بررسی رابطه ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری

 

 

 

 

 

 

فهرست

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲بیان مسئله ۳

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۳-۱ضرورت نظری. ۵

۱-۳-۲ضرورت عملی. ۵

۱-۴ فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق. ۶

۱-۴-۱سؤالات تحقیق. ۶

۱-۴-۲فرضیات اصلی. ۷

۱-۵روش تحقیق. ۹

۱-۵-۱جامعه آماری. ۱۰

۱-۵-۲قلمرو مکانی و زمانی. ۱۰

۱-۵-۳ابزار گرداوری داده‌ها ۱۰

۱-۵-۴روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰

۱-۶تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی: ۱۰

۱-۶-۱ساختار سرمایه ۱۰

۱-۶-۲ریسک سیستماتیک ۱۱

۱-۶-۳نرخ نقدینگی. ۱۱

۱-۶-۴سودآوری. ۱۱

۱-۶-۵اندازه ۱۱

۱-۶-۶مالیات ۱۱

۱-۶-۷بازده بازار ۱۲

۱-۶-۸تولید ناخالص داخلی. ۱۲

۱-۶-۹ تورم ۱۲

۱-۶-۱۰ نرخ رشد درآمد سرانه ۱۲

۱-۶-۱۱نرخ بهره ۱۲

۲-۱مقدمه ۱۴

۲-۲مبانی نظری پژوهش ۱۴

۲-۲-۱نظریه سنتی. ۱۶

۲-۲-۲نظریه‌های میلر و مودیلیانی. ۱۸

۲-۲-۳نظریه ساختار سرمایه بدون مالیات ۱۹

۲-۲-۴الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها ۲۲

۲-۲-۵نظریه سود خالص ۲۵

۲-۲-۶نظریه سود عملیاتی خالص ۲۶

۲-۲-۷نظریه سلسله مراتبی. ۲۷

۲-۲-۸نظریه موازنه ایستا ۲۹

۲-۲-۹نظریه عدم تقارن اطلاعات ۳۳

۲-۲-۱۰فرضیه جریان نقدی آزاد ۳۴

۲-۳پیشینه تحقیق. ۳۴

۲-۳-۱پیشینه خارجی. ۳۴

۲-۳-۲پیشینه داخلی. ۳۸

۳-۱مقدمه ۴۲

.۳-۲ فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق. ۴۳

۳-۲-۱سؤالات تحقیق. ۴۳

۳-۲-۲فرضیات تحقیق. ۴۴

۳-۳مدل مفهومی تحقیق. ۴۶

۳-۴متغیرهای تحقیق. ۴۸

۳-۴جامعه آماری. ۵۴

۳-۵روش جمع‌ آوری داده‌ها ۵۴

۳-۶روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۶

۳-۶-۱روش تجزیه و تحلیل توصیفی. ۵۶

۳-۶-۲تجزیه و تحلیل استنباط. ۵۷

۳-۶-۳داده‌های ترکیبی. ۵۷

۳-۶-۴مزایای استفاده از داده‌های تابلویی. ۵۸

۳-۶-۵مدل اثرات ثابت ۶۰

۳-۶-۶مدل اثرات تصادفی. ۶۱

۳-۶-۷اثر تابت یا اثر تصادفی. ۶۳

۳-۶-۸آزمون دوربین-واتسون. ۶۵

۳-۷خلاصه و نتیجه‌گیری. ۶۸

فصل چهارم ۷۰

تجزیه تحلیل اطلاعات وداده ها ۷۰

۴-۱مقدمه ۷۱

۴-۲آمارهای توصیفی. ۷۱

۴-۴آزمون فرضیه‌ها ۷۴

۵-۵بررسی فرضیه‌های اصلی. ۸۵

۴-۶خلاصه فصل چهارم ۸۶

فصل پنجم. ۸۸

نتیجه گیری وپیشنهادات ۸۸

۵-۱مقدمه ۸۹

۵-۲بررسی فرضیه‌ها ۹۰

۵-۳پیشنهاد‌ها و راهکارها ۹۴

۵-۴پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آینده ۹۵

۵-۵محدودیت‌های تحقیق. ۹۵

منابع. ۹۶

 

