره ۱۵.۱۲۴

۵-۴محدودیت های تحقیق.۱۲۵

۵-۴-۱محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر.۱۲۵

۵-۴-۲ محدودیت های در اختیار پژوهشگر:۱۲۶

۵-۵ پیشنهادهای تحقیق:۱۲۶

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی برپایه یافته های تحقیق۱۲۶

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی.۱۲۷

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*