بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد …

2-24- عوامل مؤثر بر تبلیغات كلامی      54
2-25- مروری بر متون دررابطه با تبلیغات كلامی    56
2-26- پیامدهای  تبلیغات دهان به  دهان      57
2-27 -پیشینه تحقیق    58
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    63
3-2- روش تحقیق    63
عنوان                                                                                                            صفحه
3-2-1-از نظر هدف    63
3-2-2-از نظر روش    63

پایان نامه

3-3- فرآیند اجرای تحقیق    64
3-4- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه    65
3-5-  روشهای گردآوری داده ها    66
3-6- ابزارگردآوری اطلاعات    66
3-7-روایی و پایایی    67
3-7-1- روایی پرسشنامه    67
3-7-2- پایایی    67
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    68
3-9-انواع معیار های برازش مدل    70
3-10-شاخص مجذور كای     71
3-10-1-جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )    72
3-10-2-شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)    72
3-10-3-شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI)    72
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه     74
4-2- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق    74
4-3- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    76
4-4- بررسی فرضیات تحقیق    81
4-4-1- آزمون فرضیه اول    81

یک مطلب دیگر :

4-4-2- آزمون فرضیه دوم    81
4-4-3- آزمون فرضیه سوم    82
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم    82
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم    83
4-4-6- آزمون فرضیه ششم    83
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم    84
عنوان                                                                                                            صفحه
4-4-8- آزمون فرضیه هشتم    84
4-4-9- آزمون فرضیه نهم    85
4-4-10- آزمون فرضیه دهم    85
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه    88
5-2- یافته های تحقیق    88
5-2-1- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول    88
5-2-2- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم    88
5-2-3- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم    89
5-2-4 – نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم    90
5-2-5- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم    90
5-2-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم    91
5-2-7- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هفتم    92
5-2-8- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هشتم    92
5-2-9- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه نهم    93
5-2-10- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دهم    93

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*