فهرست جداول

 

 

 

 

جدول (۱-۲)-خلاصه پیشینه خارجی. ۳۷

جدول(۲-۲)-خلاصه پیشینه داخلی. ۴۰

جدول شماره ۱-۴ آمار توصیفی داده‌ها ۷۲

جدول ۲-۴ ضریب همبستگی متغییرهای تحقیق در مدل اول. ۳۷

جدول ۳-۴ ضریب همبستگی متغییرهای تحقیق در مدل دوم ۷۴

جدول (۴-۴)خلاصه بررسی فرضیه‌های تحقیق. ۸۷

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار (۱-۲)-اثر اهرم بر هزینه سرمایه،رویکرد سنتی

. ۱۷

نمودار(۲-۲) :هزینه سرمایه در ارتباط با نسبت بدهی با فرض T=0وT>0

. ۳۲

نمودار(۳-۲)-اثر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت رویکرد سود خالص

. ۵۲

نمودار (۴-۲):اثر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت رویکرد سود خالص عملیاتی

. ۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اولکلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب دیگر :

 

۱-۱مقدمه

هر شرکتی برای شکل گیری و فعالیت، نیاز به سرمایه دارد بنابراین برای ایجاد این میزان سرمایه از دو طریق تامین مالی انجام میدهد: ۱- از طریق بدهی ۲- از طریق سهام عادی

بدهی پولی است که معمولاً در مقابل یک وثیقه به مالک کسب‌وکار داده می‌شود، مشروط بر این که اصل بدهی به همراه بهره‌ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص باز پرداخت شود.

دومین روش، تأمین مالی از طریق سهام عادی می‌باشد.این روش   سرمایه پولی است که از طریق انتقال مالکیت شرکت، تهیه می‌شود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست می‌آورد که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت، قیمت گذاری[۱] می‌شود. همچنین سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود سالانه شرکت را دریافت نماید که سود تقسیمی[۲] نام دارد که بر مبنای درصد مالکیت تعیین می‌گردد.

به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد.(جهانخانی و یزدانی،۱۳۷۴) ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی‌های کوتاه مدت،بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده)

نظریه‌های نوین ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ توسط فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر شکل گرفت.از زمانی که این نظریه مطرح شده است تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است .نظریات مطرح‌شده را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.گروه اول که مربوط به گزینش روش تامین مالی یعنی استفاده از بدهی یا سهام می‌باشد و گروه دوم که مربوط به انتخاب نوع بدهی(خصوصی یا عمومی) می‌باشد.کانون توجه همه این تحقیقات تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت می‌باشد.

امروزه تحقیقات بسیاری بر روی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه انجام شده است.در واقع نتایج این تحقیقات می‌توانند سازمان‌ها را برای پیش‌بینی ساختار سرمایه و انتخاب راه و روش مناسب تامین سرمایه در شرایط مختلف کمک می‌کند.

 

۱-۲بیان مسئله

شرکت‌ها برای ایجاد شدن، انجام پروژه‌ها و ادامه حیات به تامین مالی نیاز دارند. محیطی که شرکت‌ها اکنون در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشند(متان و همکاران،۱۳۸۹). تامین مالی به دو شکل کلی تامین مالی با بهره گرفتن از بدهی و افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.ترکیب منابع استفاده‌شده برای تامین مالی ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهد(روجرز،۲۰۰۹).ساختار سرمایه موضوع بسیار مهمی می‌باشد ،در واقع تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه که موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می‌گردد،یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مدیران همواره با آن روبرو هستند.شرکت‌ها می‌توانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مختلف تامین کنند که هر یک هزینه خاص خود را دارد.در نظریه‌های مدیریت مالی،مفهوم هزینه سرمایه  از جایگاه مهمی برخوردار است.از این رو مدیران باید هنگام اتخاذ تصمیماتی مانند بودجه‌بندی سرمایه‌ای،استقرار ساختار بهینه سرمایه،تصمیم در مورد اجاره بلندمدت،جایگزینی اوراق قرضه و مدیریت سرمایه در گردش،در مورد هزینه سرمایه اطلاعات کافی داشته باشند. (نصیرزاده و مستقیمان،۱۳۸۹) در واقع هزینه سرمایه همان نرخی می‌باشد که پروژه‌ها توسط آن تنزیل شده پذیرفته یا رد می‌شود،و حیات سازمان‌ها به انتخاب و اجرای پروژه‌های سودآور وابسته است.

