بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانشدر کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و …

فهرست جداول
عنوان                                         صفحه
جدول 3-1: جدول مورگان 61
جدول 3-2: سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر 62
جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 64
جدول 4-1: توصیف متغییر تحصیلات 67
جدول 4-2: توصیف متغییر سابقه خدمت 68
جدول 4-3: توصیف متغییر دانش صریح 69

پایان نامه

جدول 4-4: توصیف متغییردانش پنهان 69
جدول 4-5: توصیف متغییر کارتیمی 70
جدول 4-6: توصیف متغییر شناخت عموم کارکنان 71
جدول 4-7: توصیف متغییر تسهیم دانش 72
جدول 4-8: توصیف متغییر تعهد مستمر 73
جدول 4-9: توصیف متغییر مرکزیت 74
جدول 4-10: توصیف متغییر هنجارهای مشارکتی 75
جدول 4-11: نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 76
جدول 4-12: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان و سرمایه اجتماعی 77
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت کار تیمی). 78
جدول 4-14: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان) 78

یک مطلب دیگر :

جدول 4-15: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت هنجارهای مشارکتی) 79
جدول 4-16: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت) 79
جدول 4-17: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت) 80
جدول 4-18: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر) 81
جدول 4-19: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شدت کار تیمی) 81
جدول 4-20: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان) 82
جدول 4-21: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(هنجارهای مشارکتی)..83
جدول 4-22: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت) 83
جدول 4-23: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت) 84
جدول 4-24: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر) 85

فهرست نمودارها / اشکال
عنوان                                         صفحه
شکل 1 : مدل مفهومی تحقیق 17
شکل 2-1 : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف 43
شکل 2-2 : ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش 52
شکل 2-3 : فرایند حلقوی مدیریت دانش 58
شکل 4-1 : نمودار میله ای تحصیلات 67
شکل 4-2 : نمودار میله ای سابقه خدمت 68
شکل 4-3 : هیستوگرام دانش صریح 69
شکل 4-4 : هیستوگرام دانش پنهان   70
شکل 4-5 : هیستوگرام کارتیمی   71
شکل 4-6 : هیستوگرام شناخت عموم کارکنان 72
شکل 4-7 : هیستوگرام تسهیم دانش 73

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*