بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان …

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………. 17

فصل دوم

تعریف هویت …………………………………………………………………………………  19

تقسیم بندی كلی نظریه های هویت …………………………………………………… 22

دیدگاه های نظری درباره شكل گیری هویت ……………………………………………. 23

نظریه لوینگر ……………………………………………………………………………….. 23

نظریه هارتر …………………………………………………………………………………. 24

نظریه كیگان ……………………………………………………………………………….. 25

نظریه بلوز ………………………………………………………………………………….. 25

نظریه گلاسر  ………………………………………………………………………………. 26

نظریه جیمز ………………………………………………………………………………… 27

نظریه  کلبرگ ……………………………………………………………………………….. 27

نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………. 28

عواقب عدم شكل گیری هویت مناسب ……………………………………………….. 31

پیامد شكل گیری هویت مناسب ………………………………………………………. 31

تثبیت هویت و آشفتگی هویت ………………………………………………………….. 32

رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریكسون ………………………………………………… 33

نظریه جیمز مارسیا …………………………………………………………………………. 37

نظریه برزونسکی ……………………………………………………………………………. 39

مدل برزونسکی ………………………………………………………………………….. 40

فرایند هویت …………………………………………………………………………………. 40

محتوای هویت …………………………………………………………………………….. 42

ساختار هویت : تعهد هویت ……………………………………………………………….. 44

انواع سبك های پردازش هویت …………………………………………………………….. 46

سبک هویت اطلاعاتی ……………………………………………………………….. 46

سبک هویت هنجاری ……………………………………………………………………. 47

سبک هویت سردرگم/ اجتنابی ……………………………………………………….. 47

رابطه بین سبك های پردازش هویت و پایگاه هویتی  ………………………… 48

بحران هویت ………………………………………………………………………….. 50

رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) ……………………………………. 52

خود پنداره و هویت …………………………………………………………………. 53

هویت و جنس …………………………………………………………………………. 53

گام اصلی در رشد هویت …………………………………………………………….. 54

عوامل موثر بر شكل گیری  هویت ……………………………………………….. 54

هویت در طول چرخه عمر …………………………………………………………… 57

تثبیت هویت  …………………………………………………………………………… 58

تعریف دلبستگی …………………………………………………………………….. 59

نظریه های دلبستگی ……………………………………………………………….. 60

نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………….. 61

نظریه های رفتارگرایی ………………………………………………………………… 61

پایان نامه

نظریه رفتار شناسی طبیعی …………………………………………………………. 62

نظریه روانكاوان ……………………………………………………………………….. 63

نظریه اینسورث …………………………………………………………………….. 65

نظریه بالبی …………………………………………………………………………..  67

مراحل ایجاد وابستگی  …………………………………………………………….. 72

علایم دلبستگی ………………………………………………………………….. 73

ارزیابی دلبستگی …………………………………………………………………… 74

طبقه بندی كیفیت دلبستگی نوزاد …………………………………………….. 74

همبستگی رفتار در موقعیت ناآشنا با سایر متغیرها …………………………….  76

نظام دلبستگی  …………………………………………………………………….. 77

مدل های فعال ساز درونی …………………………………………………………. 78

نظام كاوشی …………………………………………………………………………….. 79

اهمیت رفتار حساس ………………………………………………………………… 79

عوامل موثر بر دلبستگی ایمن ……………………………………………………… 80

ادراكات مشترك غلط درباره نظریه دلبستگی ………………………………………. 81

خلق و خوی طفل و دلبستگی ……………………………………………………… 81

دلبستگی های متعدد ……………………………………………………………… 82

وابستگی در طول چرخه عمر …………………………………………………….. 83

دلبستگی در بزرگسالی …………………………………………………………….. 84

سبک های دلبستگی در بزرگسالان  ………………………………………. 85

رابطه جنسی و دلبستگی ………………………………………………………. 86

روش های فرزند پروری و دلبستگی كودك ……………………………………….. 86

اشتغال مادر و مهد كودك ……………………………………………………………. 86

افسردگی مادر و تاثیر آن بر دلبستگی فرزندان ………………………………….. 88

دلبستگی و رفتارهای بعدی ……………………………………………………….. 89

نشانه های مشکلات دلبستگی …………………………………………….. 90

اضطراب جدایی ………………………………………………………………………. 90

علل دلبستگی توام با ایمنی و مضطربانه …………………………………………. 91

دلبستگی و آسیب شناسی روانی ………………………………………………. 92

یک مطلب دیگر :

استرس و مقابله با آن ………………………………………………………………. 93

نظریه اختلال دلبستگی …………………………………………………………. 94

اختلالات وابستگی …………………………………………………………………… 95

طبقه بندی دلبستگی در راهنمای تشخیص ICD ………………………………..

تعریف سلامت روان …………………………………………………………………. 96

رویكردهای مختلف سلامت روان

رویكرد زیستی نگری ……………………………………………………………. 100

رویكرد تحلیل روانی ……………………………………………………………… 100

رویكرد رفتار گرایی …………………………………………………………………. 100

رویكرد انسان گرایی  ………………………………………………………………. 101

رویکرد بوم شناسی ……………………………………………………………… 102

نظریه گلدشتاین ………………………………………………………………… 102

رویکرد هستی‌گرایی …………………………………………………………….. 103

رویکرد شناختی ……………………………………………………………. 103

نظریه یونگ ………………………………………………………………………. 104

نظریه اریکسون …………………………………………………………………. 104

تاریخچه بهداشت روان …………………………………………………………. 105

اهمیت موضوع بهداشت روانی …………………………………………………. 106

اصول بهداشت روانی …………………………………………………………… 106

خصوصیات افراد سالم …………………………………………………………. 107

مدرسه و سلامت روانی …………………………………………………………. 107

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس ……………………….. 108

تعریف پیشرفت تحصیلی  ……………………………………………………. 109

پیشینه پژوهش

دلبستگی و سلامت ……………………………………………………………….. 110

دلبستگی و هویت ……………………………………………………………….. 114

هویت و سلامت روان ………………………………………………………. 117

هویت و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………… 120

دلبستگی و پیشرفت تحصیلی …………………………………………….. 120

جمع بندی ………………………………………………………………………… 122

فصل سوم : روش پژوهش

طرح تحقیق ……………………………………………………………….. 125

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری …………………………………. 125

روش اجرای تحقیق ………………………………………………………….. 126

ابزارهای جمع آوری داده‌ها

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ………………………………………… 127

روایی و پایایی پرسشنامه سبک هویت ……………………………………… 128

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ………………………………………. 129

روایی و پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی ……………………………………. 130

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ………………………………………….. 131

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی …………………………………….. 132

روش های آمار توصیفی و استنباطی …………………………………………….. 133

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………… 135

توصیف داده ها …………………………………………………………………… 136

تحلیل داده ها

فرضیه 1: بین سبک های هویت و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد……. 138

فرضیه 2: بین سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد….. 142

فرضیه 3: بین سبک های دلبستگی و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد…….. 145

فرضیه 4: بین سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد….. 149

فرضیه 5: بین سبک های هویت و سبک های دلبستگی دانش آموزان رابطه وجود دارد. 150

خلاصه نتایج . ………………………………………………………………………… 152

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 155

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………. 164

پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………….. 164

منابع فارسی ……………………………………………………………………… 166

منابع لاتین ………………………………………………………………… 171

چکیده 1:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*