البته ساختار سرمایه یک سازمان می‌توانند سازمان‌های دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری ،بانک‌ها و.،چون که ادامه حیات این سازمان‌ها هم به این بستگی دارد که بتواند در تامین مالی سازمان‌های دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه دهند.پس ساختار سرمایه نقش اساسی در ادامه حیات سازمان‌ها بازی می‌کند،چنانکه مشخص‌کننده هزینه سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بیان شد. اما در شرایط پیچیده امروز ساختار سرمایه چگونه باید انتخاب شود که بهینه باشد و هزینه سرمایه را بهینه کند؟ تعیین ساختار سرمایه شرکت تابع تصمیم‌گیری مدیران است که با در نظر گرفتن شرایط صورت می‌گیرد،بعضی از روش‌های تامین مالی برای شرکت‌ها ریسک زیاد به همراه دارد و هزینه کم و در مقابل بعضی روش‌های تامین سرمایه ریسک کمتر و هزینه بیشتر دارند و مدیران سعی در انتخاب ساختاری دارند که بهینه باشد و حداقل هزینه و ریسک را برای سازمان‌ها در پی داشته باشد(تهرانی،۱۳۸۷،ص:۴۱۸-۴۰۶).سازمان‌ها در موقعیت‌های مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمی‌گزینند،آن‌ها گاهی روش‌های پر هزینه و کم ریسک و گاهی روش‌های کم هزینه و پر ریسک را انتخاب می‌کنند (تهرانی،۱۳۸۷،ص:۲۰۶-۱۷۵). سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود با توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های خود و همچنین سایر عوامل و محدودیت‌هایی که در محیط خارج وجود دارد تصمیم می‌گیرند.اما با این حال آن‌ها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبرو هستند و نمی‌توانند به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند.متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر عوامل در شرکت‌های ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست رگه باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه غیر بهینه باشد،و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک بالای شرکت‌های ایرانی و کاهش قدرت آن‌ها در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی گشته است.این عدم تطابق به موقع از عدم شناخت رابطه سایر متغییرها با ساختار سرمایه ناشی می‌شود.پس برای حل این مشکل و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط گوناگون باید رابطه متغیرهای گوناگون را با ساختار سرمایه دانست،کاری که این تحقیق در پی آن می‌باشد. این تحقیق سعی بر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و عوامل کشوری دارد؛در واقع هدف این پژوهش مشخص کردن پاسخ این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری وجود دارد؟و سازمان‌ها تحت شرایط مختلف عوامل شرکتی و کشوری چگونه ساختار سرمایه‌ای انتخاب کنند؟

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳-۱ضرورت نظری

  • عدم بررسی رابطه عوامل کشوری با ساختار سرمایه در ایران
  • کمک به غنای ادبیات تحقیق در زمینه ساختار سرمایه و عوامل مرتبط با آن .

۱-۳-۲ضرورت عملی

  • زمینه‌سازی پیش‌بینی ساختار سرمایه مناسب برای شرایط آتی برای مدیران شرکت‌ها
  • کمک به پیش‌بینی هزینه سرمایه شرکت و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های آتی
  • زمینه‌سازی شناسایی منابع مناسب برای تامین مالی توسط مدیران شرکت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است.
  • کمک به توان پیش‌بینی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های سرمایه‌گذاری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آماده شدن برای شرایط آتی

۱-۴ فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق

فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

۱-۴-۱سؤالات تحقیق

سؤال اصلی۱

آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟

سؤال فرعی۱-۱

آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی۱-۲

آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*